Debatt

Låt invandrarna stå för Sveriges tillväxt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Nyss sa socialdemokraterna ja till övergångsregler.

Nu öppnar Mona Sahlin och Pär Nuder famnen mot världen.

Under helgens partikongress ska tillväxten diskuteras.

Mona Sahlin och Pär Nuder menar att nyckeln till tillväxt är: människor med utländsk bakgrund.

Både de som redan finns här, och de som skulle vilja komma hit.

– För att rusta Sverige för framtiden måste vi också aktivt locka hit människor från andra länder.

VÄLKOMNA HIT! Framtidens svenska folkhem måste bebos av människor från alla världsdelar, skriver ministrarna Mona Sahlin och Pär Nuder, som vill att Sverige ska bli en föregångare när det gäller integration.

Foto: LOTTE FERNVALL och ULF HÖJER

I dag samlas socialdemokratin till en särskild partikongress för att diskutera hur Sverige ska kunna få högre tillväxt. Det är angeläget. Vi behöver högre tillväxt för att kunna satsa mer på det som vi värnar om mest: skolan, vården och omsorgen. Men vi behöver också högre tillväxt för att fler människor ska kunna förverkliga sina livsprojekt – sina drömmar och visioner. Tillväxt handlar ytterst om ökad livskvalitet, hopp och framtidstro.

Vi ser att Sverige står inför betydande utmaningar. Det blir allt tuffare för våra företag att klara den internationella konkurrensen. Kraven ökar på ständigt bättre produkter, snabbare leveranstider och mer effektiva produktionsmetoder. Hela tiden krävs nya och större investeringar.

En annan utmaning är det som i grunden är en glädjande nyhet: att allt fler av oss lever allt längre. Gör vi ingenting riskerar detta att omvandlas till en nackdel. Vi riskerar att bli allt färre som jobbar samtidigt som de som behöver hjälp i form av sjukvård och äldreomsorg blir allt fler.

Dessutom ser vi att det sätt som vi lever på inte är hållbart i längden. Utsläppen av växthusgaser riskerar att leda till en global uppvärmning. Det är en risk som vi inte har råd att ta.

Hur ska alla dessa utmaningar mötas?

Dessvärre finns det ingen enkel lösning. Vi måste arbeta på en rad olika områden. Därför innehåller den socialdemokratiska partistyrelsens förslag till tillväxtprogram över 100 förslag.

Men vi är övertygade om att ett område är särskilt viktigt.

Sverige måste i ännu högre grad öppna sig mot omvärlden och vi måste bli betydligt bättre på att ta tillvara den tillgång som alla svenskar med utländsk bakgrund utgör. Det är de enskilt viktigaste åtgärderna för att få fler i arbete och göra våra företag bättre rustade för att möta den internationella konkurrensen.

För vi lever i en ny värld – en värld som blir mer och mer global. Det blir allt enklare att resa mellan världens olika hörn, men också att kommunicera med människor på andra sidan jordklotet genom några enkla tangenttryck.

Ekonomier och kulturer knyts samman.

För företag som vill lansera en ny produkt är marknaden i Kina väl så viktig eller till och med viktigare än den europeiska marknaden. Och då blir kunskaper i språk och om andra kulturer allt viktigare.

Sverige har också förändrats. Sverige är inte längre något etniskt homogent samhälle. Tvärtom. I Sverige talas det 150 språk. Mohammed är ett vanligare förnamn på nyfödda pojkar än Jonas och Niklas. Sverige är ett av de länder i västvärlden som har flest invånare med utländsk bakgrund – fler än USA.

Det är berättigat att ställa frågan varför vi hittills inte har lyckats bättre. Och visst finns det många förklaringar. Att Sverige tog emot många flyktingar under 1990-talet när ekonomin var i djup lågkonjunktur och arbetslösheten rekordhög är kanske den enskilt viktigaste. Men vi har också haft en tendens att betrakta svenskar med utländsk bakgrund på ett annat sätt än oss infödda svenskar. Ett exempel är att vi har sagt att kunskaper i svenska ska vara en förutsättning för att de som har fått uppehållstillstånd ska få hjälp att söka arbete. Detta trots att vi samtidigt rekommenderar våra egna tonåringar att inte bara utnyttja de möjligheter som finns att studera utan också att arbeta utomlands just därför att vi vet att det enklaste sättet att lära sig ett nytt språk oftast är ett arbete – inte ytterligare en skolbänk.

Människors förmåga att försörja sig själva måste också vara grunden för flyktingmottagandet. Mottagandet har alldeles för länge präglats av en syn där flyktingar behöver tas omhand.

Socialkontoret – som ska vara den sista utvägen – har för många invandrare blivit den allra första anhalten.

Det är dags för en ny offensiv i integrationspolitiken.

Vi vill att Sverige ska bli ett föregångsland på integrationsområdet. Vi vill sätta upp tydliga och mätbara mål för integrationen och reformera mottagningen och introduktionen av flyktingar.

Nyanlända flyktingar måste så snabbt som möjligt – så fort uppehållstillståndet är klart – få börja arbeta. Undervisningen i svenska måste förbättras och anpassas till varje individs förkunskaper. Invandrare med högskoleutbildning ska kunna få läsa svenska vid högskolan. Språkundervisningen ska också kunna kombineras med både arbete och annan utbildning. Allas yrkeskompetens och utbildningar från hemlandet ska synliggöras. Diskrimineringen på arbetsmarknaden måste stoppas.

Men för att rusta Sverige för framtiden måste vi också aktivt locka hit människor från andra länder.

Om svenska företag och högskolor ska kunna konkurrera på den internationella marknaden måste de kunna attrahera människor med kunskaper och erfarenheter som vi inte har här i Sverige.

Vi vill att utländska forskarstudenter vid svenska högskolor ska få arbetstillstånd efter avslutad examen.

Vi vill också att Sverige inom en inte allt för avlägsen framtid ska öppna upp för en ökad arbetskraftsinvandring.

Även människor utanför EU och EES ska kunna söka sig till bristyrken i Sverige – under förutsättning att människor inte utnyttjas på arbetsmarknaden eller att välfärden undergrävs.

För att klara framtidens utmaningar måste framtidens svenska folkhem bebos av människor från alla världsdelar. Svenska företag, organisationer och skolor måste ha fönster och dörrar på vid gavel mot omvärlden.

Vår vision är ett öppet Sverige fritt från diskriminering, där alla människor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Pär Nuder (samordningsminister), Mona Sahlin (integrationsminister)

Publisert: