ÅSIKT

Så här ska vi skydda barnen

Lagen ändras för att lyfta fram barnen som brottsoffer och stärka deras trygghet ytterligare

DEBATT

De senaste veckorna har vi kunnat läsa om två föräldrapar som är misstänkta för grov misshandel av sina spädbarn. Och efter en artikelserie i Aftonbladet skrev närmare 121 000 läsare på ett upprop mot de låga straffen för barnmisshandel.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Den 30 december skrev Monica Dahlström-Lannes, före detta kriminalinspektör och vice ordförande i ECPAT Sverige, på Aftonbladet Debatt att myndigheterna själva begår övergrepp mot barn genom att överlämna barn till vålds- och sexualbrottslingar.

Hon ställde frågan till justitieminister Thomas Bodström: Skulle du lämna ditt barn till en våldsman?

I dag skriver Thomas Bodström på Aftonbladet Debatt.

Foto: björn lindahl
barnens bästa går alltid först ”Beslutet om umgänge och vårdnad ska helt bygga på vad som är bäst för barnet”, skriver justitieminister Thomas Bodström, här med sin son Olof.

Barnens trygghet är en av regeringens viktigaste frågor. Ett av de allvarligaste angreppen på ett barns trygghet är övergrepp från närstående. Straffrättsliga åtgärder är en viktig väg att markera hur allvarligt samhället ser på övergrepp mot barn.

Men det räcker inte. Åtgärder måste till också inom familjepolitiken och välfärdspolitiken.

Regeringen kommer att presentera en ny lagstiftning kring brott mot barn i en proposition under våren. Syftet är att stärka skyddet för barn i utsatta situationer. I brottsbalken införs en särskild straffskärpningsgrund vid brott där barns trygghet hotas av en närstående person.

Redan i dag ger brott mot barn strängare straff. Men vi vill genom denna särskilda precisering lyfta fram barn som brottsoffer och säkra deras trygghet ytterligare. Regeln kan också bidra till att barns utsatthet vid våldsbrottslighet i större utsträckning uppmärksammas i brottsutredningar.

Det är också av största vikt att förundersökningar bedrivs snabbt och effektivt. Även här ser regeringen ett särskilt behov i fall där barn är brottsoffer. Just därför har regeringen sedan januari 2002 infört en så kallad brottsoffergaranti för barn, som innebär att förundersökningar där barn är brottsoffer har en maxgräns på tre månader från det att det finns en misstänkt gärningsman.

För att förhindra att barn utsätts för övergrepp krävs också breda sociala insatser och ett nära samarbete mellan berörda instanser. Det införs därför en gemensam skyldighet för polisen, hälso- och sjukvården, barnomsorgen och skolan att på socialtjänstens initiativ samverka kring barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. Olika myndigheters skyldighet att anmäla misstänkta övergrepp ska också utvidgas.

Vid förundersökningar om övergrepp mot barn handlar det många gånger om att av små barn få fram uppgifter om traumatiska upplevelser. I vissa fall är barnet så litet att det ännu inte lärt sig tala. Även större barn kan av olika skäl ha svårt att redogöra för vad som hänt.

Ett bra exempel på en verksamhet som specialiserat sig på dessa frågor är polisens Familjevåldsenhet i Söderort. Projektet, som arbetar med våldsbrott mot barn i nära relationer, prövas just nu. Liknande verksamhet kommer att bedrivas även på andra platser.

Vi får aldrig acceptera att barn används som vapen i en konflikt mellan föräldrar. Endast ett påstående om övergrepp ska därför inte i sig vara tillräckligt för att frånta en förälder vårdnaden om ett barn eller neka umgänge med ett barn.

Men man kan inte ha samma beviskrav vid till exempel vårdnads- och umgängestvister som vid brottmål, eftersom det skulle kunna innebära att det finns risk att barnet kom till skada. Avgöranden i vårdnadsfrågor ska grunda sig på en bedömning av målet i dess helhet. Allt för att barnets bästa alltid ska komma i första hand.

I samband med separationer uppstår ibland konflikter om de gemensamma barnen. Tvisten gäller ofta vårdnad och umgänge. I den rättsliga prövningen ska alltid barnets bästa stå i fokus, umgänge ska inte förekomma om barnet far illa eller riskerar att fara illa. En förälder har aldrig rätt att träffa sitt barn i egenskap av förälder. Beslutet om umgänge och vårdnad ska helt bygga på vad som är bäst för barnet.

I tvister om vårdnad och umgänge ställs domstolar och socialnämnder ofta inför svåra avvägningar. Att avgöra vad som är bäst för ett barn kräver lyhördhet och förmåga att sätta sig in i barnets situation. Stor hänsyn måste tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande.

En grundförutsättning för att barns behov och intressen ska kunna tas till vara är att domstolarna har tillgång till ett bra beslutsunderlag och till den särskilda kunskap som behövs i mål om barn. Kompetensutveckling är därför viktig och något som ständigt måste utvecklas.

Som Monica Dahlström-Lannes skrev i sin artikel i Aftonbladet den 30 december har vi bra lagar i Sverige. Men med hänsyn till de särskilda svårigheter som finns i de fall där det förekommit övergrepp eller misstanke om övergrepp har regeringen tillsatt en parlamentarisk kommitté som ska göra en utvärdering av 1998 års reform.

Det finns anledning att särskilt uppmärksamma hur reglerna tillämpas av domstolar och socialnämnder i dessa fall. 2002 års vårdnadskommitté har fått i uppdrag att göra en bred översyn av lagstiftningen om vårdnad, boende och umgänge.

I uppdraget ingår också att undersöka hur barnets bästa tillgodoses när en förälder gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet och att överväga om det behövs några åtgärder för att skapa garantier för att umgänge sker under betryggande former.

Kommittén ska vidare bedöma om domstolarna och socialnämnderna i dag får tillgång till det beslutsunderlag som kan behövas i mål om vårdnad. Kommittén ska också undersöka och beskriva vilken kompetens som finns hos domstolarna att hantera dessa fall och hur kompetensutvecklingen ser ut.

Barn är en utsatt grupp i samhället. De har svårt att föra sin talan och är beroende av oss vuxna. För att trygga deras rättssäkerhet behövs regelbunden översyn och utvärdering av både de rättsliga redskapen och hur de tillämpas. Gemensamt måste vi göra allt vad som står i vår makt för att tillvarata barnens intressen, trygga deras uppväxt och bevaka deras rättigheter.

Thomas Bodström

justitieminister

Thomas Bodström , justitieminister