ÅSIKT

"Dubbelstöten" är inte partipolitisk

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Visita svarar på kritiken: Vi stöttar turistbranschen - inte något regeringsalternativ

Visita, som företräder turistbranschen, anklagas för att gå regeringens ärenden.

Att facket, miljörörelser och kultursverige deltar i den politiska debatten är naturligt. När ett politiskt parti kommer med ett förslag som utgör ett allvarligt hot mot djur och natur så förväntar vi oss att Naturskyddsföreningen och deras medlemmar ska ställa sig som motpol till förslaget. Samma sak gäller förslag som påverkar de anställdas villkor. Då är det naturligt att facket uttalar sig.

Den demokratiska debatten gynnas av att fler uttalar sig i sakfrågorna från olika perspektiv.

Detsamma borde gälla även för företagen och i detta fall Visita, som representerar besöksnäringens företag.

Vi tar inte ställning för eller mot olika regeringsalternativ, däremot har vi åsikter i sakfrågor. Därför har vi tagit ställning mot två politiska förslag (från Socialdemokraterna men också andra oppositionspartier) som vi ser kommer att slå hårt mot besöksnäringen.

Vi är inte partipolitiska men förbehåller oss rätten att i ett demokratiskt samtal framföra våra åsikter som rör vår bransch och våra medlemmar.

Först och främst handlar det om en dubblerad moms på mat – men bara om den kommer från en restaurang. Det innebär en osund konkurrens till nackdel för våra medlemsföretag.

Det andra förslaget vi ställer oss negativa till är dubbleringen av arbetsgivaravgifter för unga, helt enkelt eftersom det skulle leda till dyrare anställningar och därmed mindre personal i en näring som behöver vara personalintensiv för att kunna ge bästa service.

Vi säger tydligt nej till båda dessa förslag.

Det innebär inte – som vissa försöker göra gällande – att vi tar ställning för eller emot enskilda partier eller regeringsalternativ. Däremot tar vi ställning i alla sakfrågor som är relevanta för våra medlemmar, oberoende av vilka som driver frågan.

Socialdemokraternas förslag om destinationsutveckling och marknadsföring av Sverige och bristyrkesutbildning inom hotell- och restaurang ser vi positivt på. Det är förslag som skulle skapa bättre förutsättningar att utnyttja besöksnäringens fulla potential, förutsatt att övriga förutsättningar är oförändrade.

Att vår kampanj – "Dubbelstöten" – uppmärksammas och debatteras är fullt naturligt. Det är viktigt och positivt om sakfrågorna som berör besöksnäringen diskuteras under en valrörelse.

Vi anser att svensk valrörelse och debatt mår bra av att också företagens perspektiv lyfts fram. Det är ändå vi som förväntas skapa de nya jobben.

Däremot är det högst beklagligt när opinionsbildares iver att försvara det egna partiet leder till rena osakligheter eller felaktigheter.

Senast nu i veckan beskrev exempelvis röda Västerbottens Folkblad på ledarplats företag som utnyttjar anställda som får jobba utan anställningsbevis, utan kollektivavtal eller utan lön som ”just på den typen av små företag som Visita representerar”.

Några belägg för påståendet presenteras inte och företagen som på senare tid har granskats har inte heller varit medlemmar hos Visita.

Ett medlemskap hos Visita medför kollektivavtal och att man åtar sig att följa våra etiska regler. En stor del av Visitas funktion är att förbättra arbetsvillkoren i branschen och att övertyga fler företag om värdet i att uppfylla de kvalitetskrav som ställs på medlemsföretagen.

Det är nämligen inte ”fuskarna” som drabbas hårdast av dubblerad moms och dubblerad arbetsgivaravgift för unga – utan det är de skötsamma som är noga med att följa reglerna.

Det vill säga våra medlemsföretag, som inget hellre önskar än att hjälpa till att skapa fler jobb och mer inkomster till vårt land. Det har de gjort under de senaste två åren, bland annat genom att skapa över 10 000 nya helårsjobb.

Det är också därför, för jobbskaparnas skull, som vi är en del av det demokratiska samtalet i sakfrågorna och vi vill bli respekterade för det.

Maud Olofsson

ordförande Visita

Eva Östling

vd Visita