ÅSIKT

Regeringens vitbok om romerna räcker inte

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattörerna: Vi kräver en oberoende sanningskommission som gör upp med övergreppen

Tillsätt en oberoende sanningskommission som reder statens övergrepp mot romerna, skriver debattörerna. Här romer som bor i en husvagn i Sverige 1965.

I 500 år har en folkgrupp i Sverige blivit utsatt för etnisk rensning, "tattarinventeringar”, tvångssteriliseringar med direkt hänvisning till rasmässiga särdrag, tvångsplacering av barn och andra övergrepp.

Den senaste erkända registreringen av resande skedde 1944. Men många människor säger sig vara registrerade inom såväl sjukvård, sociala myndigheter och hos polisen även i modern tid.

Lagar skapades som förhindrade möjligheten till försörjning, till exempel totalförbud mot att förflytta sig längs vägarna utan försörjningsbevis, och förbud mot att vistas mer än några veckor på samma ort.

Myndigheterna tvångsplacerade även resandefolkets barn och överförde många till majoritetsbefolkningen, där barnen förbjöds att ta del av sin identitet som resande.

Det är på hög tid att Sverige gör upp med sitt förflutna när det gäller behandlingen av de romska minoriteterna.

Efter århundraden av strukturell rasism, etnisk rensning och raslagar vill vi se en oberoende sanningskommission.

Den ska bestå av representanter för samtliga riksdagspartier utom SD, människorättsorganisationer, historiker, etnologer och andra sakkunniga. Men framförallt allt av representanter för resandefolket och romerna

Resandefolkets historia är också en del av Sveriges historia. Men under den senare delen av 1900-talet har myndigheterna bedrivit en assimilationspolitik, som lett till att gruppen har förlorat sin kultur och sitt ursprungliga sätt att leva.

En sanningskommission handlar inte bara om en offentlig ursäkt. Det handlar även om ekonomisk gottgörelse.

Exempelvis till en fond som kan stötta resandefolkets kulturella särdrag och ge tillbaka den självrespekt och stolthet som fråntagits minoriteten genom åren.

Enda sättet att komma till rätta med detta är att det tillsätts en sanningskommission som kan gå till botten med de övergrepp som myndigheter har gjort både på riks- och lokalplanet.

Forskarnätverket "Romers och resandes historia i Norden", menar att vitboken om statens förhållande till romer och resande, som regeringen presenterar idag, bör följas av sanningskommission.

Även delegationen för romska frågor presenterade i sin utredning krav på en sanningskommission.

Vi anser också att det inte räcker med en vitbok, skriven av den stat som i över 500 år har bedrivit etnisk resning.

Sverige skapade världens första rasbiologiska institut 1921. Efter att ha mätt och kategoriserat befolkningen skapades en handlingsplan för att skapa genetiskt utrymme för den nordiska rasen på bekostnad av ”lappar, zigenare och tattare”.

Det finns ett moraliskt och etiskt värde i att en kommission granskar detta arv som är ett historiskt trauma hos dagens resande och romer.

FN:s Folkmordskonvention definierar folkmord som gärningar begångna med uppsåt "att förgöra helt eller delvis en nationell, etnisk, raslig eller religiös grupp", genom att:

Döda medlemmar av gruppen.

Förorsaka allvarlig kroppslig eller mental skada på medlemmar av gruppen.

Avsiktligt skapa sådana levnadsförhållanden för gruppen som förmodas åstadkomma dess fysiska utrotning i sin helhet eller i delar.

Införa åtgärder som förhindrar födslar inom gruppen.

Tvångsöverföra barn från gruppen till en annan grupp.

Sverige har gjort sig skyldiga till 4 av 5 punkter mot den romska minoriteten. Det är på hög tid att vi gör upp med detta mörka förflutna på allvar.

Britt-Inger Lundqvist

Kim Fredriksson

Sonny Eisfeldt

Linda Lundqvist

Ann-Marie Gunsth

Bo Hazell

Göran Johansson

Rolf Karlsson

Arne Andersson

Niklas Berg

Irka Cederberg

Stefan Helgesson

Sahra Jama

Eva Lindeberg

Mian Lodalen

Stig-Ove Lundahl

Kurt Magnusson

Lawen Mohtadi

Özz Nûjen

Jan Selling

Nathan Hamelberg

Anna-Lena Bergelin

Charles Westin