Debatt

Regeringen ska lära av de utsatta barnen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Barnministern: Ingen vuxen lyssnade på vanvårdsbarnens berättelser

För ett tag sedan träffade jag ett antal barn som är eller har varit omhändertagna. När de berättade om sina upplevelser var det påfallande att de alla kände att vuxna inte hade lyssnat till dem. En flicka som varit placerad till följd av föräldrarnas alkoholbruk upplevde att myndigheterna lyssnade mer till föräldrarna än till henne. Det är förståeligt om den typen av upplevelser i barndomen präglar barns förtroende för omgivningen under resten av deras liv.

Detta visar hur viktigt det är att stärka barns ställning. I många situationer befinner sig barn i underläge, trots att de enligt Barnkonventionen har rätten att göra sin röst hörd och ha inflytande över beslut som berör dem.

Nu stärker regeringen barns rättigheter. De ska kunna uttrycka sina åsikter och myndigheter, befattningshavare och andra som påverkar barns levnadsvillkor ska ha kännedom om hur barn upplever sin situation.

För att vi ska lära mer om hur olika grupper av barn upplever sin situation ger nu regeringen Barnombudsmannen i uppdrag att särskilt lyssna till två specifika grupper. Vi vill höra deras åsikter och lära av deras erfarenheter.

Den första gruppen är barn som lever under en alldeles särskild utsatthet – barn och unga med skyddade personuppgifter. I Sverige handlar det om över 4 000 barn och bland dem finns till exempel barn som lever med en förälder som utsatts för våld av den andra föräldern och barn vars föräldrar varit inblandade i brottslighet.

Barn som utsätts för våld och andra övergrepp är den andra gruppen. Dessa barn lever under stor utsatthet och press. Barn har rätt till skydd mot allt slags våld och övergrepp liksom mot sexuell exploatering och människohandel. Att motverka våld och övergrepp är en prioriterad fråga för regeringen och det pågår ett arbete för att stärka det förebyggande arbetet mot våld mot barn.

Såväl Brå som Allmänna Barnhuset har i uppdrag att belysa hur barn och föräldrar upplever kroppslig bestraffning liksom andra bestraffningsmetoder och att kartlägga hur omfattande förekomsten är. Dessa uppdrag redovisas under hösten 2011.

Vi behöver få ökad kunskap om hur barn som utsatts för våld och barn som lever med skyddad identitet upplever sin uppväxt. Då kan vi på ett bättre sätt också påverka attityder mot barn och förebygga våld och otrygghet.

Genom att lyssna till barn kan vi lära av barn. De kan ge viktiga perspektiv på förhållanden som vi kanske annars aldrig skulle ha tänkt på. Barn som lever med skyddad identitet har av naturliga skäl mycket svårt att göra sina röster hörda just eftersom de inte lever med sina ursprungliga identiteter. Barn som lever i familjer där våld förekommer känner ofta stort motstånd mot att berätta om hur de har det.

Uppväxten för de så kallade vanvårdsbarnen som varit placerade under åren 1920 till 1980 kunde ha varit fundamentalt annorlunda om det hade funnits vuxna runt omkring som orkat och velat lyssna till barnen och förstå de signaler man fick. Det är misstag som aldrig får upprepas och av det behöver vi dra lärdom.

Om barn ska känna tilltro till vuxenvärlden måste vi bli bättre på att bygga förtroende. Förtroende kommer av att man är beredd att lyssna och förstå. När vi ser till barnens bästa blir alla vinnare.

Maria Larsson

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt