Svenska muslimer i samarbete: Diskrimineringen av muslimer måste stoppas

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

I morgon, tisdagen den 5 mars, släpper Nätverket svenska muslimer i samarbete en alternativrapport som svar på den svenska regeringens nittonde, tjugonde och tjugoförsta rapport till FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering. Situationen är så pass allvarlig nu att vi ser oss tvungna att vända oss till FN.

Många av de mest flagranta brotten mot svenska muslimers mänskliga rättigheter har skett inom ramen för det så kallade Kriget mot terrorismen. Av 26 kända frihetsberövanden i enlighet med den nya terrorbrottslagstiftningen har samtliga drabbade varit muslimer, men trots alla gripanden har åklagaren endast lyckats få till två fällande domar. Den låga andelen fällande domar gör att man kan ifrågasätta rättssäkerheten i förfarandena och om terrorismbrottslagen är en ”raslag” riktad enbart mot muslimer.

Enligt Forum för levande historia uppger en fjärdedel av unga svenska muslimer att de någon gång utsatts för övergrepp. Kvinnor är måltavlor för den större delen av de antimuslimska attackerna och attackeras både verbalt och fysiskt, bland annat genom att människor försöker slita av deras huvuddukar. En studie från 2010 visade att 40 procent av de muslimska samfunden utsatts för någon form av illegalt motstånd mot sin verksamhet, ofta i form av skadegörelse, men även genom hot och misshandel mot församlingsmedlemmar.

År 2007 var förvärvsfrekvensen i Stockholmsområdet bland svenskar födda i Västasien och Afrika – där de flesta svenska muslimer härstammar från – 53 respektive 52 procent, att jämföra med den för infödda svenskar som var 83 procent. Forskarna Ekberg & Roth har också visat att högutbildade från Mellanöstern och Afrika har svårare att än andra att få jobb som motsvarar deras kvalifikationer.

Faran med diskriminering är att det skapar ett ojämlikt samhälle med olika regler för olika människor som undergräver den sociala sammanhållningen och förhindrar demokratiska lösningar på sociala problem. Det verkliga hotet mot demokratin är inte "radikaliserade muslimer" utan snarare ojämlikhet där muslimer just nu är på den förlorande sidan. Svenska muslimer upptar i dag den roll i det svenska samhället som tidigare har hållits av grupper som judar, romer och resande med mycket tragiska resultat.

Vi föreslår följande åtgärder för att skydda svenska muslimers mänskliga rättigheter:

Svenska staten bör upprätta en oberoende sanningskommission för att utreda effekterna av den nya terrorismbrottslagen och av den ökade övervakning som är en del av Kriget mot terrorismen.

Regeringen bör tillsätta en utredning för att ta reda på om och hur de lokala myndigheterna i Forserum misslyckats med att leva upp till sina skyldigheter gentemot den lokala somaliersvenska gruppen, särskilt med avseende på deras rätt till personlig säkerhet, utbildning, effektiva rättsmedel och rätten till religionsfrihet.

Regeringen bör uppmärksamma den speciella utsattheten för konvertiter till islam. Medel bör avsättas för forskning på området och finansiering av initiativ från muslimska organisationer för att avhjälpa situationen för konvertiter som drabbats av negativa påtryckningar från sina familjer.

Svenska myndigheter bör anta en handlingsplan för att ta itu med boendesegregationen. Denna plan bör vara ordentligt finansierad och omfatta konkreta åtgärder, såsom avlägsnande av rättsliga hinder för islamisk bankverksamhet som underlättar för muslimer att bli bostadsrätts- och villaägare.

Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt rasismen och islamofobin i kommentarsfälten på internetmedier. Staten bör också stödja ökad representation av människor med olika bakgrunder på olika positioner inom public service medier. För detta ändamål bör Sveriges television ta bort det diskriminerande förbudet mot huvudduk för nyhetsuppläsare.

Regeringen bör anslå medel för muslimska samfunds säkerhet precis som den har gjort för judiska samfunds säkerhet. Regeringen bör ta notis om de muslimska samfundens önskningar och deras större storlek vid fastställandet av formerna och storleken på anslagen.

Helena Benaouda

Elvir Gigovic

Fatima Doubakil

Ahmed Siraj

Publicerad: