ÅSIKT

Glöm inte bort miljön i nya EU-strategin

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: ROLF PETTERSON
Sänk inte miljökraven när EU-strategin läggs fram. De beslut som nu tas blir avgörande för utvecklingen i framtiden.

I dag samlas EU-ländernas stats- och regeringschefer i Göteborg för det andra och sista toppmötet under det svenska ordförandeskapet. Sverige har en unik möjlighet att lämna sitt fotavtryck i EU:s historia. För första gången kommer nämligen en strategi för hållbar utveckling för Europa att diskuteras. Hållbar utveckling gäller framtiden på lång sikt, men även konkreta åtgärder, som måste vidtas nu. Europas ledare står nu inför utmaningen att ta sitt långsiktiga politiska ansvar och anta strategin.

Hållbar utveckling är ett brett och allmänt begrepp. Det handlar om att skapa ett samhälle som "tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". För att uppnå detta långsiktiga mål måste ekonomisk tillväxt, social integrering och miljöskydd samverka. Det är viktigt att konkretisera.

I kommissionens förslag till ny strategi tycker jag att vi identifierat de mest ohållbara utvecklingstendenserna i dagens samhälle, det handlar om utveckling på olika områden som det kommer att bli mycket dyrt eller, i värsta fall, omöjligt att vända, om vi inte snabbt vidtar åtgärder. Kommissionen föreslår en lång rad konkreta insatser för att vända dessa trender. Omfattande konsultationer med medlemsländerna och andra aktörer i samhället under arbetsprocessens gång har bidragit till att vi har en strategi som är både ambitiös, konkret och trovärdig. Exempel på icke hållbar utveckling är klimatförändringen och uttömmandet av våra naturresurser, framför allt den minskande biologiska mångfalden. Vi känner alla till att våra levnadsvillkor försämras om klimatet inte är stabilt och ekosystemen inte fungerar. De potentiellt negativa effekterna av detta på vår infrastruktur, egendom, hälsa och natur är omöjliga att bedöma fullt ut.

Vi föreslår att EU skall förbinda sig att minska utsläppen av växthusgaser med i genomsnitt 1 procent per år under perioden 1990–2020, att vi inför en gemensam energiskatt och att vi etablerar ett system för handel med utsläppsrätter. Vi vill också att alternativa bränslen ska svara för minst 20 procent av bilars och lastbilars drivmedel år 2020. Vi kan nu klart se att våra fiskevatten töms på fisk, våra sopberg växer snabbare än BNP:n och erosion hotar vår jordbruksmark. Vi måste hjälpa fiskeindustrin, både inom EU och internationellt, till att utöva ett mer hållbart fiske och skydda de marina ekosystemen.

Vi vill vidare satsa på ett mer kvalitativt jordbruk och uppmuntra till ett ekologiskt jordbruk och förbättra livsmedelssäkerheten. I strategin ingår också en förbättrad kontroll av kemikalier för att se till att de inte medför hot mot människors hälsa och miljö. För att hantera den resistens mot antibiotika som blir alltmer utbredd föreslår vi förbättrade kontroller av användningen av antibiotika inom djur- och växtriket och av människor. Vi anser att stöd till tobaks- och kolindustrin bör fasas ut. Vi föreslår att priser på olika transporter ska spegla de verkliga samhällskostnaderna – inklusive de miljömässiga. Genom ökade investeringar inom kommunikationsteknologin vill vi uppmuntra distansarbete – vilket kan bidra till att minska bilismen.

Strategin bör ses över fortlöpande och eventuellt revideras vartannat år och Europeiska rådet bör diskutera frågan om hållbar utveckling varje år.

EU har nu en historisk chans att anta en ambitiös strategi. Samtidigt måste vi alla ta vårt individuella ansvar och ändra på våra attityder och levnadsmönster. Vi måste handla nu även om de stora kostnaderna för att inte göra något åt denna utveckling kommer att visa sig först om flera år. Det kommer att ta tid att genomföra de nödvändiga förändringarna till exempel när det gäller produktion, konsumtion och hur vi väljer våra transporter.

Teknisk innovation är också en central faktor för att vi på ett effektivt sätt skall kunna lösa dessa problem. Här har jag en filosofisk invändning, teknik är säkert bra, men det handlar också om människors val och beteenden. Innovationen måste vara inriktad på miljövänligare produkter och produktionsmetoder. Samtidigt är innovation en viktig faktor för att åstadkomma bättre ekonomisk konkurrenskraft och skapa nya arbetstillfällen. En förutsättning för att företagen skall göra sådana forsknings- och produktionsinsatser är att det finns marknadsmotiv för detta, och att de som har ett politiskt ansvar fastställer tydliga, stabila och långsiktiga miljömål. Långsiktighet i politiken är avgörande för förväntningarna och planeringen inom den privata sektorn.

Sammantaget är det en stor politisk utmaning eftersom beslutsfattandet ofta är kortsiktigt. Det krävs ett starkt ledarskap, så att vi kan föra en långsiktig politik och se till att hela samhällets intresse får råda, även om det på kort sikt leder till anpassningskostnader för vissa ekonomiska sektorer.

Det svenska ordförandeskapet och våra stats- och regeringschefer står nu inför utmaningen att besluta om en strategi som sätter hållbar utveckling högst på den politiska dagordningen. De beslut som fattas blir avgörande för utvecklingen under många år framöver.