ÅSIKT

M: Vårt flyktingförslag respekterar asylrätten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattörerna: Sverige kan neka inresa så länge avvisningar sker till säkra länder

Gunnar Strömmer och Tomas Tobé, Moderaterna.

DEBATT. De förändringar av migrationspolitiken som regeringen presenterade tidigare i veckan innebär viktiga steg i rätt riktning i ett kritiskt läge. Flera av dem har lyfts fram av Moderaterna. Dessvärre talar mycket för att det inte kommer att räcka för att hantera den akuta situationen.

Bland annat bedömer Polismyndigheten att den allmänna ordningen och den inre säkerheten i nuläget är hotad. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap pekar på stora påfrestningar för flera samhällsviktiga verksamheter. Och Migrationsverket kan inte längre erbjuda tak över huvudet för alla asylsökande som kommer till Sverige.

Bara de senaste två månaderna har Migrationsverket registrerat cirka 80 000 asylsökande, lika många som under hela 2014. Vi kommer att nå närmare 200 000 asylsökande för 2015, och det mesta talar för att trycket mot Sverige kommer att vara lika stort även kommande år.

Situationen rymmer utan tvivel många svåra dilemman – mänskliga, moraliska och politiska. Men det finns bara förlorare om Sverige tappar greppet.

En avgörande orsak till att Sverige har hamnat i detta läge är att EU:s system för att hantera asyl- och migrationsfrågor har havererat. Registrering av asylsökande görs inte i första asylland som det är tänkt. Inte heller görs någon kontroll eller registrering i de EU-länder som många passerar på väg till Sverige. Som Migrationsverket nyligen konstaterade innebär det att de så kallade Dublinreglerna i praktiken inte går att tillämpa eftersom det som regel inte går att fastställa vilket land som ska ansvara för prövningen.

Det enda hållbara på sikt är att återupprätta en gemensam asyl- och migrationspolitik på EU-nivå. Men man kan inte lösa detta genom att Sverige ensamt följer det havererade regelverket när andra inte gör det. Sverige har i det längsta sökt fullgöra sina åtaganden, men effekterna har nu blivit så betungande att det inte längre går.

Det är mot den bakgrunden som Moderaterna föreslagit att personer som anländer till Sverige från ett annat EU-land utan att ha registrerats på vägen genom EU ska kunna avvisas vid gränsen utan en svensk prövning av en asylansökan.

Förslaget ligger i linje med FN:s flyktingkonvention (Genèvekonventionen) vars kärna är att människor på flykt ska få skydd och få sina fall prövade i ett säkert land. Sverige lever upp till asylrätten så länge avvisningar sker till säkra länder, som Danmark eller Tyskland. Undantag kan finnas om en person har nära familjemedlemmar i Sverige.

Om Dublinsystemet inte kan upprätthållas kan andra regler vara relevanta, inte minst EU:s funktionsfördrag (Lissabon). Där finns såväl en specifik regel om provisoriska åtgärder vid kraftiga flyktingströmmar, som en generell regel som ger rätt till avsteg från EU-regler i extrema lägen när lag och ordning äventyras. Det finns också allmänna folkrättsliga principer som ger stöd för avsteg från internationella avtal när omständigheterna ändras väsentligt.

Det finns ingen anledning att låtsas som om det finns några enkla lösningar. Situationen är ny och på många sätt extraordinär. Rättsläget är komplicerat. Det finns också betydande praktiska utmaningar med alla förslag som nu diskuteras, inklusive gränskontroller. Men för att komma i ett läge där vi som land kan arbeta konstruktivt och framåt, måste vi få grepp om läget i det korta perspektivet.

Stefan Löfven har själv talat om behovet av andrum. Är han och socialdemokraterna beredda att seriöst samtala om Moderaternas förslag om en tillfällig paus i flyktingmottagandet?

Tomas Tobé

Partisekreterare. Moderaterna

Gunnar Strömmer

Advokat, ledamot Moderaternas partistyrelse

ARTIKELN HANDLAR OM