ÅSIKT

Stoppa mobbning i idrotten, ministern

DEBATT

Var tredje elev i skolan och var sjätte ung inom idrotten blir mobbade. Nio procent uppger att idrottsledarna slår dövörat till när de berättar att mobbning förekommer. Det visar en ny undersökning som stiftelsen Friends som jobbar mot mobbning genomfört i samarbete med ungdomssajten Lunarstorm.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Idrottsminister Mona Sahlin, tillsätt en idrottsombudsman nu, uppmanar Caroline Stiernstedt och Sara Damber från Friends på Aftonbladet Debatt.

Att det finns en tradition av mobbning, pennalism och kränkning har framgått med all önskvärd tydlighet i den senaste tidens rapportering från AIK och de yrvakna försäkringarna att detta är något man ska ta tag i. Vi har heller inte glömt tv-reportaget som visade hur kränkande nollning glatt accepterades av föräldrar och – förmodligen i många fall – i en läpparnas bekännelse av elever.

Förövarna hänvisar regelbundet till att de har rätt att göra samma saker mot de yngre som de själva utsatts för när de var mindre. De utsatta vill ogärna protestera och bli ännu värre behandlade.

Vi känner igen mönstret, polariseringen i offer och förövare. Och den tysta acceptansen från alla åskådare – medlöparna – som göder mobbarnas aggressivitet och som behövs för att mobbningen ska lyckas. Medlöparna kan vara jämnåriga, men också lärare, rektorer, föräldrar, kommunanställda, idrottsledare. Vi kan dra hur många paralleller som helst, mänskliga, politiska, historiska?

Stiftelsen Friends gjorde en enkätundersökning på Lunarstorm om kränkande behandling i skolorna. Elever från mellanstadiet till gymnasiet svarade och resultatet är en beklämmande läsning.

Siffrorna visar att var tredje i skolan och var sjätte inom idrotten blir mobbad. Hela 58 procent uppger att det förekommer mobbning i deras skola och att någon av deras vänner blivit mobbad. 37 procent uppger att de själva har blivit mobbade. 18 procent uppger att lärarna inte lyssnar på dem när de påpekar mobbning. Bruttounderlaget var 698 elever som besökte Lunarstorm, varav 363 svarade på frågor om mobbning.

Kring årsskiftet gjordes också en jämförande undersökning på Lunarstorm bland barn och ungdom från högstadiet och gymnasiet som sysslar med idrott eller annan organiserad fritidsverksamhet.

15 procent anger att det förekommer mobbning, nollning eller inspark på deras fritidsverksamhet. 16 procent uppger att någon av deras vänner blivit mobbad. Könsfördelningen bland mobbningsoffren var jämn, 15 procent av pojkarna hade själva blivit mobbade och 14 procent av flickorna.

Idrottsledarna lyssnar något bättre än lärarna om de blir uppmärksammade på mobbning – nio procent uppger att ledarna slår dövörat till. 951 ungdomar som besökte Lunarstorm deltog i undersökningen (541 svarade på frågan om mobbning förekommer).

Båda undersökningarna gjordes via Lunarstorm av undersökningsföretaget Xtreme Nordic.

Skolverkets kartläggning av den sociala miljön har fått fram betydligt lägre siffror när det gäller mobbning, vilket kan förklaras av en betydligt strängare definition av mobbning, i motsats till kränkande behandling. Sålunda har till exempel mer än var fjärde elev utsatts för sexuellt laddade verbala kränkningar, medan endast tre procent anses ha blivit mobbade.

Friends anser däremot att känslan av att ha blivit kränkt, verbalt eller fysiskt, är avgörande. Kartläggningen visar på en klart sjunkande tendens för förekomsten av mobbning. Rapporten säger också klart ut att arbete mot kränkande behandling ger ökad trygghet och trivsel och färre kränkningar i skolan.

