Debatt

MP: Så måste vi reglera arbetskraftsinvandringen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Reformen måste förbättras på flera punkter.

Miljöpartiet vill att det ska ­vara lätt att komma till Sverige för att arbeta, studera och forska. Det skapar möjligheter för enskilda att förverkliga sina drömmar och ger nödvändiga förutsättningar att utveckla Sverige som välfärds- och ­kunskapsnation.

Miljöpartiet och regeringen kom år 2008 överens om en ­reform för arbetskraftsinvandring. ­Lagen har inneburit ett stort steg mot en öppnare och friare värld och en stor förbättring av svensk migrationspolitik, då den öppnat upp utom­europeisk arbetskraftsinvandring. Lagen innebär även att Sveri­­ge i dag har ett av världens mest öppna system för arbetskrafts­invandring. Men det finns ­problem med reformen som måste lösas. ­Lösningen får dock aldrig ­vara att försvåra för människor att komma till Sverige.

Långt före reformen kom ­människor från andra länder till Sverige för att arbeta. Människor var då i en än mer utsatt ­situation, papperslösa, då de ­arbetade utan tillstånd helt ­utanför den ordinarie arbetsmarknaden. ­Reformen har så­ledes inneburit att svenska företag har kunnat växa genom att de har kunnat hitta kompetent ­personal när ­sådan saknas i närområdet. Den har också inne­burit att delar av svensk arbetsmarknad som tidigare var dold, illegal, har blivit reglerad.

Men vi måste säkerställa en ­arbetskraftsinvandring där människor inte utnyttjas. OECD har i en genomlysning visat att reformen i stort fungerar bra, men att missbruk förekommer. Det kommer upprepade larm om att kriminella och oseriösa arbetsgivare utnyttjar människor. Därför kommer vi i våra förhandlingar med regeringen driva ett flertal viktiga förändringar för att utveckla ­arbetskraftsinvandringsreformen:

Vi vill till exempel att det ska finnas både förhandskontroller av arbetsgivarnas seriositet, ­speciellt i riskbranscher såsom hotell och restaurang samt jord- och skogsbruk, samt efterhandskontroller för att kontrollera att den utbetalda lönen stämmer överens med den utlovade.

Vi vill se en stärkt kontroll av arbetserbjudandet genom att arbetsgivare åläggs att bifoga anställningskontraktet. De ­arbetsgivare som bryter mot reglerna måste få verksamma sanktioner. Det bör inkludera både svart­listning och ökade möjligheter till skadestånd.

För att minska arbetstagarnas beroendeställning bör det också ges ökad tid och möjlighet att hitta ett nytt arbete om den existerande anställningen upphör. I dag har arbetstagaren ­endast rätt att stanna i Sverige i tre månader för att söka nytt ­arbete. Dessutom bör inte arbetstagaren vara knuten till den första arbetsgivaren under de första två åren, utan kunna byta.

Vi föreslår också ökade möjligheter för asylsökande som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd att stanna i Sverige för att söka arbets­tillstånd – så kallat spårbyte.

En bestämmelse bör också införas i brottsbalken för att tydligare kriminalisera handel med arbetstillstånd. Det bör alltså ­göras olagligt att som arbets­givare ta betalt för att ansöka om olika tillstånd åt arbetstagare.

I dag debatteras arbetskraftsinvandring i riks­dagen. För oss är det

positivt att den stora diskussionen om arbetskrafts­invandring numera inte handlar om huruvida människor ska få komma hit eller inte, utan om hur de som kommer hit ska få schyssta villkor och att företagen ska kontrolleras.

Alla människor har rättigheter. Vi vill värna och utvidga öppenheten i det svenska systemet för arbetskraftsinvandring, samtidigt som insatser genomförs för att garantera arbets­tagarnas rättigheter.

Maria Ferm

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt