Skärp lagen för spritlangningen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Socialdemokraterna: Vi tar hårdare tag mot ungas supande

Skolavslutningen står för dörren och det är en tid när många unga festar rejält. För att minska supandet föreslår nu Socialdemokraterna bland annat hårdare tag mot spritsmuggling och minskade införselkvoter.
Skolavslutningen står för dörren och det är en tid när många unga festar rejält. För att minska supandet föreslår nu Socialdemokraterna bland annat hårdare tag mot spritsmuggling och minskade införselkvoter.

Den blomstertid nu kommer och sedan ett långt sommarlov. Men, först skolavslutning och skolavslutningsfest. En kväll då många ungdomar firar den nyvunna friheten och gör sin alkoholdebut. Det har visat sig att det inte är några större problem för ungdomar att få tag på alkohol.

Den främsta källan är kamrater, men även föräldrar och andra vuxna förser ungdomar med alkohol.

Jag är förälder och vet hur oroligt det är att ha sina barn ute en skolavslutningskväll. Även om man själv som förälder inte köper ut eller bjuder sin tonåring på alkohol är risken stor att någon annan vuxen brister i ansvar. Alla vuxna, oavsett om man är förälder eller inte, har ett moraliskt och solidariskt ansvar att se till att unga inte får tillgång till alkohol före 18-årsdagen.

Jag är även politiker vilket innebär att jag har ett ansvar att se till att samhället har kraftfulla verktyg för att hindra unga människor att dricka alkohol. Den del av regeringen som står för en restriktiv alkoholpolitik svarar för regeringens retorik, medan de krafter som vill sänka barriärerna och sätta näringspolitiska eller regionalpolitiska intressen före alkoholpolitiken får genomslag i den förda politiken.

Det finns en falsk politisk enighet i retoriken, motsättningarna visar sig i den politik som faktiskt genomförs. Om regeringen menar allvar med att komma tillrätta med ungas alkoholkonsumtion krävs att de olika ministrarna går i samma riktning.

För att få unga människor att avstå från alkohol innan de blivit vuxna och då dricka med måtta är det viktigt att alkoholpolitiken riktar in sig på hela befolkningen, inte enbart insatser för barn och unga. Ett viktigt verktyg för att dämpa ungas alkoholkonsumtion är alkoholskatten.

Vi socialdemokrater vill prioritera arbetet för en minskad alkoholkonsumtion. Det behövs en kraftsamling för att minska alkoholbruket bland unga. Vi vill:

Införa en nationell handlingsplan för minskat alkoholbruk för unga.

Att motverka minderårigas alkoholkonsumtion och minska skadligt drickande bland unga människor är en prioriterad uppgift för samhället. Levnadsmönster och vanor som grundläggs i tidig ålder följer ofta med och påverkar resten av livet. Vi vill införa en nationell handlingsplan för minskat alkoholmissbruk för unga.

Skärpa lagen för langning av alkohol.

Behovet av förändringar i lagstiftningen bör prövas. Kraftfulla åtgärder bör vidtas för att minska langningen av alkohol till unga. Lagskärpning bör övervägas och polisen behöver utveckla arbetet med att beivra alkoholbrott.

På de platser i landet där polisen har arbetat målmedvetet mot langning av alkohol till unga har ungdomsvåldet minskat. Storskalig alkohollangning till unga är ett av få områden där straffskärpningar kan förväntas ge positiva resultat.

Minska införselkvoterna.

Ungefär en tredjedel av all alkohol som förs in i landet säljs vidare. En stor del går till ungdomar. För att minska privatinförseln av alkohol ska Sverige arbeta för minskade införselkvoter.

Att folkölsförsäljning ska vara tillståndspliktigt.

Folkölsförsäljning ska vara tillståndspliktigt. Näringsidkaren ska vara ansvarig och ha förmåga att klara av en effektiv ålderskontroll. Tillståndet ska kunna dras in om regelverket inte följs.

Stimulera föräldrastöds­program.

En viktig beståndsdel i arbetet för att minska ungdomars drickande är föräldrarnas attityder. Det finns i dag flera vetenskapligt utvärderade föräldrastödsprogram. Ett sådant är till exempel Örebro preventionsprogram, ÖPP, som syftar till att påverka föräldrars förhållningssätt till ungdomars drickande och hur man som föräldrar kan agera för att förhindra till exempel tidig alkoholdebut och berusningsdrickande bland ungdomar. Vetenskapligt utvärderade föräldrastödsprogram bör spridas och implementeras i kommunerna.

Följ upp det ökande antalet serveringstillstånd.

Den nuvarande regeringen gör det lättare för fler restauranger att få serveringstillstånd. Det är av stor vikt att följa upp det ökande antalet serveringstillstånd. Det kan bli nödvändigt att återkomma i frågan om antalet serveringstillstånd ökar kraftigt eller om andra problem uppstår kring det nya regelverket. Regeringen bör därför under de kommande tre åren årligen redovisa för riksdagen hur antalet serveringstillstånd utvecklas och vilka alkoholpolitiska konsekvenser de nya reglerna fått i kommunerna.

Ylva Johansson

Publisert: