ÅSIKT

Broderskaparna: Därför samarbetar vi med muslimska organisationer

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Peter Weiderud: Vi har integrationen som mål

En påtaglig förändring i en alltmer globaliserad värld och ett mer mångkulturellt samhälle är att det inte längre räcker med att betrakta religion som en privatsak. Utmaningarna som skapats genom Muhammedkarikatyrerna, Hamas valseger och utanförskapet hos muslimer i vårt eget land visar på behovet av ett mer genomtänkt agerande.

Vårt samarbete med de muslimska organisationerna har integration som mål och, i synnerhet efter 11 september 2001, att motverka växande islamofobiska tendenserna i vårt samhälle. Vår dialog har lett till ökat samförstånd inom flera områden men samtidigt tydliggjort att det finns viktiga frågor som måste ägnas mer uppmärksamhet. Det är främst frågor som familjefrågor, kvinnors rättigheter, hot om isolering och framväxten av religiös trångsynthet.

Religiös trångsynthet kan bidra till att förenklat dela upp en komplex värld i onda och goda och därigenom legitimera våld och maktpolitik. Allra tydligast blir detta när politiska eller religiösa ledare säger sig företräda en syn där gudomlig rätt, i deras egen tolkning, anses stå över demokrati och mänskliga rättigheter.

Islamofobi är ett avgörande hot mot muslimer och deras rätt att delta i samhället på samma villkor som den övriga befolkningen. Men religiös trångsynthet inom den muslimska gruppen kan också leda till utanförskap, även självvalt, för muslimer.

Religionsfrihet måste liksom yttrandefrihet samspela med grundläggande humanistiska och demokratiska värderingar. Samhället måste vara lyhört för genuina religiösa behov. Lomhördhet och arrogans kan få förödande konsekvenser, vilket den danska regeringen nyligen fick erfara i samband med Muhammedkarikatyrerna.

I Sverige såg situationen annorlunda ut då svenska muslimska ledare, Sveriges kristna råd och Svenska kommitten mot islamofobi träffade företrädare för muslimska länder för att diskutera den uppkomna situationen. Dialog kan överbrygga motsättningar och konflikter. Utfrysning och isolering är usla verktyg för att lösa konflikter. Det är av samma skäl vi förordar kritisk dialog och samarbete med Hamas.

Dialog innebär inte att man är överens. Om vi vägrar att föra dialog med oliktänkande frånsäger vi oss möjligheter att påverka och även att själva utvecklas. Det leder till ett utanförskap som kan utgöra en grogrund för både religiös fundamentalism och islamofobi.

Vi behöver en uppriktig dialog om religion och politik i dagens samhälle. För det krävs mer respekt och hänsyn för andras uppfattningar och värderingar.

Peter Weiderud (Förbundsordförande Broderskapsrörelsen – Sveriges kristna socialdemokrater)