ÅSIKT

Replik: Regeringen vill agera snabbt om vården

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Maria Larsson (kd): Förbättringar av demensvården är på väg

Foto: Aftonbladet Debatt 17 januari.

Att inte känna igen sina närmaste, eller sitt eget hem, att inte hitta ord för det man vill uttrycka och vara beroende av hjälp med det mest personliga innebär en stor utsatthet. Att en person som lider av en demenssjukdom – med den utsatthet som det innebär – inte får en värdig omsorg kan inte accepteras.

Fyra kvinnor med anhöriga som lider av Alzheimers sjukdom frågar (17 januari) vad regeringen vill göra för att förbättra situationen.

En bättre vård och omsorg för personer med demenssjukdom är ett viktigt mål för regeringens nya äldreomsorgssatsning. Satsningen omfattar 1,35 miljarder kronor under 2007. Syftet är bland annat att utveckla nya arbetssätt, arbetsmetoder och rutiner inom vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. Det gäller inte minst vården och omsorgen av unga demenssjuka. Kunskaperna om hur demenssjukdomarna drabbar yngre personer och deras speciella behov behöver spridas mycket mer.

Vid Socialstyrelsen pågår nu ett arbete med att utveckla riktlinjer och annan vägledning kring vård och omsorg om personer med demenssjukdom. Riktlinjerna ska bland annat ta upp hela sjukdomsförloppet, riskfaktorer, förebyggande arbete, utredningar, diagnos och behandling efter diagnos. När riktlinjerna är klara, vilket beräknas till våren 2008, bör dessa implementeras hos kommuner och landsting. Riktlinjerna kommer att utgöra ett viktigt underlag i regeringens arbete med att ta fram tydligare mål för demensvården.

Det fortsatta arbetet ska inte präglas av slutna diskussioner som drar ut på tiden. Regeringen genomförde – direkt efter makttillträdet i höstas – åtgärder som tar sikte på att förbättra demensvården. Vi ska också i fortsättningen agera så snabbt som möjligt.