ÅSIKT

Var är invandrarna?

DEBATT

Några advokater tittade sig omkring och insåg att deras yrkeskår inte speglade verkligheten. Allt tjusigt snack om mångfald hade liksom inte lett någonstans.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det kan enligt vår mening inte vara rimligt att rättsväsendet inte speglar befolkningen i övrigt, skriver advokaterna Fredrik von Baumgarten, Olof Jisland och Anders Forkman på Aftonbladet Debatt i dag.

Deras arbetsplats, advokatbyrån Vinge, ligger nu i startgroparna för ett samarbete med förortsgymnasier i Göteborg, Stockholm och Malmö i syfte att påverka eleverna att läsa juridik.

Cirka en halv miljon kronor i stipendiesummor kommer att delas ut under projektets gång.

Mångfald? Uppifrån vänster: Anne Sjöblom, Thomas Martinsson, Peter Althin. Uppifrån höger: Henning Sjöström med Kerstin Sandels, Lisbeth Johansson, Lotta Insulander- Lindh.

Den svenska befolkningen består i dag till ca 20 procent av personer med en bakgrund utanför Sverige. De är antingen födda utomlands eller födda i Sverige av föräldrar där båda föräldrarna är födda utomlands. Detta är det vedertagna begreppet för invandrare.

Invandrares ställning i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden har fram till nyligen av många setts som en fråga av underordnad betydelse.

Få har brytt sig om att invandrare har det sämre är de flesta infödda svenskar. Sämre eller inga jobb, sämre bostäder, sämre hälsa och så vidare. Men så plötsligt blir integrationsfrågan uppmärksammad och alla talar om mångfald. Mångfald på högskolan, i arbetslivet, i politiken, överallt. Ett exempel är Svenskt Näringslivs nyligen lanserade mångfalds- kampanj för tillväxt. I en tidningsbilaga, som publicerades tidigare i vintras, framhålls behovet av mångfald för att skapa tillväxt. Genom att ta tillvara outnyttjad kompetens säkerställer man tillväxten. Ett annat exempel är den statliga utredning om högskolan som för något år sedan slog fast att integration är ”den största gemensamma uppgiften för vårt land just nu”.

Till och med i den relativt konservativa miljö som en advokatbyrå befinner sig i har bruset nått fram. Vi på advokatfirman Vinge har sett oss omkring på vår egen arbetsplats, hos våra konkurrenter och på den övriga juristarbetsmarknaden och insett att integrationsfrågan definitivt berör även oss.

Var är den femtedel av befolkningen som invandrarna utgör? I varje fall inte på juristarbetsmarknaden, som framstår som synnerligen homogen.

Ser man till rättsväsendet i stort kan man som tidskriften Advokaten (Advokatsamfundets tidskrift) konstatera att även om statistik (talande nog) saknas, så är rättsväsendet och övriga juristkåren en närmast helsvensk bransch. Att det förhåller sig på detta sätt förklaras med att den svenska juristbanan och utbildningen är traditionell och konservativ. Men också med att juridiken betraktas som ett väldigt ”nationellt” präglat yrke vilket avskräcker personer med en icke-svensk bakgrund. Det kan enligt vår mening inte vara rimligt att rättsväsendet inte speglar befolkningen i övrigt.

Ser man till vårt yrke, affärsjuristens, kan man samtidigt konstatera att advokatrollen har blivit mycket mer internationell under senare år. EU-medlemskap, globaliseringen av svenskt näringsliv, öppnare gränser för kapital och andra flöden gör att advokatrollen och rättsväsendet ställs inför helt andra krav nu än för bara tio år sedan.

Vinge är också i allra högsta grad en del av denna globalisering. Till övervägande del omfattar vår rådgivning utländska förhållanden antingen till klienter utanför Sverige eller till svenska klienter med utlandsverksamhet. Vinge, som är en av Nordens största advokatbyråer, har i dag 275 jurister och av dessa har 14 jurister invandrarbakgrund, vilket är mindre än 5 procent. Enligt vår mening kan detta inte vara rimligt, oavsett om det gäller att få de bästa medarbetarna eller ha rätt kompetens inom advokatfirman.

Advokatfirman Vinge har därför bestämt sig för att göra något i integrationsfrågan. Inte för att vi själva hittills är något föredöme, utan för att vi vill göra något för att öka intresset för att studera juridik och för advokatyrket.

Därigenom hoppas vi att fler invandrare skall vilja bli jurister och att juristarbetsmarknaden därmed breddas. Det är mot denna bakgrund det vi kallar Arbetsliv på lika villkor – ett mångfaldsprojekt har kommit till. Vi tror helt enkelt att det behövs konkreta åtgärder för att åstadkomma en förändring.

Med Malmö latinskola, Angeredsgymnasiet i Göteborg samt Tensta, Farsta och Skärholmens gymnasier i Stockholm kommer Vinge med start höstterminen 2002 att ha ett nära samarbete i syfte att genom aktiv påverkan övertyga eleverna om det kloka i att läsa juridik.

Huvuddragen i projektet består i att Vinge erbjuder varje skola ett unikt och av skolan bestämt ”paket” bestående av undervisning, klassrumssamtal, studiebesök utanför skolan i olika juristyrken, stipendier, möjlighet till sommarpraktik vid advokatbyrån med mera.

Studiebesöken är tänkta att innefatta såväl domstolar och åklagarmyndigheter som besök på våra olika Vinge-kontor.

Intresset bland juristerna på Vinge att bidra till projektet har varit mycket stort och vi räknar med att upp till femtio jurister på olika sätt kommer att vara engagerade i projektet. De sammanlagda stipendiesummorna kan komma att uppgå till cirka en halv miljon kronor. Projektet kommer inledningsvis att pågå i tre år, varefter det är vår avsikt att göra en utvärdering.

Vi hoppas att vårt projekt kan få fler invandrarungdomar att börja läsa på högskolan. Genom att möta gymnasisterna på deras hemmaplan och ta med dem till vår miljö hoppas vi att några väljer att ta steget in i ett yrke de annars inte hade valt.

Vi vill visa att vår arbetsplats är öppen för alla och att den som har en annorlunda bakgrund ändå passar in. Det är vår förhoppning att Vinges unga jurister kan bli förebilder för andra unga människor, men också att vårt projekt kan tjäna som förebild för andra företag i deras arbete för mångfald.

Fredrik von Baumgarten , Olof Jisland , Anders Forkman (tillsammans med Ansvariga på Advokatfirman Vinge för Arbetsliv på lika villkor – ett mångfaldsprojekt)