ÅSIKT

Tillsammans ska vi öka jämställdheten

Att forma en feministisk jämställdhetspolitik är en av vårastörsta utmaningar

DEBATT

Regeringen vill tvinga svenska bolagsstyrelser att välja in fler kvinnor. En lag om könskvotering av bolagsstyrelser ska nu utredas.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det skriver statsminister Göran Persson och vänsterledaren Gudrun Schyman i en gemensam artikel på Aftonbladet Debatt i dag.

”Socialdemokraterna och väns-terpartiet vill bryta könsmaktsordningen. Därför vill vi utveckla jämställdhetspolitiken i en feministisk riktning”, skriver de.

Foto: PETER KJELLERÅS
EN OFFENSIV FÖR JÄMSTÄLLDHET Under de kommande fyra åren ska jämställdhetsfrågorna få en högre prioritet än hittills. Det lovar Göran Persson och Gudrun Schyman i ett gemensamt utspel på Aftonbladet Debatt i dag. Krav på redovisning av könsfördelning i företags årsredovisningar kan bli verklighet under kommande mandatperiod.

Varje människa bär på föreställningar och drömmar om hur framtiden ska bli. Det gäller oss alla oberoende av nationalitet, kön eller klasstillhörighet. Men möjligheterna att förverkliga framtidsdrömmarna är vitt skilda mellan människor, inte minst mellan kvinnor och män.

Viljan att bryta de strukturer som hindrar människor från att ta makten över sina egna liv förenar våra båda partier. Därför vill vi tillsammans genomföra en offensiv för att bryta de strukturer som underordnar kvinnor och överordnar männen.

Könsdiskriminering finns överallt. Kvinnor har lägre lön än män. Kvinnodominerade yrken värderas lägre än de som domineras av män. Kvinnor tar fortfarande det största ansvaret för hem och barn. Männen dominerar i bolagsstyrelser och företagsledningar. Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder är det långt kvar innan kvinnor har hela lönen och halva makten.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill bryta könsmaktsordningen. Därför vill vi utveckla jämställdhetspolitiken i en feministisk riktning.

Under mandatperioden måste jämställdhetsfrågorna få än högre prioritet i regeringsarbetet. Statsbudgeten ska kompletteras med en jämställdhetsbilaga.

Båda våra partier är samtidigt övertygade om att en förutsättning för att kunna förändra verkligheten och öka friheten för alla är att välfärden förbättras. Absolut grundläggande i jämställdhetsarbetet är att både kvinnor och män har en nära relation till sina barn. Därför vill vi göra föräldraförsäkringen mer flexibel och skapa förutsättningar för både kvinnor och män att ta ansvar för sina barns utveckling. Dessutom är det viktigt med en god barnomsorg för alla barn.

Den offentliga sektorn är på flera sätt en förutsättning för kvinnors möjlighet till ekonomiskt oberoende och samtidigt kvinnors viktigaste arbetsmarknad. Som arbetsgivare i offentlig verksamhet har vi ett ansvar att bryta den könsdiskriminerande lönesättningen och bli en mönsterarbetsgivare.

Lönenivån inom kvinnodominerade yrken är i dag alltför låg, framför allt inom offentlig sektor. Våra partier har som arbetsgivare i kommuner och landsting ett särskilt ansvar för att löneutrymmet används för att höja lönerna i kvinnodominerade yrken. Men för att kunna rekrytera och behålla personalen måste också arbetsvillkoren bli bättre. Personalens inflytande och tillgång till kompetensutveckling måste stärkas.

Lika lön för lika arbete är en självklarhet – men knappast verklighet. Den nya jämställdhetslagen kräver att osakliga löneskillnader kartläggs och åtgärdas inom tre år. Utfallet av lagskärpningen ska analyseras noga år 2004. Och om det är nödvändigt är vi beredda att skärpa lagen ytterligare.

Våra partier vill också ta fram en nationell handlingsplan för att avskaffa könsdiskriminerande löneskillnader. För dem som arbetar deltid ofrivilligt ska heltid bli en rättighet.

Vi överväger möjligheten att införa krav på redovisning av könsfördelning i företags årsredovisningar. Det krävs en ökad representation av kvinnor inom näringslivet, för att makt och inflytande ska delas. Vi tillsätter också en utredning om hur en lagstiftning kan utformas för att öka den kvinnliga representationen i bolagsstyrelser, t ex genom kvotering.

Könsmaktsmönstret leder inte bara till orättvisor. Det leder också till en mörk verklighet som vi alla måste våga se och lägga oss i för att kunna bekämpa – sexualiserat (könsrelaterat) våld.

Varje år polisanmäler cirka 20 000 kvinnor i Sverige att de misshandlats och drygt 2 000 att de utsatts för våldtäkt eller försök till våldtäkt. Skyddet för kvinnor och barn som riskerar att utsättas för våld och sexualbrott ska förbättras och kunskapsnivån hos rättsväsendet ska höjas.

För att förhindra trafficking och kvinnohandel behöver det nationella och internationella samarbetet öka. Ska förändring vara möjlig måste mönstren brytas i tidiga år. Vi kommer att lagstifta om förbud mot diskriminering och sexuella trakasserier i skolan.

Rikskvinnocentrum ska bli ett nationellt institut för att sprida kunskap om och utveckla behandlingsmetoder för kvinnor som utsatts för mäns våld. En nationell jourtelefon ska också inrättas.

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. Vår ambition är nu att forma en feministisk jämställdhetspolitik. Det är en av våra största utmaningar.

Göran Persson , statsminister och partiledare , Gudrun SchymanPartiledare (v)