Regeringen kan och ska göra mer

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

M: Vi måste bli ännu bättre på att ta tillvara den sakkunskap som Sveriges dövas Riks- och Ungdomsförbund besitter.

Jessica Polfjärd
Jessica Polfjärd

Både arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningsgraden bland personer med funktionsnedsättning har mellan 2008 och 2013 ökat – detta trots en långdragen lågkonjunktur. Det visar på rätt politisk inriktning. Men mer måste fortfarande göras för att Arbetslinjen i större uträckning ska komma de 7000 tolkanvändare som idag finns registrerade till del. 

Jag håller med om att vi måste bli ännu bättre på att ta tillvara den sakkunskap som inte minst Sveriges dövas Riks- och Ungdomsförbund besitter. Socialdepartementet har i denna månad tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att gör en översyn av tolktjänst för döva och hörselskadade. Där ingår frågan om huruvida det offentliga ska stå för tolkning inom arbetslivet.

Arbetsgruppen ska redovisa sitt uppdrag senast den 28 februari 2015. En referensgrupp med företrädare för tolkanvändarorganisationer, landsting och kommuner samt relevanta berörda myndigheter ska knytas till arbetsgruppen och ökad anställningsbarhet för målgruppen är en av målsättningarna med arbetsgruppens förslag.

Till syvende och sist handlar det också om att jobben måste fortsätta att bli fler i Sverige för att de ska komma fler till del på arbetsmarknaden. Alliansen har som målsättning att 350 000 nya jobb ska växa fram till 2020 och en politik för fler jobb är en förutsättning för en ljusare framtid för alla ungdomar på arbetsmarknaden.

Jessica Polfjärd (M), ordförande i arbetsmarknadsutskottet

Publisert: