ÅSIKT

De är ett hot mot folkbildningen

Foto: MAGNUS SANDBERG/BJÖRN LINDAHL
KULTURHOT Kulturminister Marita Ulvskog ignorerar den breda kulturen och moderaternas Bo Lundgren vill ha en mer elitistisk folkbildning, enligt Studieförbundet Vuxenskolans ordförande.
DEBATT

Moderaterna har en elitistisk kultursyn. Och ingen minister har ägnat den breda kulturpolitiken så lite uppmärksamhet som socialdemokraternas Marita Ulvskog.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det skriver Sven-Olov Edvinsson, förbundsordförande i Studieförbundet Vuxenskolan, på Aftonbladet Debatt i dag. Både tidigare undersökningar och den som presenteras i dag visar hur viktig bra kulturpolitik är för Sveriges och medborgarnas välbefinnande, påpekar han.

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) presenterar i dag en undersökning med landets ledande kommunkandidater om synen på kulturen och folkbildningen: nio av tio anser att ett levande kulturliv har stor betydelse för en positiv utveckling av kommunen. Två tredjedelar (62 procent) anger att det har en ”mycket stor betydelse”. Dessutom visar undersökningen att nio av tio kommunpolitiker menar att studieförbunden har en stor betydelse för att skapa ett aktivt kulturliv och för det lokala föreningslivet.

Undersökningen pekar även på folkbildningens betydelse inom nya områden som entreprenörskap, den sociala ekonomin och folkhälsoområdet.

Bildning i sig är en viktig faktor för god hälsa. Den stressrelaterade ohälsan är en tickande bomb och bakom statistiken finns många individer som förlorat makten över sin tid för arbete, familjen och allt annat.

Den kraftiga kostnadsutvecklingen för långtidssjukskrivningar och förtidspensioner orsakar stora samhällsekonomiska problem. Studieförbunden kan göra betydande insatser för hälsan därför att de når och aktiverar många människor. En färsk utvärdering från Stockholm bekräftar detta.

Moderata samlingspartiet utmärker sig negativt i vår undersökning. Moderaternas kandidater präglas av en låg tilltro till kulturlivet i allmänhet och till studieförbundens roll i synnerhet.

Jag upplever att moderat kulturpolitik präglas av ett elitistiskt synsätt där vissa konstarter får plats, medan insatser för det breda deltagandet motarbetas. Moderata företrädare i många kommuner agerar för att minska samhällets stöd till studieförbunden, i vissa moderatledda kommuner har stödet till studieförbunden avskaffats helt.

Jag förstår inte den moderata retoriken. Ena stunden hyllas den självständige och fria medborgaren. I samma andetag motarbetas folkbildningen i sitt uppdrag att ge alla enskilda människor möjlighet att växa.

Det är oroande att Sveriges näst största parti intar denna position. Hur förklarar moderatledaren Bo Lundgren denna ideologiska kullerbytta? Jag litar på att Maud Olofsson (c) och Lars Leijonborg (fp) ”rättar till” detta vid eventuellt regeringsskifte.

De flesta kommuner inser värdet av att människor känner sig hemma i en miljö med aktivt kulturliv.

Det ska finnas rika möjligheter till att ta del av det breda kulturutbudet vid teatrar, konserthus, museer och biografer. Det ska också finnas utrymme för eget och aktivt skapande.

Människor ska lätt hitta möjligheterna att själv få sjunga i en kör, skapa keramikvaser vid en drejskiva, snickra vid en hyvelbänk, spela teater i en amatörteatergrupp, starta en rockgrupp eller måla sig en egen akvarelltavla.

En rapport från statens kulturråd visade nyligen att människors egen kulturaktivitet minskar. Däremot ökar den passiva kulturkonsumtionen. Detta har skett under Marita Ulvskogs år som kulturminister.

Ingen kulturminister har, som jag kan minnas, ägnat den breda kulturpolitiken så liten uppmärksamhet.

Tidigare ministrar Jan-Erik Wikström och Bengt Göransson visade att kulturpolitik kan drivas annorlunda och bättre.

Jag ser fram emot att de förtroendevalda efter höstens val tar tillvara folkbildningens och föreningslivets särskilda förutsättningar för att stärka medborgarinflytande och delaktighet.

Det är spännande att kandidaterna tror på studieförbundens bildningsverksamhet. Samtidigt är det mycket nedslående att se hur de ekonomiska villkoren för folkbildningsarbetet kraftigt försämrats under 1990-talet. Statens anslag har minskats med cirka 400 miljoner och 40 procent av det kommunala stödet försvunnit.

Statens anslag måste återställas. Det är dessutom rimligt att varje kommun satsar minst en hundralapp per invånare till stöd för studieförbundens viktiga arbete för ett aktivt kulturliv, det livslånga lärandet och för att stärka den lokala demokratin.

Sven-Olov Edvinsson (förbundsordförande Studieförbundet Vuxenskolan)