Situationen i de skolor som satsat på ett långsiktigt förebyggande arbete mot mobbning är mycket bättre än i skolor utan ett organiserat arbete mot mobbning. Många av dessa skolor har samarbetat med stiftelsen Friends. Friends är den enda organisation i Sverige som arbetar på ett planmässigt och metodiskt sätt mot mobbning i skolorna. I arbetet ingår bl a att

l Lära elever och personal att upptäcka, motarbeta och förebygga mobbning

l Stödja eleverna att själva välja kompisstödjare, som får en egen utbildning

l Stödja lärarna att sätta en gemensam konsekvent toleransnivå

l Och framför allt – att lära eleverna att det är rätt att säga ifrån, uppmuntra till civilkurage för att bryta medlöperi.

Den enskilda skolans ansvar enligt läroplanen är att göra upp och verkställa en plan för arbetet mot mobbning, och rektorn är ansvarig för att den verkställs.

Idrottsminister Mona Sahlin, här har du din viktigaste uppgift under denna mandatperiod:

Tar du inte ett samlat långsiktigt grepp om mobbning och kränkande behandling inom idrotten, enligt samma mönster som i de bästa skolorna, riskerar de panikartade åtgärderna just nu i bästa fall att bli kortsiktiga plåster på såren, utan att man kommer ifrån de underliggande mönster som etablerats i olika idrottsmiljöer.

Här är vad du bör göra:

Tillsätt en styrgrupp för arbetet mot mobbning och kränkande behandling i idrottsvärlden som ställer krav på Riksidrottsförbundet, specialförbunden och andra ungdomsorganisationer. Styrgruppen har mandat att kräva en plan för ett långsiktigt arbete mot mobbning på alla nivåer, som börjar med de allra yngsta och omfattar hela juniorverksamheten samt idrottsledarutbildningen, och kombineras med återkommande kartläggningar av den sociala miljön inom idrotten och organiserade fritidsaktiviteter.

Här är några uppgifter som bör ingå:

l Utbilda idrottsledarna i att känna igen och förebygga mobbning och ta sitt ansvar. Inför detta som ett led i idrottsledarutbildningen.

l Öka ledarnärvaron i alla led – omklädningsrum, duschar, bastu likaväl som på planen, i hallen eller i stallet. Ledarna finns till för ungdomarna, inte för varandra.

l Lär ungdomarna att känna igen och reagera mot mobbning – gör det till ett krav på lagkaptener och andra valda förgrundsgestalter att stoppa tendenser till mobbning.

l Tillåt inte den sunda tävlingsinstinkten att gå över i osunda kränkningar av förlorarna eller de oerfarna, fysiskt svagare eller sent utvecklade.

l Skapa en klagomur i form av en mobbningsombudsman för idrotten, som skolan har.

l Ställ krav på handlingsplaner mot mobbning och klargör var ansvaret ligger för att planerna görs och genomförs.

Det är dags nu att ta ett samlat grepp, att dra nytta av de positiva erfarenheterna från skolor med dokumenterade framsteg i ett långsiktigt förebyggande arbete mot mobbning och översätta dem till idrottsföreningar, ridskolor och andra fritidsaktiviteter där vi vet att barn och ungdomar kränks.

Skolverket föreslår i sin rapport insatser för att komma åt kränkande behandling i skolorna. Varför inte komplettera dessa åtgärder med insatser inom idrotten, med inriktning såväl på aktiva ungdomar och ledare och med ett avstamp i ledarutbildningen. Målet är att ledarna och alla unga ska ha mod att säga ifrån, att ta ansvar för att motverka mobbning och skapa förändring. Endast på det sättet kan vi hjälpa dem att växa till morgondagens vuxna i ett samhälle utan kränkande behandling. Vi på Friends är gärna med i det arbetet!

Caroline Stiernstedt, Verksamhetschef Stiftelsen Friends

Sara Damber, Ordförande Stiftelsen Friends

Friends är en religiöst och politiskt obunden nationell organisation som jobbar för att motverka mobbning.