ÅSIKT

Skärp kraven på dem som tar hand om utsatta barn

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Folkpartiet: Nästan varannan omhändertagen pojke hamnar i fängelse

”När man kommer till HVB lär man sig så mycket grejor som man aldrig kunnat förut. Jag har lärt mig så sjuka grejor av andra ungdomar. Saker som jag aldrig ens kunnat komma på själv. Alltså kriminella saker.”

Det berättar Beatrice som bor på ett hem för vård och boende, så kallat HVB. Hon är en av de ungdomar som samhället har omhändertagit. Beatrice kommer till tals i Barnombudsmannens senaste årsrapport.

Varje år omhändertar samhället tusentals barn. Ofta handlar det om föräldrar som inte klarar av att ta sitt ansvar, till exempel på grund av missbruk. Ibland är det frågan om barn som behöver komma bort från en destruktiv kompismiljö. Genom att byta hemmiljö får barnet många gånger en ny chans i livet.

Ett flertal utredningar, granskningar och tillsynsrapporter har under senare år visat på brister i den sociala barnavården. Kvalitetsbrister, bristande skolgång, hemsnickrade behandlingsmetoder och rättigheter som åsidosätts är något av det som granskningarna visar.

Resultaten är också bekymmersamma. Socialstyrelsen har tittat på vad som hänt med de barn som omhändertogs i tonåren. Det visade sig att nästan hälften av pojkarna har fått fängelse eller rättspsykiatrisk vård, innan de fyllt 25 år. Nästan var tredje har fått sjukhusvård före 25 års ålder för självmordsförsök, psykisk sjukdom eller missbruk. Mer än fem procent har avlidit.

Forskning visar att goda skolresultat är viktigast för att det ska gå bra i livet. Men när Skolinspektionen under förra året granskade de hem för vård och boende som driver egen undervisning visade det sig att flera av hemmen saknade behöriga lärare, material och lokaler för undervisning. Mer än varannan pojke och var tredje flicka som tillbringat uppväxten i ett familjehem hamnar i den allra lägsta betygsgruppen i årskurs nio. Många har inga betyg alls.

Naturligtvis finns det bra familjehem och välskötta HVB. Men problemet är att för många redovisar brister när de granskas.

Några enkla lösningar finns inte. Problembilden ofta är komplex. Men när vi vidtar denna mycket långtgående åtgärd, den mest långtgående åtgärden ett samhälle kan sätta in mot ett barn, då har vi en skyldighet att se till att de barnen åtminstone lyckas bättre än om omhändertagandet inte hade ägt rum.

Regeringen har redan under förra mandatperioden genomfört en rad åtgärder för att påbörja arbetet med att lösa problemen. Men det behövs mer. Folkpartiet ställer högre krav på det stöd, den vård och den omsorg vi erbjuder barn som omhändertas av samhället.

Vi vill att Socialstyrelsen ska få i uppdrag att ta fram tydligare kvalitetskrav för den som ska driva ett hem för vård av unga, HVB.

Kvalitetskraven på undervisningen som bedrivs i HVB, och även annan institutionsvård, bör ses över och skärpas. Vi behöver lagstifta i skollagen om en studieplan för varje omhändertaget barn. Lyckade skolresultat är den faktor som har störst betydelse för framgång senare i livet.

Ett placerat barn ska ges rätt till en egen socialsekreterare som besöker barnet minst fyra gånger varje år.

Folkpartiet kommer att ägna en hel del uppmärksamhet åt omhändertagna barn under mandatperioden. Dessa barn och ungdomar tillhör i många fall de allra mest utsatta. För dem tar samhället på sig föräldraskapet. Det är vår gemensamma skyldighet att se till att barnen får alla de möjligheter och det stöd som de har rätt till.

Vi kan inte påverka det som har varit. Men vi kan ta på oss ansvaret för att se till att deras framtid blir bättre.

Jan Björklund

Lennart Gabrielsson

Maria Lundqvist-Brömster