ÅSIKT

Släpp snuset fritt!

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Handelsminister Ewa Björling: Svenskt snus bör tillåtas och säljas i andra EU-länder

Inom UD har vi precis genomfört en kartläggning, av snus och andra liknande diskriminerade produkter inom EU:?s medlemsländer. I ljuset av denna undersökning ter sig förbudet mot svenskt snus inom övriga EU-länder som än mer absurt. Andra former av snusliknande produkter finns i mer än hälften av de tillfrågande länderna och får säljas inom EU, det är bara det svenska snuset som inte får säljas, skriver Ewa Björling.

Foto: Romas Dabrukas/AP

Sveriges riksdag och regering är överens om att arbeta för att förbudet mot att exportera svenskt snus till övriga EU-länder ska avskaffas. Förbudet är diskriminerande och oproportionerligt. Det ”är fullständigt ologiskt att snusförsäljning är förbjuden i övriga EU, samtidigt som ett antal andra långt mer hälsovådliga produkter kan cirkulera fritt på den inre marknaden”, enligt näringsutskottets enhälliga blocköverskridande betänkande från 2003.

Under slutet av förra året publicerade dessutom WHO – Världshälsoorganisationen, en rapport med namnet ”The scientific basic of tobacco product regulation”. FN-organisationen lyfter fram svenskt snus som ett exempel på en tobaksprodukt som är betydligt mindre skadlig än cigaretter. Jag har tidigare aviserat att jag ska bjuda in till dialog kring hur vi bäst går vidare och jobbar för en handelsliberalisering och hur innehållet i en långsiktig och ansvarsfull produktreglering av svenskt snus bör utformas. Under maj kommer jag att stå värd för ett möte med företrädare för olika intressen i denna fråga. Bland annat kommer flera forskare att vara på plats och snusfrågan kommer att analyseras flera perspektiv, EU:?s inre marknad, jobbskapande, hälsa och ekonomi kommer att diskuteras.

Inom UD har vi precis genomfört en kartläggning, av snus och andra liknande diskriminerade produkter inom EU:s medlemsländer. Undersökningen, som genomförts på plats i EU-länderna med hjälp av våra ambassader, visar att det återstår mycket att göra innan vi uppnått fri rörlighet för varor. Andra former av snusliknande produkter finns i mer än hälften av de tillfrågande länderna och får säljas inom EU, det är bara det svenska snuset som inte får säljas. Det rör sig till exempel om tuggtobak, tobakspastiller, snuspuder och luktsnus som alltså får säljas fritt. En del av produkterna konsumeras genom näsan och andra genom tuggning eller placering i munnen. Flera av dessa produkter har en liknande sammansättning av ingredienser som det svenska snuset. I ljuset av denna undersökning ter sig förbudet mot svenskt snus inom övriga EU-länder som än mer absurt.

Den fria rörligheten är en av EU:?s viktigaste hörnstenar, kanske den viktigaste, och för att den ska kunna inskränkas krävs mycket starka och väl underbyggda skäl. I rättsfallet Cassis de Dijon, ett av de mest betydelsefulla rättsfallen – som definierar inre marknadens grundläggande funktion, försökte tyska staten stoppa den franska likören Cassis de Dijon från att säljas i Tyskland på grund av att den hade en relativt låg alkoholhalt. Skälet som angavs för att stoppa försäljningen var ”folkhälsa” – den låga alkoholhalten, menade Tyskland, skulle innebära att befolkningen skulle dricka mer av likören och därmed skada deras hälsa. EG-domstolen underkände Tysklands argumentation och formulerade den fundamentala principen om ömsesidigt erkännande.

Denna princip innebär att den produkt som säljs inom ett EU-land, ska tillåtas och kunna säljas i alla andra EU-länder. Under våren har jag besökt flera olika länder, däribland Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Malta med ­huvudsyftet att diskutera prioriteringarna för vårt svenska ordförandeskap men då även passat på att informera om det orimliga förbudet mot snusexport. Jag får uttryckligt stöd från flera olika medlemsländer som också anser att den inre marknaden ytterligare kan förbättras. Senast i onsdags besökte jag Danmark som också tillhör den liberala klubben som anser att frihandel, även inom EU, är avgörande för tillväxt och välstånd.

Företrädare för den danska regeringen menar att snusfrågan bör ses ur ett inre marknadsperspektiv – något vi alltså är helt överens om. EU är ett frivilligt samarbete mellan fria och demokratiska stater. Medborgarna borde också bemyndigas att själva avgöra vilka drycker de vill dricka, vilka ostar som ska ätas samt bestämma om de själva vill snusa, och i vilket land detta ska ske.

Ewa Björling