ÅSIKT

Nadinas öde visar hur asylpolitiken fungerar

DEBATT

När politikerna får frågor om ett asylärende är standardsvaret att de ”inte kommenterar enskilda ärenden”.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Men det är just i det enskilda fallet som vi ser hur vår asylpolitik hanteras, som vi ser hur den lilla människan påverkas av den, skriver kommunpolitikern Stefan Gustavsson i Sävsjö. Han är en av många som kämpat för att den 6-åriga synskadade bosniska flickan Nadina Imamovic skulle få stanna i Sverige.

I det enskilda fallet blir asylpolitiken synlig.

Hur kan vi medborgare i Sverige se vilken asylpolitik vi har? Hur kan vi konstatera effekterna av alla fina ord och manifestationer om hur vi ska hantera våra asylsökanden och flyktingar?

Det bästa är förstås att granska de enskilda fallen.

Hur den lilla människan hanteras är det yttersta kvittot på hur vår asylpolitik fungerar i verkligheten.

Vi som på olika sätt ser konsekvenserna av besluten från Migrationsverket och Utlänningsnämnden är häpna över att verkligheten är så långt från de stolta deklarationer som finns i officiellt informationsmaterial och i politiska utfästelser. I det enskilda fallet blir Sveriges verkliga asylpolitik synlig.

Allra mest i ögonfallande är besluten som rör barn.

Som politiker i Sävsjö kommun har vi gemensamt satt upp en målsättning att så långt vi förmår skapa ”barnvänliga Sävsjö kommun”

I tider av ekonomisk knapphet så krävs prioriteringar och vi har hittills varit ense om att ytterst finns det knappast något viktigare än barnen.

Visst finns det många fel och brister hos oss på detta område och vi är inte bäst på att vara barnvänliga i alla avseenden. Men strävan och målet ska ändå vara att alltid ha ett barnperspektiv i alla beslut.

Vi kan dessutom konstatera att om en kommun är trygg och bra för barnen så blir den i de flesta avseenden också bra för övriga invånare också.

I arbetet med att skapa barnvänliga Sävsjö kommun ska FN:s barnkonvention vara en ledstjärna. Ur detta perspektiv är det för oss fullständigt oacceptabelt att asylsökande barn genom statens försorg ska behöva fara illa i vår barnvänliga Sävsjö kommun.

Vi känner att statens barnovänlighet kommer i bjärt konflikt med vår lokala inriktning och ambition.

Såklart ska man inte göra politik av enskilda personers levnadshistoria och öde. Men varje gång den orimliga hanteringen av ett asylärende förs fram till ansvariga så gömmer de sig genast bakom kommentaren:

– Vi kommenterar inte enskilda fall.

Det är dock svårt att bortse från det faktum att det är i det enskilda fallet som Sveriges verkliga asylpolitik blir synlig och vi som ser de enskilda fallen häpnar över att verkligheten är miltals bort från alla stolta politiska tal och informationer. Detta blir särkilt tydligt i dessa valrörelsens mest intensiva dagar när integrations- och asylpolitiken är brännhet.

Vi har sett Leijonborg ena dagen riva itu Dansk folkepartis annonser. I nästa fas ställer han sig på barrikaderna med krav på språktester och än det ena och än det andra i en aldrig sinande ström av förvirrande utspel.

För oss blir detta endast ett tragiskt skådespel utan någon som helst verklighetsförankring. Utifrån mitt perspektiv man kan undra om Migrationsverket och Utlänningsnämnden är sammansatt av människor som saknar medkänsla och inlevelseförmåga i små barns behov.

Dessutom verkar de sakna läsförmåga eftersom ledamöterna inte tycks kunna läsa barnkonventionen innantill. Vad är annars orsaken till att de gång på gång struntar i dess paragrafer, inte minst paragraf 3.1?

”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.”

Varsågod Leijonborg! Här har du ytterligare en ide till ett nytt utspel. Kräv läskunnighet och empati hos personer som fattar beslut i asylärenden. Kräv att dessa handläggare ska avlägga godkänt prov i ämnet ”FN:s barnkonvention” innan man får vara med som beslutsfattare!

Hur kan exempelvis Utlänningsnämnden, som säger sig stå för barnets bästa, välja att avvisa en liten svårt ögonsjuk bosnisk flicka trots att en överläkare vid ett universitetssjukhus säger att en avvisning kommer att ”få utomordentligt stora konsekvenser för detta barns utveckling”?

Det blir ännu mer besynnerligt i ljuset av att Utlänningsnämnden själv begärt in uppgifter från svenska ambassaden i Bosnien om möjligheter till vård i hemlandet och när svaret inkom var det ett besked om att inga som helst sådana möjligheter finns i nuläget.

Då väljer nämnden att omedelbart besluta om avvisning. Om nämnden menat något med att inhämta ett yttrande – borde man inte då också ta intryck av vad som står i detta?

I Sävsjö kommun har staten genom Migrationsverket under några år drivit en relativt stor verksamhet för asylsökande och detta har på många sätt inneburit stora ansträngningar och uppoffringar för vårt samhälle.

För oss är erfarenheten att svensk asylpolitik i dag är helt oacceptabel. För oss innebär det att statligt ansvar vältras över på oss som kommun genom att staten inte tillsätter erforderliga resurser och kompetenser för asylförläggningarna.

Vi ser också att med strömmen av asylsökande kommer en klick av kriminellt aktiva människor som ställer till oreda i kommunen. Denna grupp skapar tyvärr också till viss del en negativ attityd mot alla skötsamma asylsökande. Dessa brottslingar borde skyndsamt avvisas ur landet samtidigt som vi borde se till att alla de som är skötsamma och i behov av kvalificerad hjälp och sjukvård får möjlighet till denna hjälp.

Vi har det så bra i vårt land att vi har

råd att hjälpa i synnerhet små barn

som far illa. Som jag ser det handlar

allt ytterst om medmänsklighet och

om principen om alla människors lika värde.

Är det någon tåga i bistånds- och migrationsminister Jan O Karlsson bör han genast se till att nya direktiv skickas ut till handläggande myndigheter så att vi i Sverige med aktiv handling kan visa att FN:s barnkonvention är en ledstjärna också i det konkreta arbetet med asylsökande barn.

Stefan Gustafsson (Kommunstyrelsens ordförande i Sävsjö kommun)