ÅSIKT

Avkastning går före etik i Sjunde AP-fonden

DEBATT

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sjunde AP-fonden skryter om att inte placera pensionspengar i oetiska företag. Men i praktiken handlar fonden både mot svenska statens etiska regler och mot svenska folkets uppfattning när det gäller vapenexport, skriver Jens Petersson och Rolf Lindahl i Svenska freds.

Sjunde AP-fonden har efter en ”omfattande genomgång av officiell dokumentation” beslutat att utesluta ett 30-tal företag från aktieportföljen. Företag som inte håller måttet enligt fondens etiska riktmärken. Vilka är då dessa riktlinjer? Enligt lagen om allmänna pensionsfonder skall hänsyn till miljö och etik tas av fondförvaltaren ”utan att avkall görs på det övergripande målet om hög avkastning”.

Avkastning är alltså överordnat etik för Sjunde AP-fonden. Detta sätter sin prägel på hur fondens vd Peter Norman resonerar kring etiska hänsynstaganden. Det är nämligen en ”minimietik” Sjunde AP-fonden presenterar. ”Inga företag kommer att uteslutas enbart på grund av produktion av vissa varor så länge företaget följer lagar och förordningar”, skriver Peter Norman.

Detta är knappast något som förtjänar en speciell etisk etikett. Det vore ”orimligt” om Sjunde AP-fonden uteslöt företag som enda grund att de ägnar sig åt exempelvis vapenproduktion skriver Peter Norman.

Argumentet är att Sjunde AP-fonden är en statlig förvaltare och har en stor del av svenska folket som kunder. Eftersom majoriteten av svenska folket stöder tanken på att suveräna stater ska få försvara sig med vapenmakt är det därmed etiskt, enligt Norman, att placera i vapenproducenter. Därför har Sjunde AP-fonden i praktiken bestämt sig för att vapenproducenter är godkända som placeringsobjekt så länge de följer lagen.

Argumenten är intressanta, men håller inte vid en granskning. Om det är majoriteten av svenska folkets vilja som ska vara vägledande så borde Sjunde AP-fonden undersöka hur den ställer sig till vapenexport till länder som Indien, Israel, Kuwait och Indonesien. Dessa länder är stora vapenimportörer och kan köpa vapen helt lagligt på den internationella marknaden. En opinionsundersökning från 1995, beställd av försvarsindustrin Celsius, visar att en minoritet av svenska folket accepterar försvarsmaterielexport till dessa länder.
En minoritet av svenskarna accepterar krigsmaterielexport till länder som Israel, Indien och Kuwait.

Fick majoriteten av Sjunde AP-fondens kunder bestämma är vi övertygade om att företag som exporterar vapen till länder som grovt kränker de mänskliga rättigheterna skulle sättas upp på Sjunde AP-fondens ”svarta lista”. Men även om det är hur Sverige som stat själv agerar som ska vara vägledande för den statliga förvaltaren så borde Sjunde AP-fonden utesluta placeringar i företag som levererar krigsmateriel till länder som svenska företag inte får exportera till.

Sjunde AP-fonden investerar idag i samtliga av världens tio största krigsmaterielproducenter. Enligt fredsforskningsinstitutet SIPRI år 2000 sålde dessa tio företag krigsmateriel för drygt 87 miljarder dollar under 1998.

Ett exempel: världens största krigsmaterielproducent, det amerikanska Lockheed Martin, skrev 1999 kontrakt på 50 F16 stridsflygplan till Israel. I år spädde man på med ytterligare 50 plan. Detta är Israels största militära investering någonsin, värd över 4 miljarder dollar. Denna affär sponsrar Sjunde AP-fonden via premiepensionsspararnas medel genom att investera i aktier i Lockheed Martin.

Sveriges brett parlamentariskt förankrade riktlinjer för krigsmaterielexport säger att respekt för de mänskliga rättigheterna är ”ett centralt villkor” för att tilllåta export. Vidare bör inte vapenexport medges till länder som är i krig eller har interna väpnade oroligheter. Israel uppfyller inte något av dessa villkor. Om Sjunde AP-fondens argument är att deras etik ska vara i linje med svenska statens etik måste de utesluta företag som exporterar krigsmateriel till bland annat Israel, Pakistan, Taiwan och Kina. Vill fonden följa sina kunders vilja så faller företag som gör krigsmaterielaffärer med Indien och flera andra länder också bort.

Kommer Peter Norman och Sjunde AP-fonden att ta sitt moraliska ansvar att följa upp sitt utspel om ”etik” med att ta ens ETT av dessa steg?

Tyck till:

Jens Petersson generalsekreterare , Rolf Lindahl politisk sekreterare , Svenska freds- och skiljedomsföreningen

ARTIKELN HANDLAR OM