Äldreomsorgen är inte en integrationsåtgärd

Replik från SD om personalens språkkunskaper

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2020-09-15

Det är inte äldreomsorgens uppgift att täcka upp för åratal av ansvarslös migrations- och integrationspolitik, skriver Ann-Christine From Utterstedt från SD.

REPLIK. Vi delar Tobias Baudins bild av att det inte är ett enkelt jobb att arbeta inom äldreomsorgen. Utöver god social kompetens krävs även adekvata kunskaper om vård och omsorg. Varje individ måste bemötas unikt och olika sjukdomstillstånd vårdas på rätt sätt.

Den äldre måste också få en fullgod omsorg av personal som har rätt kunskap. Att arbeta med äldre människors trygghet och säkerhet i vardagen är inte något som vem som helst kan göra.

Kommunikationen är en annan del som är att betrakta som helt fundamental för att de äldre ska kunna känna sig trygga i att få rätt behandling och bemötande samt att deras behov bemöts på bästa sätt. Det är omsorgspersonalens ansvar att förstå vad brukaren behöver; om det är smärtstillande, en kopp kaffe eller en stödstrumpa som efterfrågas.

Personalen måste också i ett tidigt stadie kunna känna igen tecken på olika sjukdomstillstånd, exempelvis stroke som kan vara helt avgörande för sjukdomsutvecklingen att den upptäcks i tid.

Av den anledningen ställer vi oss frågande till den utgångspunkt som Baudin ger uttryck för i sin artikel. Bland annat hävdas att det skulle vara ”ytlig signalpolitik” att påtala problematiken med språkförbistringen inom äldreomsorgen.

Detta trots att man i Kommunals egen rapport påvisar att de bristande språkkunskaperna bland verksamheternas undersköterskor är ett omfattande problem som riskerar att leda till allvarliga konsekvenser i form av högre stress hos personalen, ökad oro bland brukarna och i vissa fall rena vårdskador.

Naturligtvis ser vi positivt på att alltfler kommuner börjar ta situationen på allvar och vidta åtgärder för att komma tillrätta med situationen.

Men sett till hur viktigt omsorgsarbetet är anser vi inte att det är ett ansvarsfullt förhållningssätt att anställa individer utan grundläggande kunskaper, med förhoppning om att de ska lära sig detta under arbetets gång.

Utöver att övrig personal åläggs ytterligare ansvar och arbetsbörda i form av handledning, utgör det dessutom en risk för brukarna att bemötas av personer som anställts trots att de saknar rätt kompetens.

Denna princip hade aldrig fått gälla för övriga välfärdssektorer som exempelvis polisen eller den ordinarie hälso- och sjukvården, så varför anser Baudin att det är okej inom äldreomsorgen?

Baudin anser att arbetsgivare inte får låta personer som inte kan språket arbeta självständigt utan handledning. Rimligen bör det snarare vara så att personer som saknar grundläggande språkkunskaper inte är lämpliga att anställas till äldreomsorgen överhuvudtaget.

Det är inte äldreomsorgens uppgift att täcka upp för åratal av ansvarslös migrations- och integrationspolitik.
Sverigedemokraterna har länge påtalat behovet av att all personal inom omsorgen ska vara certifierade i svenska språket och att detta ska vara ett krav vid anställning. Äldreomsorgen ska inte användas som en integrationsåtgärd för personer som inte kan språket, utan ska erbjuda en värdig ålderdom. Det är vi skyldiga våra äldre.


Ann-Christine From Utterstedt, riksdagsledamot Socialutskottet med ansvar för äldrefrågor (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.