ÅSIKT

Alvedon kan vara livsfarligt för ditt barn

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: KALLE ASSBRING
Det är inte roligt att se sitt barn vara hängigt. Men att försöka bota sjukdomar med för mycket medicin är inte en bra lösning, skriver Salomon Schulman och Tomas Sveger.

Vanlig Alvedon, Panodil, Curadon och liknande paracetamolinnehållande preparat kan vara livsfarliga för barn. Somliga barn kan reagera starkare än andra och få livshotande leverskador vid överdosering.

Faran med livshotande leverskador vid överdoseringar har varit känd sedan en tid, men en ny artikel i det senaste numret av den erkända kliniskvetenskapliga tidskriften Current Opinion in Pediatrics sammanfattar rapporterna och visar att faran är större än man tidigare trott. Här varnas just för dessa febernedsättande mediciners risker vid överdosering – och överdosering kan ske lättare än vad man tror.

Småbarnsföräldrar känner igen det här scenariot:

Barnet har fått feber igen. Tempen pendlar mellan 39 och 40 grader. Du ger Alvedon, Panodil eller vad du råkar ha hemma i den vägen. Kroppstemperaturen sjunker först men ökar sedan åter efter några få timmar. Det står på asken att man får ge medicin upp till var sjätte timme. Inte sällan återkommer den höga temperaturen långt tidigare. Du ringer till sjukvårdsupplysningen. Den ger dig rådet att tilldela extra doser av febernedsättande. Därför fortsätter du ge medicin var fjärde timme. Barnet får lite extra, för du vill vara på den säkra sidan. Då det är svårt att komma till doktorn känns självmedicinering helt OK.

Dylik optimism är direkt farlig. Den till synes harmlösa febernedsättande apoteksvaran kan ge upphov till livshotande leverskador. Avståndet mellan terapeutisk dos och toxicitet är kort.

Ofta är det föräldrars feberfobi som utgör orsaken till överdosering. De är rädda för att temperaturtoppar kan vara skadliga för deras barn, utan att förstå att feber också är uttryck för kroppens försvar mot sjukdom. Det är främst barn med tendens till feberkramper som av nöd kräver febernedsättande läkemedel.

Alvedonliknande substanser utgör förstahandspreparat vid feber. Salicylinnehållande tabletter däremot kan orsaka riskfyllda tillstånd vid virusinfektioner, såsom influensa och vattenkoppor, och har därför i regel inte någon plats att fylla vid rejäla temperaturstegringar.

De fruktade massiva leverskadorna uppträder framför allt hos högfebrila, dåligt närda barn, vilka fått medicinen vid upprepade tillfällen i alltför stora eller täta doser.

Det finns också en varierad, individuell känslighet för medlet. Man kan inte förutsäga vilket barn som erhåller leverskada, utan vem som helst kan insjukna – men man vet att så många som hälften av de drabbade dör inom några dagar av denna "silent killer".

Detta aktualiserades nyligen då ett barn i Skåne blev svårt leversjukt efter några dagars feber och överdosering. I sista stund kunde levertransplantation undvikas.

Tecken på begynnande leverdestruktion kan vara gulsot, ömhet över levern, ihållande kräkningar eller hjärnpåverkan men många patienter visar inga symtom alls. När diagnosen väl ställs krävs att man sätter in motgift, N-acetylcystein. Misslyckas detta återstår levertransplantation om tillståndet är vådligt.

Inställningen till Alvedon och temperatursänkande droger vilka tillhör samma läkemedelsgrupp är många gånger alltför lättvindig från sjukvårdshåll.

Detta smittar av sig på föräldrar, vilka inte är medvetna om riskerna. Med tanke på hur lätt det är att få tag på dylika preparat – det har till och med varit tal om att sälja febernedsättande i livsmedelsbutiker och på bensinstationer – bör en noggrann information utgå till föräldrar, inte minst på invandrarspråk.

Sjukvårdspersonal måste informeras om vådorna som uppstår vid terapeutisk överdosering, vilka av allt att döma är dåligt kända.

Tyck till!

Salomon Schulman , privatpraktiserande barnläkare , Lund , Tomas Sveger , docent Barnmedicin , Malmö (MAS)