Debatt

De borde förstått att de fått pengar felaktigt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Med anledning av Claes Jansson och Erika Ejderhamn Roupés debattartikel önskar Försäkringskassan göra några förtydliganden kring vårt arbete med kontroller och att betala ut rätt ersättning.

Socialförsäkringen innehåller både rättigheter och skyldigheter, här är ansvaret ömsesidigt.

I den enskildes ansvar ligger att berätta för Försäkringskassan om förhållandena ändras. Försäkringskassans ansvar är att alltid göra bedömningar utifrån gällande regelverk och att informera om vad som gäller.

För att kontrollera att rätt ersättning betalas ut till rätt person genomför Försäkringskassan också regelbundet kontroller inom olika ärendeslag.


Livränta är en inkomstförsäkring som man får när man fått en arbetsskada som gör att man tjänar mindre pengar än tidigare. Livränta ska alltså ersätta en inkomstförlust. I en kontroll av personer som ökat sin inkomst väsentligt har det visat sig att en av orsakerna till felutbetalning varit att personerna bytt till en mer välavlönad anställning och att löneutvecklingen därefter varit hög. Förändringen har inneburit att personen inte längre haft rätt till livränta eftersom man inte längre har någon inkomstförlust till följd av skadan.

Endast ett fåtal felaktiga utbetalningar har lett till polisanmälan avseende misstänkt bidragsbrott eftersom bedömningen oftast har varit att det inte handlat om avsiktliga fel. Att en person misstänks för brott i detta sammanhang är alltså ett undantag. Att många personer ändå fått betala tillbaka pengar beror på att de borde ha förstått att de fått pengar felaktigt då deras inkomster ökat. Det är också viktigt att framhålla att vi sedan början av 2000-talet noga informerar den försäkrade om anmälningsskyldigheten i beslutsbreven.

När en person anmäler ändrade inkomster i samband med andra förmåner till Försäkringskassan bör denna information förmedlas vidare inom myndigheten. Om det inte har skett är naturligtvis beklagligt. Försäkringskassan arbetar aktivt för att förbättra informationsflödet inom myndigheten bland annat genom ett mer utvecklat it-stöd.

Birgitta Målsäter

Försäkringsdirektör, Försäkringskassan

Översättning: Sasha Branner

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt