Ställ tuffare miljökrav på våra gamla bilar

Debattören: Så bryter vi trenden med ökande utsläpp från vägtrafiken

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Anpassa gränsvärdena som gäller vid besiktningen till relevanta utsläppskrav. Det finns ingen logik i att tillåta upp till 100 gånger högre utsläpp av farliga ämnen än vad en normalt fungerande bil släpper ut, skriver Tord Fornander, ordförande Fordonsbesiktningsbranschen.
Anpassa gränsvärdena som gäller vid besiktningen till relevanta utsläppskrav. Det finns ingen logik i att tillåta upp till 100 gånger högre utsläpp av farliga ämnen än vad en normalt fungerande bil släpper ut, skriver Tord Fornander, ordförande Fordonsbesiktningsbranschen.

DEBATT. 2018 blev ett dystert år vad gäller utsläpp från vägtrafiken. Ny statistik från Trafikverket visar att utsläppen steg med 76 000 ton jämfört med året före. Det är en hel del sett till att vägtrafiken står för cirka 30 procent av de totala koldioxidutsläppen i Sverige. Det går dock att bryta trenden med ganska enkla medel, men ändå tas beslut i motsatt riktning.

Därför framför Fordonsbesiktningsbranschen nu krav på ett nytt besiktningsregelverk på miljöområdet – ett som är anpassat efter moderna bilar och modern klimathänsyn.

I maj 2018 trädde ett nytt miljöregelverk för kontrollbesiktning i kraft som tyvärr innebar en rad försämringar på klimat- och miljöområdet. Regelverket skapades till följd av ett EU-direktiv, men i andra länder har direktivet tolkats tvärtemot än i Sverige. Insikten om utsläppens skadliga effekter har inneburit att dessa länder (exempelvisTyskland, Rumänien och Polen) sänkt sina gränsvärden för skadliga utsläpp.

Men i Sverige har utvecklingen gått åt motsatt håll, genom att de tillåtna gränsvärdena för svenska bilar kraftigt höjs. Nya generella gränsvärden har införts som är satta till en nivå som i praktiken gör det omöjligt att upptäcka fordon som släpper ut för mycket skadliga partiklar.

Det finns en stark opinion för bättre miljö i Sverige, men dessvärre finns även misstro. I en undersökning som Fordonsbesiktningsbranschen genomfört i samarbete med Novus framgår att svenskarna vill köra en bil som släpper ut så lite som möjligt, och att de ställer krav på att tillverkarna håller nere utsläppen. Men undersökningen visar också att svenskar inte längre litar på att bilarna släpper ut så lite som tillverkarna anger.

Fordonsbesiktningsbranschen kan nu genom ny statistik visa att svenskars oro ser ut att ha varit berättigad. Sedan de nya reglerna infördes för mindre än ett år sedan har vi sett en mycket kraftig nedgång i andelen fordon som underkänns på grund av miljöskäl.

Totalt sett, för alla fordonsklasser gällande personbilar, har andelen underkända fordon mer än halverats sedan regelverket infördes. För vissa fordonsklasser är förändringarna än större:

  • Mellan juni och december 2017 underkändes cirka 7 procent av dieselbilarna i den äldsta miljöklassen Euro 1. Motsvarande siffra för samma period 2018, då det nya regelverket trätt i kraft, var 0,54 procent.
  • För den mest moderna miljöklassen, Euro 6, har andelen underkända dieselfordon minskat från 3,8 procent till 0,33 procent under samma period.
  • För de mest moderna bensinbilarna har underkännandefrekvensen minskat från 2,9 procent till 0,26 procent.

Regeringens mål om att utsläppen från inrikestrafik ska vara 70 procent lägre år 2030 än 2010 innebär dels att fordonsflottan behöver ställas om, men också att en hel del regelverk måste moderniseras.

Vi menar att regelverket för kontrollbesiktning i flera delar motarbetar svenska ambitioner och politiska målsättningar om att minska utsläppen från vägtrafiken. För att vända utvecklingen har Fordonsbesiktningsbranschen tagit fram en rapport där vi föreslår ett antal åtgärder:

  1. Inför en nollvision för skadliga utsläpp från vägtrafiken som en del i Sveriges arbete med miljömålen. Luftföroreningar i städerna orsakar årligen många dödsfall och ohälsa. En tydligt fastslagen nollvision riktar välbehövligt politiskt fokus på att hitta lösningar.
  2. Anpassa gränsvärdena som gäller vid besiktningen till relevanta utsläppskrav. Det finns ingen logik i att tillåta upp till 100 gånger högre utsläpp av farliga ämnen än vad en normalt fungerande bil släpper ut. Toleransnivån vid besiktning bör anpassas efter gällande utsläppskrav.
  3. Återställ möjligheten till träffsäker miljö- och säkerhetskontroll genom bilars omborddiagnossystem (OBD). OBD-systemet gör det möjligt att kunna identifiera miljöbovar – om det fungerar som det ska och man använder det rätt och som komplement till avgasmätning.
  4. Ta bort undantaget på opacitetsmätning för bilar äldre än 20 år. Gamla bilar saknar många av de avgasrenande funktioner som nyare bilar har. Det är inte rimligt att de fordon som släpper ut mest ska vara helt undantagna från mätning av utsläppen.

Fordonsbesiktningsbranschen vill och kan ta ett stort ansvar för klimatet och miljön. Men staten måste säkerställa en regelbunden och relevant miljökontroll för att minska vägtrafikens miljöpåverkan.

Genom att exempelvis ställa tuffare krav och använda OBD-verktyget så kan vi pressa ner vägtrafikens utsläpp och skapa en bättre miljö i Sverige.


Tord Fornander, ordförande Fordonsbesiktningsbranschen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE