ÅSIKT

Stoppa auktionen av Strindbergs-tavlorna

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: BJÖRN TILLY
Vågad försäljning Tavlan "Vågen" sägs vara målad av August Strindberg. Men detta ifrågasätts av experter som vill stoppa en auktion av verket. Här visar Niclas Forsman, vd vid Stockholms Auktionsverk, målningen.

På tisdag eller onsdag denna vecka säljs på Stockholms Auktionsverk två målningar som påstås vara målade av August Strindberg. Målningarna tillhör ett större parti på elva oljemålningar (samt ytterligare 20 objekt) med samma proveniens (Finland), alla signerade på ett likartat, för Strindberg atypiskt sätt, som tidigare inlämnats till Nationalmuseum för bedömning. Museet bedömde samtliga målningar som osäkra och tog inte med någon av dem i sin stora utställning av Strindbergs måleri.

Auktionsverkets expert, Göran Söderström, har gått i god för de två målningarnas äkthet. I DN 19/5 säger han: "Det är klart att jag inte med 100-procentig säkerhet kan säga att de är äkta, men åtminstone med 90-procentig. [---] I slutändan är det köparen som får göra en bedömning."

Uttalandet är uppseendeväckande. De potentiella köparna måste informeras om eventuell osäkerhet. Auktionsverket påstår att Strindberg är målningarnas upphovsman.

I katalogtexten påstås vidare att den nu utbjudna målningen, nr 1219, "Den ensamma blomman", är identisk med nr 50 i Söderströms egen verkförteckning i boken Strindbergs måleri (1972). Den beskrivning som i katalogen ges från en samtida recension stämmer emellertid ej med den nu utbjudna målningen. Denna målning överensstämmer vidare inte heller med Strindbergs egen beskrivning, "min långa hvita tafla ´Die einsame Blume´", i brev till Bengt Lidforss 22/2 1894.

Katalogtexterna borde också vad gäller proveniensen vara så förtroendeingivande som möjligt, inte endast grunda sig på gissningar eller hypoteser.

I pressen har olika uppgifter förekommit. DN 12/5 skriver att målningarna vandrade "från Strindbergs vän Adolf Paul i Berlin, till en svensk fabrikör i Åbo och vidare till en finsk skulptör. Därefter låg dukarna nedpackade i en resväska och köptes av en diversehandlare på en bondauktion. Efter ytterligare några led är de nu i Stockholm"" Och Auktionsverkets vd uttalar sig i AB 12/5: "gått i samma familj i många år", "gått i släkten i Finland".

"Den ensamma blommans" proveniens uppges i katalogen vara författaren Adolf Paul, i ingressen otvetydigt, "PROVENIENS: Adolf Paul, Berlin", i texten mer hypotetiskt: "Den ensamma blommans vidare öden och äventyr har varit höljt i dunkel. Troligen kom den till Finland genom Adolf Paul och sannolikt sålde denne målningen till den finländske fabrikören John Dalberg, en mycket intresserad samlare av Strindbergs måleri." Samma dubbelhet återkommer vad gäller den andra målningen "Vågen".

Vet Auktionsverkets expert att proveniensen i de båda fallen är Adolf Paul resp John Dalberg, så borde klara belägg härför presenteras.

Av de för oss tillgängliga dokumenten, Strindbergs tryckta och otryckta brev samt en svit brev från Adolf Paul till John Dalberg (1892-97, Åbo Akademis bibliotek), framgår att Paul endast förmedlade en Strindbergsmålning, "Den ensamma giftsvampen".

Vet Auktionsverkets expert verkligen att Dalberg var "en mycket intresserad samlare av Strindbergs måleri"? De dokument vi känner visar som sagt att endast en målning kom till honom. De visar dessutom att Dalberg inte ville behålla denna målning. Att Paul skulle ha varit inblandad i de nu utbjudna två målningarnas vidare öden kan inte styrkas med vårt material.

De häpnadsväckande fynden av de elva oljemålningarna i Finland är så sensationella att man blir misstänksam. Det kan vara fråga om en pågående systematisk förfalskning av Strindbergs målningar. Attribueringen av de två aktuella målningarna hänger såvitt vi förstår tills vidare helt i luften: en elementär logik säger att antingen är alla elva äkta eller också är alla elva, med samma proveniens, förfalskningar; endast två (eller tre?) av de elva målningarna har erhållit äkthetsstämpel av Auktionsverkets expert Göran Söderström.

Såvida Auktionsverket inte rätar ut alla frågetecken, föreslår vi, liksom vi muntligen - utan synbar verkan - gjort för Auktionverkets vd, att de aktuella målningarna dras tillbaka för vidare undersökningar och kontroller.

Margareta Brundin