Debatt

C: Hur vill ni minska utanförskapet, SD?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Förklara hur ni vill lösa arbetslösheten bland invandrare som redan bor i Sverige

Mycket tyder på att den svenska välfärdsmodellen i dag gör det svårt för invandrare att få ett första jobb, skriver dagens debattörer.
Mycket tyder på att den svenska välfärdsmodellen i dag gör det svårt för invandrare att få ett första jobb, skriver dagens debattörer.

Står generös invandringspolitik i någon motsättning till välfärdsstaten? Nej, är Centerpartiets svar - men det ställer krav på välfärdspolitikens utformning. Sverigedemokraternas svar är däremot ett tydligt ja. Men förutom det eviga mantrat att kraftigt minska invandringen till Sverige är SD helt tomma på förslag som kan minska utanförskapet.

OECD har konstaterat att Sverige intar jumboplatsen när det kommer till att integrera invandrare på arbetsmarknaden. I dag är arbetslösheten dubbelt så hög bland utrikes födda som hos den infödda befolkningen. Så har det inte alltid varit. Fram till 1980-talet var sysselsättningen högre hos dem som invandrat. Sedan dess har arbetskraftsinvandringen i hög grad ersatts av flyktinginvandring och det svenska arbetslivet har förändrats i grunden.

Arbetslinjen har varit framgångsrik för många, men inte för gruppen flyktingar. Den svenska välfärdsmodellen bygger i hög grad på förvärvsarbete och en skevt fördelad sysselsättning mellan infödda och utlandsfödda svenskar skapar grogrund för motsättningar som i dag exploateras politiskt av Sverigedemokraterna. Tyvärr lämnas Sverigedemokraterna att ensamma definiera lösningar på en central framtidsfråga för Sverige.

Några belägg för att den svenska välfärdsmodellen generellt ger högre arbetslöshet finns inte. Tvärtom har Sverige ofta haft högre sysselsättning än övriga Europa. Mycket tyder däremot på att den svenska välfärdsmodellen i dag gör det svårt för invandrare att få ett första jobb.

Arbetet mot diskriminering är viktiga delar i att öka integrationen, men det krävs andra kraftfulla åtgärder. Centerpartiet menar att vi bör se över följande:

1. Hur utbildningssystemet bättre kan möta behoven hos de familjer som anländer som flyktingar i dag. Detta kommer att innebära betydligt större satsningar än i dag, framför allt i form av tidiga åtgärder. Ett barn som kommer till Sverige som flykting måste snabbt få omfattande stöd för att klara skolgången.

2. Arbetsmarknadens parter bör lägga större fokus på ingångslöner för gruppen flyktinginvandrare i syfte att sänka trösklarna till arbetsmarknaden.

3. Vi behöver en radikalt förändrad skattelagstiftning, både vad gäller arbetsgivaravgifter och skatter. Sänkt skatt och arbetsgivaravgift för dessa grupper skapar viktiga incitament för arbetsgivare att våga anställa.

4. Centerpartiet har länge krävt en översyn av LAS, framför allt i form av ändrade turordningsregler. Detta är särskilt viktigt för utrikesfödda.

5. Det behövs en översyn av välfärdsystemet i form av socialförsäkringar, försörjningsstöd och föräldraförsäkring, utifrån perspektivet hur vi kan stärka fokus på tidiga insatser som uppmuntrar till arbete.

Det finns inga enkla svar på frågan hur en fungerande integration uppnås. Det mödosamma politiska arbetet med att hitta stegvisa reformer – som förmår anpassa den svenska välfärdsmodellen till nya förutsättningar – går helt enkelt inte att komma runt.

Till skillnad från Sverigedemokraterna tar Centerpartiet ansvar för hur vi ska få en fungerande integrationspolitik. Där SD helt saknar förslag på hur människor födda i andra länder snabbare ska komma i arbete, har Centerpartiet seriösa lösningar. Centerpartiet förordar en generös flyktingpolitik och arbetskraftsinvandring – därför har vi också ett särskilt ansvar att nå en bättre fungerande integration, även om det innebär att lyfta kontroversiella frågor.

Anders W Jonsson

Hans Dahlgren

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt