ÅSIKT

Låt föräldralösa barn få växa upp i en familj

DEBATT

Varje barn har rätt att växa upp i en familj. Sverige, som var initiativtagare till det första barntoppmötet, måste verka för att denna grundläggande rättighet också ska gälla för alla de miljoner bortglömda barn som i dag finns på institutioner och barnhem över hela världen, skriver Sture Nordh, Bo Dockered, Bo Lundgren och Kerstin Olsson-Berglund.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

AIDS-epidemin har drabbat Sydafrikas barn omänskligt hårt. Många blir föräldralösa därför att föräldrarna dör i sjukdomen. Många barn bär på smitta, överges och lever hela sitt korta liv på sjukhus utan den omsorg och kärlek en familj kan ge.

S A Cares for Life (vars arbete visades i tv i samband med aids-sjuke Nkosi Johnsons död) är en organisation i Sydafrika som inriktar sitt arbete på att hitta fosterhem för de hiv-smittade barnen. Enligt S A Cares for Life föds 200 hiv-positiva barn varje dag i Sydafrika. Uppskattningar gör gällande att 2–4 miljoner barn år 2010 kommer att vara föräldralösa på grund av aids-epidemin.

Det kommer att behövas stora insatser för att klara detta. Men vi tror också att det behövs en insikt om att det är satsningar på att hitta fosterföräldrar som är det viktigaste. Vi hoppas att de största ansträngningarna läggs på detta, så att barnen inte behöver tillbringa hela barndomen på institutioner och barnhem.

Men precis som de barn som bär på smitta behöver också friska barn som förlorat sina föräldrar en ny familj.

”Att ha egna föräldrar, det var den högsta lycka barnhemsbarnen kunde tänka sig i livet. Öppet ville de väl inte alla tillstå sin hopplösa längtan. Men Rasmus, som bara var nio år, hade inte förstånd att låtsas oberörd.”

Citatet är hämtat från Astrid Lindgrens Rasmus på luffen. Boken skrevs under en tid då det fanns många barn på barnhem i Sverige. I dag strävar svenska myndigheter efter att hitta familjer för barn att växa upp i, barn som av olika skäl inte kan bo hos sina biologiska föräldrar. Att barn mår bättre av att bo i familj är en etablerad sanning hos oss.

Detta har S A Cares for Life i Sydafrika tagit fasta på när de letar fosterfamiljer till de aids-sjuka barnen. Vi vill, på ett mycket starkare sätt än i dag, skicka med den vetskapen i det svenska utvecklingssamarbetet. Det finns oändligt mycket att göra för barn som tvingas bo på institutioner, till exempel barnhem och vårdinrättningar under hela sin barndom. Och det gäller miljoner barn runt om i världen.

I september samlas världens ledare i FN i New York för att utvärdera insatserna för barn och unga de senaste tio åren. Det var för tio år sedan det så kallade Barntoppmötet ägde rum, ett svenskt initiativ och därefter kom konventionen om barnets rättigheter. Inför höstens uppföljningsmöte till det stora barntoppmötet har FN:s generalsekreterare Kofi Annan och Nelson Mandela, det demokratiska Sydafrikas första president, formulerat ett upprop för barnen. I inledningen slår de fast att världen har resurser att ge alla barn den bästa möjliga starten i livet, att få växa upp i en familj.

Vi vill nu att Sverige, som var initiativtagare till det första barntoppmötet, lyfter fram att denna rättighet också måste gälla för alla de miljoner barn som idag finns på institutioner och barnhem.

Rädda Barnen pekade på dessa barns svåra situation inför EU:s utrikesministermöte i Nyköping i början av maj. Det finns all anledning att rikta alla politikers och andra beslutsfattares engagemang mot de svåra förhållanden många barn lever under i östra Europa och Ryssland.

Bara i Ryssland beräknas omkring en miljon barn bo på barnhem och vårdinrättningar. Institutioner som vårdinrättningar och barnhem är mycket vanliga i hela östra Europa.

För en vecka sedan arrangerade Unicef en konferens i Stockholm om barns och ungdomars situation i östra Europa. Den stora barngrupp som finns på institutioner i dessa länder var ett av konferensens teman. Konferensen slog fast barns rätt att växa upp i familj och uppmanade länderna att underlätta fosterhemsplaceringar och inhemska adoptioner i stället för att låta barnen växa upp på institutioner.

Sverige har också möjligheter att ge ett bra bidrag i ett sådant arbete. Biståndsorganet Sida har under ett tiotal år givit stöd till projekt som syftar till att öka kunskaperna om barn på institution, förhindra övergivanden och hitta bättre alternativ till barnen.

Sverige gav också stöd till en konferens om barn på institution i maj 1999 där praktiker och experter från 40 länder diskuterade alternativ till institution för de många barn som finns på barnhem och andra vårdinrättningar. En av de viktigaste strategierna är att lyfta fram de här barnens situation.

Barn på institutioner och barnhem glöms lätt bort, därför att deras akuta situation anses löst. Men det räcker inte med att rädda barn från farliga situationer, till exempel in på ett barnhem. All erfarenhet säger att en uppväxt på institution är negativ. För att fullfölja insatsen för barnet måste man också följa upp och erkänna alla barns rätt till föräldrar.

4 Vi vill därför att mer görs för att förhindra att barn överges och att institutioner och barnhem noga undersöker varje annan lösning innan ett barn placeras på institutionen.

4 Vi vill också att varje barn ges en individuell plan där målet är att barnet ska växa upp i en familj, helst sin egen eller i släkten. För att nå fram till ett sådant arbetssätt krävs utbildning av barnhemspersonal, förändring i policy och inriktning av arbetet hos sociala myndigheter, beslutsfattare på olika nivåer men också hos olika biståndsgivare. En effektiv insats för dessa barn handlar därför om utbildning och opinionsbildning. Här finns redan insatser igång som handlar om utbildning av personal, program för att finna fosterföräldrar och förbättrade metoder för att förbereda de tonåriga barnhemsbarnen för ett självständigt liv. Men också för att göra institutionsbarnens förhållanden kända för allmänheten.

Vi har olika roller och uppgifter i det svenska samhället och kan ha olika syn på samhällsfrågor av skilda slag. Vi är emellertid helt överens om varje barns rätt att växa upp i familj och vill göra mer för att fler barn ska få den rättigheten tillgodosedd. Insamlingsstiftelsen för Föräldralösa barn (pg 90 09 89 – 5) stödjer S A Cares for Life i Sydafrika för att de ska finna fosterföräldrar till barnen. Den stödjer också projekt vid ryska barnhem för att förändra deras arbete och inrikta det på att hitta familj till barnhemsbarnen. Också i Indien ges pengar till ett sådant projekt.

Men behoven är enorma och vi skulle kunna göra mycket mer.

Barnen som fanns i de svenska barnhemmen glömdes lätt bort. Så är det också med alla barn som finns på barnhem runt om i världen. De barnen måste också få en chans i livet. Då krävs det nya och kraftfulla insatser för alla barn som nu sitter bortglömda på tusentals institutioner och barnhem runt om i världen.

Sture Nordh ordförande i TCO och i Insamlingsstiftelsen för Föräldralösa barn

Bo Dockered lantbrukare, f d ordförande i LRF

Bo Lundgren ordförande i Moderata Samlingspartiet

Kerstin Olsson-Berglund ledamot i Insamlingsstiftelsen för Föräldralösa barn

Tyck till om debatt:

debatt ([email protected])

ARTIKELN HANDLAR OM