Lärarna behöver bli bättre på andraspråk

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2015-07-14 | Publicerad 2015-07-10

M och studentlärarförbunden: Här är fyra punkter där kvaliteten i lärarutbildningen måste höjas

Lärarna behöver bland annat förbättra sin andraspråkskompetens eftersom var femte elev i grundskolan har ett annat modersmål än svenska, skriver Moderaterna och studentlärarförbunden.

Lärarna är nyckeln till att alla elever ska klara skolan med framgång. Det är därför av största viktigt att lärarutbildningens innehåll går hand i hand med de utmaningar skolan står inför.

Därför vill Nya Moderaterna tillsammans med Lärarnas riksförbund studerandeförening och Lärarförbundet student utveckla innehållet i lärarutbildningen på fyra områden: Svenska som andraspråk, digital kompetens, specialpedagogik och ledarskap.

Flera viktiga steg har tidigare tagits för att stärka läraryrkets status och lärarnas kompetens. Under den förra mandatperioden sjösattes en ny och modern lärarutbildning. Lärarnas kompetens stärktes därtill med två lärarlyft och ett matematiklyft. För att vända den sjunkande kunskapsutvecklingen vill vi nu rusta de lärare som kommer att undervisa i morgondagens klassrum med en ännu bättre utbildning.

1. Svenska som andraspråk

Var femte elev i grundskolan har ett annat modersmål än svenska. Det ställer höga krav på lärarna. Samtidigt är enligt Skolverket enbart 18 procent av andraspråkslärarna i gymnasieskolan behöriga. I årskurs 4-6 är motsvarande siffra 35 procent. För att morgondagens lärare bättre ska kunna möta och hjälpa alla elever föreslår vi att lärarna rustas med ett andraspråksperspektiv och får kompetens inom svenska som andraspråk i sin lärarutbildning.

2. Specialpedagogik

Även den specialpedagogiska kompetensen behöver stärkas. Nya Moderaterna och Alliansen har tidigare föreslagit en examenspremie för den som väljer att läsa till speciallärare. Redan i dag ingår specialpedagogik i lärarnas utbildning, men det är en alldeles för liten del. För att samtliga lärare ska få bättre förutsättningar att möta och undervisa alla elever vill vi förstärka lärarutbildningen med utökade kurser i specialpedagogik.

3. Digital kompetens

Ny forskning visar att elever i skolor som ligger i framkant med att använda ny teknik i klassrummen presterar bättre på de nationella proven. Det gäller dock enbart om lärarna har kompetens i att koppla ihop digitala läromedel och verktyg med en genomtänkt och välplanerad pedagogik. Dessvärre ser vi att det finns stora skillnader i den grad av digitalisering som förekommer mellan olika skolor. Därför presenterade Alliansen nyligen en IT-strategi som ska omfatta samtliga skolor. Genom att implementera digital kompetens som en del av lärarutbildningen förstärker vi den strategin.

4. Ledarskap

I dag är ledarskap inte någonting som kommer per automatik med att genomgå en lärarutbildningen. Samtidigt är ledarskapet i klassrummet en avgörande faktor för elevernas möjlighet att nå kunskapsmålen. För att rusta lärarna i att leda en klass i praktiken föreslår vi därför att utbildning i ledarskap bör ingå i lärarutbildningen.

Hur väl eleverna förstår multiplikationstabellen eller de grammatiska grunderna i det svenska språket hänger tätt ihop med lärarnas förmåga att lära ut och leda eleverna mot rätt håll. Med syfte att fler elever ska klara skolan framgångsrikt vill vi därför modernisera och utveckla lärarutbildningen så att alla blivande lärare får tillgång till rätt verktyg för att möta och hjälpa samtliga elever.

Camilla Waltersson Grönvall

Isak Skogstad

Ditte Karlsson