Stoppa reklamen för kristendomen, SVT

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2009-12-25

Debattören: Programmen går emot tanken med public service

Religionen åtnjuter en otillbörlig respekt i dag. Det måste bli acceptabelt att kritisera religionen enligt samma premisser som vi ifrågasätter alla andra ställningstaganden.

Detta är ett ateistiskt stridsrop från en intellektuellt belägrad nation och en protest mot den religiösa propagandan i SVT.

Religionen åtnjuter en otillbörlig respekt i dag. Det måste bli acceptabelt att kritisera religionen enligt samma premisser som vi ifrågasätter alla andra ställningstaganden. Den måste tvingas ta sin plats bland alla andra icke underbyggda föreställningar.

SVT sände religiösa program nästan var tredje dag 2008 enligt SVT:s public serviceredovisning – hela 103 timmar. Gudstjänster och andakter sändes varje söndag klockan 10.00 och ”Helgmålsringning” runt 18.00 varje lördag, sammanlagt blir det ungefär 104 program på ett år.

Men det är inte mängden program som är det väsentliga, utan principen. Radio- och tv-lagen (RTVL) förbjuder SVT att sända ”reklam eller andra annonser”. De religiösa programmen är inget annat än annonsering för diverse trossamfund, mest kristna.

Enligt RTVL ska SVT se till att ”programverksamheten som helhet präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet”. De monoteistiska religionerna bygger i stället på skrifter som legitimerar etnisk rensning, bigotteri, (kvinno)hat och förtryck, slaveri och folkmord.

De antar vidare att vi förvisats ur ett ursprungligt tillstånd av lycka, okunskap och enhet med Gud genom att äta av kunskapens frukt, det vill säga kunskap är av ondo. Religionen är det kritiska tänkandets, nyfikenhetens och förnuftets fiende nummer ett.

Att de heliga skrifterna även innehåller tal om kärlek till din nästa och liknande är irrelevant, eftersom det inte finns någon oberoende måttstock enligt vilken de bra budskapen kan skiljas från de dåliga.

Ska vi börja plocka russinen ur ”Mein kampf” också? ”Jovisst, historiskt så har den orsakat mycket lidande, men nazismen är ju föränderlig. Våra barn får dock ej duscha med icke-ariska barn efter gymnastiken.”

Vansinnigheten är uppenbar i det ena fallet men tydligen inte i det andra.

I RTVL står det att i ”sändningar för vilka villkor om opartiskhet gäller får det inte förekomma meddelanden som sänds på uppdrag av någon annan och som syftar till att vinna stöd för politiska eller religiösa åsikter […]”. Antagligen är detta anledningen till att vi inte ser partipolitiska program i SVT. Även om paragrafen inte är tillämpbar kvarstår min principiella invändning. Ingenstans i RTVL eller i SVT:s sändningstillstånd finns en skyldighet att sända religiösa program. Däremot står det att ”sändningsrätten skall utövas opartiskt och sakligt” och att ”SVT skall … kontrollera sakuppgifter i programmet”. Religiösa program är partiska, osakliga – fulla av lögner och påhitt – och kan inte ha granskats eftersom innehållet helt saknar verklighetsförankring.

Varför skall just religiösa åskådningar ha en privilegierad ställning i programutbudet? Varför inte programtid varje helg för uppläsning av Althussers ”För Marx” eller Keynes ”Allmän teori om sysselsättning, ränta och pengar”?

Programmen tycks gå emot själva grundtanken med public serviceuppdraget, vilken är att förse medborgarna med opartisk och mångsidig information. SVT Nords religionsredaktion anser att gudstjänstprogrammen kan liknas vid en politisk debatt där olika åsikter bryts mot varandra med en moderator närvarande.

För de flesta är skillnaden uppenbar. Man skrev också till undertecknad att ”Om du inte gillar tv-gudstjänsten, så tvingar ingen dig att titta”. Det är ett sannerligen hårresande resonemang! Låt oss då löpa linan ut och avskaffa Granskningsnämnden och sända rasistisk hatpropaganda i tv också – gillar vi det inte kan vi ju bara stänga av!

I en tid då 13 procent av befolkningen förnekar evolutionen och var tionde svensk tror att vi samexisterat med dinosaurierna borde SVT:s skyldighet vara att motverka religionens vanföreställningar, inte spä på dem.

Frigör SVT från religionens skamgrepp och plocka ner dess vidskepelser på jorden en gång för alla!

Mikael Nilsson

Följ ämnen i artikeln