Vårt besked: Avskaffa flerbarnstillägget från det fjärde barnet

Ulf Kristersson: Så stärker vi friheten för kvinnor i utsatta områden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Flerbarnstillägget hämmar integrationen för många kvinnor, inte minst i socialt utsatta områden. Moderaterna vill därför att flerbarnstillägget avskaffas från och med barn fyra, skriver Ulf Kristersson.
Flerbarnstillägget hämmar integrationen för många kvinnor, inte minst i socialt utsatta områden. Moderaterna vill därför att flerbarnstillägget avskaffas från och med barn fyra, skriver Ulf Kristersson.

DEBATT. Varannan vuxen invandrare är i dag inte självförsörjande genom eget arbete. Särskilt kvinnor födda utanför Europa står mycket långt från arbetsmarknaden – kvinnor som blir helt beroende av sina män och aldrig får veta sina egna rättigheter.

Majoriteten av kvinnorna från de stora asylländerna Afghanistan, Syrien och Somalia har nära noll i inkomst från eget arbete, oavsett hur länge de varit i Sverige.

De här kvinnorna behöver få möjligheten att göra samma resa som svenska kvinnor gjorde under 60- och 70-talet. Men då kan vi inte ha ett bidragssystem som låser fast kvinnor i hemmet.

Moderaterna vill genomföra en stor bidragsreform med ett bidragstak, så att det alltid lönar sig mer att arbeta än att leva på bidrag.

Men mer krävs.

För det första måste vi ha en politik som skapar fler jobb. Då kan vi inte ha skattenivåer som försvårar för företagande och investeringar.

För det andra måste dessa kvinnor lära sig svenska – för att kunna få ett arbete men också för att förstå sina rättigheter och skyldigheter.

För det tredje måste dessa kvinnor få bättre stöd i att kunna planera sina familjeliv – familjeplanering har varit en viktig del av kvinnors frigörelse under lång tid i Sverige.  

Moderaterna presenterar i dag tre förslag för att underlätta för utrikes födda kvinnor att komma i arbete och stärka deras frihet:

Avskaffa flerbarnstillägget från och med barn fyra.
Flerbarnstillägget är ett extra tillägg till det allmänna barnbidraget som betalas ut för familjer med fler än ett barn.

Tillägget bidrar till att kvinnor är borta länge från, eller inte alls kommer in på arbetsmarknaden. Det hämmar integrationen för många kvinnor, inte minst i socialt utsatta områden. Moderaterna vill därför att flerbarnstillägget avskaffas från och med barn fyra.

Utöka barnavårdscentralens program i socialt utsatta områden.
I utsatta områden är det vanligt att familjer har många barn och detta får många gånger negativa konsekvenser, till exempel i form av trångboddhet.

Effekterna av detta kan i sin tur bidra till att barnen får svårt i skolan, håller sig ute i otrygga miljöer och riskerar att lockas in i kriminalitet.

Ska Sverige komma till rätta med socialt utanförskap behöver vi underlätta för kvinnor att planera sina familjeliv. Moderaterna föreslår därför att barnavårdscentralernas program i landets utsatta områden ska förstärkas och en del i ett sådant program bör vara familjeplanering.

Mödravården ska erbjuda ett förebyggande hälsosamtal.
Utöver att alla föräldrar bör erbjudas ett förlossningssamtal med barnmorska, finns inga särskilda riktlinjer gällande uppföljning den närmaste tiden efter förlossningen.

Bristande uppföljning och dialog riskerar att leda till att vissa kvinnors hälsa utvecklas negativt. Kvinnor i de utsatta områdena har färre kontakter med vården och har i genomsnitt mer ohälsa än befolkningen i stort.

I regionerna finns för närvarande stora variationer i riktlinjerna för vad eftervårdsbesöket ska innehålla. Moderaterna vill därför att mödravården ska stärka det förebyggande arbetet genom att erbjuda kvinnor, inte minst i socialt utsatta områden, ett hälsosamtal i syfte att bättre kunna identifiera och upptäcka kvinnosjukdomar.

Egen försörjning bidrar till oberoende, frihet och jämställdhet. Men vi ser nu hur en ny underklass växer fram i Sverige, som till stor del består av invandrade kvinnor.

Denna utveckling kan vändas, men då behövs en ny regering som återupprättar arbetslinjen och stärker kvinnors självständighet. Vår tids arbetslinje handlar om integration.


Ulf Kristersson, partiledare (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE