ÅSIKT

MP säger en sak – och gör en annan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattören: Partiets dubbla budskap hotar tilltron till demokratin

Att i den politiska debatten tydligt driva en uppfattning för att sedan i regeringsarbetet byta åsikt är problematiskt. MP:s trixande med dubbla budskap måste därför få ett slut, skriver Lars Adaktusson (KD). Bilden är ett montage.

DEBATT. Efter flera år av politiska turer har Europaparlamentet nu godkänt regelverket för ett gemensamt europeiskt PNR-system. Frågan handlar om att polis och säkerhetstjänster ska ha tillgång till flygbolagens passagerarinformation för att mer effektivt kunna bekämpa terrorism och organiserad brottslighet.

Att Miljöpartiet i parlamentet röstade mot detta system är i sig inte förvånande eftersom partiet under många år försökt stoppa PNR. Men MP är även en del av den svenska regeringen och mot bakgrund av det blir agerandet i PNR-frågan både märkligt och motsägelsefullt. Regeringen säger sig välkomna ett PNR-system och i riksdagens EU-nämnd har även MP ställt sig bakom den uppfattningen.

Samtidigt kan den som följer svensk politik konstatera att MP:s agerande i PNR-frågan bara är en del av ett mer omfattande politiskt dubbelspel.

Att i den politiska debatten tydligt driva en uppfattning för att sedan i regeringsarbetet byta åsikt är dock problematiskt ur väljarnas perspektiv, än mer problematiskt blir det i MP:s fall eftersom partiets företrädare inte står för fattade beslut utan lättvindigt opponerar mot sig själva.

Detta gäller inte minst omläggningen av migrationspolitiken där MP:s språkrör ogenerat förklarar att den rödgröna regeringen för en "skitpolitik". I Europaparlamentet har miljöpartisterna närmast satt i system att föra en politik som går på tvärs mot det egna partiet och den egna regeringen.

Här är några exempel:

TTIP-förhandlingarna. I arbetet för att få till stånd det omfattande avtalet om frihandel mellan EU och USA tillhör miljöpartisterna Europaparlamentets främsta kritiker. Partiet har under lång tid gjort allt för att undergräva och försvaga innehållet i avtalet. Detta sker samtidigt som den rödgröna regeringen på hemmaplan anser att det är "särskilt prioriterat" att slutföra förhandlingarna med USA.

Kampen mot skatteflykt. I samband med uppmärksamheten kring de så kallade Panamadokumenten utmärkte sig miljöpartisterna i EU genom att kritisera andra partier som tidigare röstat nej till ett kommissionsförslag om åtgärder mot skatteplanering. Vi kristdemokrater anser att kommissionens förslag strider mot subsidiaritetsprincipen – en bedömning som MP i riksdagen delade när skatteutskottet prövade frågan.

Livsmedelsrekommendationer. I februari röstade Europaparlamentet om den Europeiska Livsmedelsmyndighetens råd vad gäller sockerhalten i barnmat. Rekommendationerna som regeringen och Livsmedelsverket i Sverige ställt sig bakom var enligt miljöpartisterna i EU inte tillräckligt långtgående. De röstade därför mot förslaget och attackerade samtidigt de ledamöter från allianspartierna som gjorde samma bedömning som den rödgröna regeringen.

Genmodifierade grödor. Att följa försiktighetsprincipen och godkänna enskilda produkter som grundligt har testats är såväl allianspartiernas som regeringens hållning i GMO-frågan. I Europaparlamentet har MP dock en annan uppfattning, där röstar partiets parlamentariker konsekvent mot det egna partiet och kritiserar dem som intar samma hållning som Sveriges regering.

Vapendirektivet. I höstas presenterade EU-kommissionen ett förslag till nytt vapendirektiv. Att adressera problemet med illegala vapen är angeläget, samtidigt finns det i Sveriges riksdag en enighet om att de nya EU-reglerna inte ska drabba jägare och sportskyttar. Men i Europaparlamentet är MP pådrivande för just en sådan detaljreglering, tvärtemot den egna regeringens linje.

Att politiska partier reviderar uppfattningar är helt i sin ordning om de inför väljarna gör klart vad en röst på dess företrädare innebär. Men att som Miljöpartiets förtroendevalda aktivt medverka till en politik som de säger sig inte stå bakom är oacceptabelt och ohederligt.

Agerandet undergräver förtroendet för MP och den regering i vilket partiet ingår, men framför allt skadar det tilltron till politiken i stort. Klyftan mellan väljare och förtroendevalda ökar och demokratin försvagas. 

Trixandet med dubbla budskap måste därför få ett slut. Det är dags för MP att ta ansvar för den egna politiken och leva upp till avgivna löften.

Lars Adaktusson, Europaparlamentariker (KD)

Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM