ÅSIKT

Ta ert ansvar för översättarna, MTG!

Tomas Bolme och Sture Nordh skriver på Debatt

DEBATT

TCO och Teaterförbundet går i dag till öppet angrepp mot mediekoncernen MTG på Aftonbladet Debatt.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

MTG är en av landets ledande mediekoncerner där bland andra TV 3, Viasat, Radio Rix, Sonet och Strix ingår.

TCO-ordföranden Sture Nordh och Teaterförbundets ordförande Tomas Bolme har tröttnat på den arrogans och ohederliga förhandlingsteknik som MTG-bolaget SDI Media använder för att förhindra ett avtal för medieöversättarna.

De ser trixandet som ett flagrant försök att slå in på en mer amerikansk och antifacklig väg.

Har du tittat på ”Ricki Lake show” någon gång? Programmet går på TV 3 och som alla utländska tv-program i Sverige finns det en översättning i form av en textremsa i nederkanten av bilden. Det har kanske hänt att du ibland lyssnat på originaltexten och reagerat på konstigheter och slarv i översättningen? Men du har knappast vänt dig till TV 3 för att klaga på översättningen utan låtit det passera.

Som tv-tittare tänker man sällan på under vilka villkor som översättningen är gjord. Man utgår väl ifrån att arbetet utförs till en hygglig lön och ordnade förhållanden och där arbetsgivaren tar ansvar för sin välutbildade personal. Sådana förhållanden som vi vant oss vid på svensk arbetsmarknad. Tyvärr är sanningen en annan. Det handlar om arbetstagare som fått se sina villkor kraftigt försämrade. Efter att ersättningarna stått stilla i många år har arbetsgivarna ensidigt sänkt dessa kraftigt.

De senaste åren har det hänt något nytt på arbetsmarknaden. Kollektivavtal om löner och andra villkor är inte längre någon självklarhet. Många av de nya jobben är tillfälliga projektarbeten eller inom uthyrningsföretag. Ofta är företagen internationella och leds från länder med en annan kultur på arbetsmarknaden. I vissa länder har man till och med medvetet slagit sönder möjligheterna för anställda att organisera sig och utöva fackliga rättigheter. Vi kan även i Sverige se tendenser till en ”amerikaniserad” arbetsmarknad.

Medieöversättarna är ett flagrant exempel på försöken att slå in på en mer amerikansk och antifacklig väg. Sveriges Television har sedan decennier haft kollektivavtal för denna grupp. Men medieöversättare i andra medieföretag har haft det besvärligare och saknar i dag i kollektivavtal reglerade löner och andra arbetsvillkor.

På Sveriges Television får man en vecka på sig att översätta en långfilm. I den kommersiella tv-världen ska man helst göra det dubbla under samma tid. Ofta är betalningen bara en tredjedel av det som SVT betalar.

För att skapa anständiga villkor för medieöversättarna har Teaterförbundet under flera år på olika sätt försökt att få till stånd ett kollektivavtal för hela branschen utanför SVT.

Det ledande företaget i branschen, SDI Media, valde då att lämna arbetsgivarorganisationen MIA. Efter en tid ville man sänka ersättningen med 30 procent och började samtidigt rekrytera nya medarbetare som var beredda att acceptera de lägre ersättningarna.

För att få ett kollektivavtal varslade Teaterförbundet, som organiserar medieöversättarna, SDI Media, om blockad. Den trädde i kraft den 13 juni 2002.

Medlare tillsattes av Medlingsinstitutet som lade ett medlingsbud i juli. Inför trycket från blockaden accepterade då SDI tanken på ett kollektivavtal men parterna kunde inte enas om ersättningsnivåerna.

Blockaden fortsatte i ytterligare två månader men på medlarens begäran avbröts den av Teaterförbundet. Medlaren Claes Stråth lade fram ett förslag till nytt avtal med ersättningsnivåer som både Teaterförbundet och SDI kunde acceptera. Men efter det svängde SDI 180 grader och kastade in ett nytt villkor. Man var bara villig att teckna kollektivavtal om Teaterförbundet först tecknade kollektivavtal med samtliga övriga översättningsföretag. Då kunde SDI tänka sig ett kollektivavtal.

Till historien hör också att efter att den lagliga blockaden hävts så har vi uppgifter om att SDI prioriterat att ge översättningsjobb till individer som inte deltagit i blockaden. Det skulle i så fall innebära en föreningsrättskränkning. Det ingår dessvärre i ett mönster där erfarna ersättare som hävdar sina rättigheter byts ut mot oprövade krafter. Det är inte så vanligt i Sverige att man försöker lösa fackliga konflikter genom att byta ut personal. Som av en händelse råkar SDI:s koncernchef Marvin Berchin, med kontor i London, vara amerikansk jurist.

Vår uppfattning är att SDI Media egentligen aldrig haft några ärliga avsikter att teckna avtal. Man har bytt fot, ställt nya villkor och svängt fram och tillbaka.

Nu har vi tröttnat på SDI och deras arroganta attityd mot facket och dess medlemmar. TCO:s styrelse och samtliga förbundsordföranden i TCO har ställt sig bakom Teaterförbundets krav på att få till stånd ett kollektivavtal för medieöversättarna. För utvecklingen av den svenska arbetsmarknaden måste arbetsgivare och fackförbund också ta ansvar för anställningsvillkoren för yrkesgrupper inom branscher med många tillfälliga jobb och former som gränsar till uppdragstagare.

Vi är beredda att ta vårt ansvar. Är SDI:s ägare MTG-gruppen det?

Medieöversättarna blir ett test för MTG-gruppens syn på gällande spelregler på svensk arbetsmarknad. Tyvärr är det inte första gången som företag inom MTG-koncernen är i blåsväder. Många minns den brutala behandlingen av de anställda vid nedläggningen av den MTG-ägda Finanstidningen i våras.

MTG är en av landets ledande mediekoncerner, som äger bland annat TV 3, Viasat, Radio Rix och andra radiostationer, filmbolaget Sonet och produktionsbolaget Strix. Medieföretag som alla för sin utveckling och framtid i hög grad är beroende av annonsörers och allmänhetens förtroende. Har dessa företag verkligen råd att framstå som antifackliga i annonsörers och allmänhetens ögon?

Frågan om översättarnas villkor är inte bara en facklig fråga. I utredningen ”Mål i mun – förslag till handlingsplan för det svenska språket” som kom strax före sommaren, skriver man att undertexten är en språklig informationskälla för barn och invandrare. Och att de kommersiella kanalernas textöversättningar håller en alltför låg kvalitet. Man påpekar också att det har sin grund i att man använder outbildade översättare som får arbeta till underpris.

Kraven på ett kollektivavtal för medieöversättarna är därför lika mycket en kamp för kvaliteten på översättningarna. Här måste man välja. Vill man ha en bra kvalitet på översättningarna i ”Ricki Lake show” får man antingen stödja Teaterförbundets rimliga krav på ett kollektivavtal eller ringa tv-bolaget och klaga på översättningen.

Telefonnumret till TV 3:s växel är 08-562 023 00.

Tomas Bolme

ordförande Teaterförbundet

Sture Nordh

ordförande TCO