ÅSIKT

Straffa inte morgondagens bilister

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Maria Spetz: Premieskatt för bilister är osolidariskt. Dagens unga kan inte ta ansvar för bilolyckor som skedde innan de föddes.

Foto: Maria Spetz, vd Motormännens riksförbund: Chockhöjda försäkringspremier väntar bilisterna.

Chockhöjda försäkringspremier väntar bilisterna.

Den svenska välfärdsmodellen innebär att alla ska ha nära till god vård vid sjukdom eller skada, oavsett orsak eller ekonomisk status. Det regeringsförslag som nu är under utarbetande innebär att trafikskadade, som enda grupp, skiljs ut från dagens solidariska sjukförsäkring.

Förändringen innebär att trafikförsäkringens premier chockhöjs. Första steget planeras ske den 1 juli 2007 då en ny skatt införs som gör morgondagens motortrafikanter kollektivt betalningskyldiga för tidigare års trafikskador. Dagens unga får betala för skador som inträffade då de inte ens var födda. Skatten ska på sikt täcka alla gamla kostnader för trafikskador uppkomna före 30 juni 2007.

Premieskatt, som extra-skatten benämns, ska ge staten 2,8 miljarder kronor årligen utan bortre tidsgräns. För att få ihop dessa miljarder kommer skatten att hamna på cirka 700 kr/år och fordon. Dessutom blir det ytterligare premiehöjningar för att finansiera kostnadsökningar i form av ökad administration och för att antalet oförsäkrade fordon kommer att bli fler. Men detta är bara början! I fas två av omläggningen kommer de riktigt märkbara kostnadspåslagen när trafikförsäkringen privatiseras.

Så här kan det slå: för några vanliga fordonsägare skulle regeringens planer få följande konsekvenser om vi utgår från t ex Folksams premier. En kvinnlig bilägare, 67 år och bosatt i Lysekil med en Volvo V70 2004 års modell, får sin trafikförsäkringspremie höjd från 1 139 kronor till över 2 200 kronor vid en högsta körsträcka på 1000 mil/år. Om bilägaren däremot är en 19-årig man, boende i Kalix med körsträcka 3 000 mil, ökar premien från 5 470 kronor till nära 11 000 kronor. Om motsvarande person bor i Stockholm ökar premien från 6 500 till cirka 13 000 kronor.

Motormännens riksförbund är emot förslaget. Vari ligger det rättvisa att bryta ut en grupp försäkringstagare som ska självfinansieras genom kraftigt höjda premier? Är de med arbets- eller idrottsskador näst på tur att själva få betala?

Det finns flera skäl att vara kritisk. Varje enskild trafikskada kommer att innebära kostnader för försäkringsbolagen, i många fall höga kostnader. Det gör att försäkringsbolagen noggrant måste kontrollera om en skada uppkommit genom trafikolyckan eller om orsaken är en annan. Hade den trafikskadade redan ont i ryggen före trafikolyckan? Är svaret ja ska rehabiliteringsansvaret och sjukpenningskostnaderna ligga på försäkringskassan och den allmänna sjukförsäkringen. Är svaret nej ska försäkringsbolaget stå för kostnaderna. Den enskilde riskerar att bollas mellan två försäkringssystem. Man kan ju bara undra hur det blir med rättssäkerheten när en trafikskadad person ställs mot en slipad skadereglerare på ett vinstdrivande försäkringsbolag?

En omläggning av trafikförsäkringen enligt regeringens modell innebär också ökade kostnader på grund av ökad administration både hos försäkringsbolagen och hos försäkringskassan. Den allmänfinansierade sjukvården får också ökade kostnader för att utreda var och när olika skador uppkommit.

Den trafikskadade tvingas vara aktiv och bevaka sina rättigheter, vilket kan leda till fler civilrättsliga processer där den enskilde tvingas processa mot sitt försäkringsbolag för att få rätt till rehabilitering.

En omläggning av ansvaret för trafikskadors rehabilitering kräver också att försäkringsbolagen bygger upp nya egna system för att deras försäkringstagare ska kunna gå före i vårdköerna för att därmed minska kostnaderna för försäkringsbolaget. Det handlar om att spara stora belopp åt staten.

Försäkringsbolagen ser också stora möjligheter då den föreslagna omläggningen innebär nya mycket goda affärer.

Bilisterna blir däremot enbart förlorare.

Dagens debattör