Debatt

Regeringen måste sluta vara passiv

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Socialdemokraterna: Ge lägre straff till misstänkta som hjälper till att utreda brott de är inblandade i

På kort tid har det i Malmö skett ett antal brutala mord, till synes rena avrättningar. Men också i andra städer har våldsutvecklingen ökat. Därför har vi socialdemokrater begärt en debatt i riksdagen som hålls i dag, där vi förväntar oss svar från regeringen om vad de gör för att stoppa våldet. Det är ett nationellt ansvar att bekämpa våldsutvecklingen och vi är beredda att samarbeta i kampen mot den grova brottsligheten.

Regeringen framhåller ofta Sveriges goda finanser och visst har många av oss haft en bra ekonomisk utveckling under en lång tid. Samtidigt är vi ett land där segregation och utanförskap växer och arbetslösheten och de sociala klyftorna ökar. Särskilt allvarligt är det för de unga, där över 100 000 ungdomar mellan 15 och 25 år varken går i skolan eller har arbete. Många av våra ungdomar lever utan framtidstro, och allt fler av dem riskerar att dras till de kriminella ungdomsgäng som blivit ett växande problem.

Samhället måste återta greppet om denna oroväckande utveckling. Det gäller att skapa verktyg och incitament för att samarbeta och utveckla metoder för att bygga en heltäckande trygghet och ge framtidshopp.

Vi föreslår att regeringen inrättar en nationell samordnare i det brottsförebyggande arbetet.

De senaste åren har det bildats olika samverkansmodeller i det brottsförebyggande arbetet. De flesta kommuner har brottsförebyggande råd och samverkansavtal mellan polis och kommuner har växt fram. Några regioner har samverkan på länsnivå genom så kallade samhällsråd där en rad olika myndigheter medverkar. Men för att samverkan ska vara effektiv krävs det beslutskraft. Det innebär att det gemensamma målet att förebygga och motverka kriminalitet måste vara minst lika styrande som de enskilda aktörernas egna mål, annars tenderar samverkan att komma i andra hand.

En nationell samordnare skulle bland annat få i uppdrag att driva på och koordinera det brottsförebyggande arbetet lokalt, regionalt och nationellt. Det finns stor kunskap om vilka insatser som krävs för detta, både i kommuner, organisationer och hos många myndigheter, inte minst hos Brottsförebyggande rådet, Brå. Men det behövs någon som kan se över myndighetsgränserna och framförallt kan utvärdera och föreslå förbättringar i hur det brottförebyggande arbetet genomförs. Det kan handla om resurstillskott eller att verka för att strukturer och lagstiftning som hindrar eller försvårar samverkan motverkas. Det skulle även kunna tas fram nationella styrande och mätbara mål som tar sikte på en rad variabler som har betydelse för ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete. Vi vet till exempel att arbetslöshet, fattigdom, segregation, trångboddhet, resurssvaga skolor och bristande barn- och psykiatrivård har betydelse och ökar risken för att unga hamnar i kriminalitet.

Det krävs även andra konkreta åtgärder för att bekämpa kriminaliteten.

Det är nödvändigt att polisen kraftsamlar på nationell nivå. Vi har tidigare föreslagit att dagens länsmyndigheter ska slås samman till en nationell myndighet. Vi vill också se en central nationell resurs som kan bekämpa den grova organiserade brottsligheten.

I Danmark har skärpta vapenlagar inneburit att antalet illegala vapen i offentlig miljö minskat. Vi menar att det är nödvändigt att höja minimistraffet för grovt vapenbrott och ge polisen möjlighet att använda telefonavlyssning vid dessa brott. Tullen måste också få ett särskilt uppdrag att bekämpa vapensmuggling.

För att öka effektiviteten i rättsprocessen vill vi utreda om misstänkta personer som hjälper till att utreda brott de är inblandade i ska kunna få straffreduktion på straffet. Tanken är att samarbete ska gynna samhället. Dessutom måste vittnesskyddet förstärkas. I dag är många rädda för att vittna, vilket gör det svårare för polisen att utreda brott. Det här är åtgärder som kan skapa incitament för kriminella ungdomar att överge den kriminella banan.

Regeringen måste förstå lägets allvar och bryta sin passiva inställning. Det är nu dags att ta politiskt ansvar för utvecklingen.

Morgan Johansson (S)

ordförande i riksdagens justitieutskott

Arhe Hamednaca (S)

ledamot i justitieutskottet

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt