ÅSIKT

– Jag tar ansvar för att öka öppenheten i partiet

DEBATT

Finansminister Bosse Ringholm är redo att ställa sig bakom flera av de förslag som fler än 40 kritiska socialdemokrater framförde på Aftonbladet Debatt i fredags.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I en replik kommenterar han för första gången den massiva kritik om mygel och fusk som

riktats mot Stockholms arbetarekommun.

Foto: SVEN-OLOF ENGLUND
den interna demokratin är viktig Bosse Ringholm är positiv till en kritisk debatt kring partiets arbetsformer och vill att alla medlemmar ska känna sig välkomna att delta i partiarbetet.

Valresultatet i Stockholm blev en stor framgång för socialdemokratin. Det nyliberala skyltfönstret krossades och nu startar arbetet med att skapa ett rättvist och solidariskt Stockholm för alla.

Moderaternas vanskötsel av ekonomin i Stockholms läns landsting bidrog till regimskiftet. Både i staden och i landstinget ökade socialdemokraterna sitt stöd från väljarna kraftigt. Valframgången i Stockholm var dubbelt så stor som socialdemokraternas framgångar i hela Sverige.

Valframgången förpliktigar. Vi har ett bra program och är väl förberedda.

I Stockholms arbetarekommun finns nära 10 000 medlemmar. Det är viktigt att alla känner sig välkomna i arbetet med att förbättra vår stad och vårt landsting.

Det är också viktigt att alla medlemmar känner att det finns en plats för dem i det interna partiarbetet. Därför tycker jag att det är positivt med en kritisk debatt om våra arbetsformer.

Jag hoppas att alla de som skrivit artiklar i denna fråga under senare tid också vill deltaga i det lokala partiarbetet. Ju fler medlemmar och ju fler som är aktiva, desto större möjligheter att ytterligare stärka socialdemokratin i Stockholm.

De politiska partierna är en hörnsten i en levande demokrati. Därför måste den interna demokratin i ett parti alltid diskuteras och granskas kritiskt.

I Stockholms arbetarekommun har vi haft en sådan levande debatt under senare år. Det har lett till flera förändringar som ökat medlemmarnas inflytande.

Ett exempel är att vårt högsta beslutande organ, representantskapet som består av cirka 300 ombud för våra grundorganisationer, nu beslutar om nomineringar av borgar- och landstingsråd. Tidigare togs dessa beslut av en handfull personer i respektive fullmäktigegrupp utan möjlighet för medlemmarna att delta i processen.

Därmed har öppenheten och demokratin ökat.

Ett annat exempel är att representantskapet nu beslutar om alla viktiga principiella ställningstaganden i kommunal- och landstingspolitiken. Så var det inte alltid tidigare. För några år sedan såldes exempelvis en del av SL:s verksamhet utan att medlemmarna ens fick chans att diskutera.

Men mycket mer kan naturligtvis göras. Flera av de förslag som förs fram på Aftonbladet Debatt den 8 november har också diskuterats på våra årsmöten.

Styrelsen för Stockholms arbetarekommun och inte minst jag som ordförande är beredda att ta det ansvar för att öka öppenheten och utveckla verksamheten som artikelförfattarna kräver.

Flera av de konkreta förslag som förs fram i artikeln är jag beredd att ställa mig bakom. Andra och mer kontroversiella idéer ska självfallet ventileras. Alla synpunkter måste ges utrymme. Här vill jag kommentera två förslag.

Inför 1998 års val ordnades ett så kallat rådgivande provval inför fastställandet av de socialdemokratiska listorna till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Syftet var att fler medlemmar skulle få möjlighet att påverka besluten. Men endast åtta procent av medlemmarna röstade. Meningarna var efteråt delade om detta var ett bra sätt att öka medlemmarnas inflytande över nomineringsprocessen.

Efter en intensiv diskussion beslöt representantskapet att något provval inte skulle anordnas inför årets val. Detta beslut kan och kommer att prövas inför nästa val.

En annan metod för att engagera fler medlemmar är de så kallade mellanleden i Stockholms arbetarekommun. I de flesta organisationer förbereds val av en valberedning som består av tio till tolv personer. I en stor organisation som vår med cirka 10 000 medlemmar är detta otillräckligt. Fler måste få delta i den förberedande processen.

Mellanleden som består av 100-tals medlemmar från alla våra organisationer är viktiga för att öka delaktigheten. Ett slopande av mellanleden skulle leda till att färre medlemmar kan påverka besluten och därmed minska öppenheten och demokratin.

Jag hoppas att alla aktiva socialdemokrater i Stockholm nu tar sitt ansvar och medverkar till den nya politik som staden och landstinget så väl behöver och som vi har fått väljarnas förtroende för att genomföra. Men jag välkomnar också en fortsatt kritisk debatt om hur arbetsformerna i Stockholms arbetarekommun kan förbättras.

Bosse Ringholm (Ordförande för Stockholms arbetarekommun)

ARTIKELN HANDLAR OM