ÅSIKT

Arbetsskadeförsäkringen kommer snart

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Henry Lundholm
Ingela Thalén

Den 6 juni skrev Ulf Björk och Leif Stenberg debattartikeln ”När ska regeringen ta arbetsskador på allvar?”.

Regeringens kommer att förändra arbetsskadeförsäkringen. Vi vill att den verkligen ska ge skydd vid arbetsskada. Precis som ni säger är det inte alltid så i dag. Vi vill också att det ska finnas en tydlig gräns mellan arbetsrelaterade och icke-arbetsrelaterade skador.

Nyligen skickade vi ut delar av förslaget om en ny arbetsskadeförsäkring på remiss. Efter remissbehandlingen räknar jag med att presentera en proposition i höst.

Jag ser framför allt två problem med dagens försäkring.

Det första problemet handlar om den så kallade bevisregeln. I dag är det för svårt att få sin skada godkänd som arbetsskada. Mycket talar för att bevisregelns ”två led” ställer för höga krav för ett godkännande. De båda leden – hög grad av sannolikhet och övervägande skäl - har även visat sig blandas samman vid tillämpningen. Det är framförallt belastningsskador och olika psykiska sjukdomar som mer sällan resulterar i godkända arbetsskador, vilket i sin tur drabbar kvinnorna extra hårt. Denna ojämlikhet mellan olika typer av skador är för mig oacceptabel.

Det andra problemet rör indexeringen av livräntan. I dag är den inkomstförlust som en arbetsskadad person förlorar under en längre tid orimlig.

Detta beror på att indexeringen av livräntan som en arbetsskadad person får är kopplad till prisbasbeloppet.

Eftersom vi har haft en bra reallöneutveckling de senaste åren har den arbetsskadade fått lägre uppräkning än en person som förvärvsarbetat.

Regeringen har för avsikt att under hösten lägga fram ett förslag om hur indexeringen av livräntan kan förbättras.

Ingela Thalén socialminister