ÅSIKT

Inrätta barnahus över hela landet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattörerna: Myndigheterna måste samverka när barn utsätts för brott

Grova brott. Undersökningar visar att mycket måste förbättras för utsatta barn 0-6 år.

Vem skulle inte önska att varje barn skulle få växa upp i en trygg miljö där de får uppleva villkorslös kärlek? Tyvärr är denna vision långt ifrån verkligheten. Alldeles för många barn utsätts för olika former av övergrepp och kränkningar. Därför är det otroligt viktigt att barn som har varit med om sådana upplevelser bemöts och tas om hand på allra bästa sätt för att inte öka lidandet ännu mer. Vi vuxna måste lära oss att lyssna på barnen. Det behövs speciell kompetens hos personer som arbetar nära barn och hos de som mer specifikt arbetar med barn som har utsatts för övergrepp. På många håll finns det brister - på andra ställen fungerar det jämförelsevis väl.

I flera kommuner har det inrättats särskilda barnahus. Tanken med barnahus är att framförallt underlätta barns möte med rättsväsendet genom att samla all kompetens på ett och samma ställe. Rättsväsendet, socialtjänsten, hälso- och sjukvården ska där samverka kring barnet på bästa möjliga sätt. Fokus blir då på barnets behov. Barn ska inte slussas runt och tvingas berätta sin historia om och om igen. På barnahusen finns möjlighet till större specialisering och vidareutveckling av personalens kompetens. Själva miljön som barnet befinner sig i ska inte heller underskattas. I barnahus är hela miljön utformad utifrån barns behov. Internationella förebilder är isländska Barnahús och amerikanska så kallade Children’s Advocacy Centers.

År 2008 utvärderades en försöksverksamhet med barnahus i sex städer av en grupp forskare på Lunds universitet. Sammantaget visade utvärderingen ett bättre omhändertagande av barn som utsatts för grova brott. Samverkan mellan myndigheterna har förbättrats. Barn boende på orter som har barnahus får oftare komma till tals i förhör och undersöks i högre grad medicinskt. Fler förundersökningar av anmälda brott inleds också. Utvärderingen konstaterar dock att det finns mycket som behöver förbättras, särskilt för de minsta barnen, 0-6 år, samt för att fånga upp de som är äldre än 14 år.

Det är uppenbart att behovet av den här hjälpen är stor. Det finns dessutom anledning att tro att det finns ett mycket stort mörkertal, eftersom det är alltför vanligt att barn som utsätts för övergrepp inte gör en anmälan eller inte känner till sina rättigheter. Vi vill att tillkomsten och utvecklingen av fler barnahus, inte minst utifrån den utvärdering som har gjorts, ska prioriteras mycket högt.

Kristdemokraterna vill att varje kommun ska finnas med i samverkan kring ett barnahus, så att varje barn som misstänks ha blivit utsatt för våld eller övergrepp ska kunna få snabb och professionell hjälp. För att nå dit måste polisen ha tillräckliga resurser och välja att prioritera barnahusen så att ärenden inte blir liggande. I landstingen måste fler barnläkare och sjuksköterskor få den specialkompetens som behövs för att kunna göra nödvändiga medicinska undersökningar och säkra fysiska bevis. I dag finns bara några få specialister i hela landet. Socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin måste prioritera samarbetet runt barnahusen. Men inte minst behöver männi­skor som ser barnen till vardags ha kunskaper och mod att våga ta steget och anmäla med vetskapen om att samhället verkligen kommer att agera när missförhållanden avslöjas.

Arbetet för ett komplett Barnahus i Stockholms stad har pågått under två års tid. Nu är det beräknat att verksamheten ska starta i maj 2014 och beslut om lokalisering har tagits i Socialnämnden. Enbart i Stockholms tre centrala polisdistrikt utsätts drygt 1 500 barn varje år för våld eller sexuella övergrepp. Vi behöver barnahus över hela landet. Detta för att uppnå en verklig förbättring för utsatta barn och unga.

Debattörerna och debatten

Ewa Samuelsson (KD), biträdande Socialborgarråd, Stockholm.

Caroline Szyber (KD), riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson.

När barn utsätts för våld eller sexuella övergrepp, kopplas rättsväsende, socialtjänst och sjukvården in - alla med sin speciella kompetens. Dagens debattörer anser att dessa kompetenser bör samlas på ett ställe, ett så kallat barnahus, och samverka runt barnet.

Ewa Samuelsson, Caroline Szyber