ÅSIKT

Svenska folket: Inga vapen till USA!

Foto: AP
SVENSKT VAPEN Amerikanska soldater hjälper en skadad kamrat i Az Bayer i södra irak. Det inringade vapnet är svenskt: ett pansarskott från Bofors, modell AT4. 56 procent av svenskarna vill att Sverige slutar exportera vapen till USA under pågående krig.
DEBATT

Svenskarna vill inte att Sverige ska exportera vapen till USA och Storbritannien under pågående krig. Det visar en ny opinionsundersökning från Sifo, beställd av miljöpartiet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

– Människor upplever ett oerhört hyckleri, skriver miljöpartisten Lars Ångström på Aftonbladet Debatt.

Enligt en ny opinionsmätning säger hela 56 procent av det svenska folket nej till att Sverige ska exportera krigsmateriel till USA så länge kriget mot Irak fortsätter. Endast 31 procent anser att vapenexporten bör fortsätta. Starkast motstånd finns bland kvinnorna där 69 procent säger nej. Sifo har ställt frågan till 1 000 svenskar: Anser du att Sverige bör exportera krigsmateriel till USA under det pågående kriget mot Irak? Svaret betraktas som statistiskt säkerställt.

Människor upplever ett oerhört hyckleri i att regeringen å ena sidan fördömer kriget som ett brott mot internationell lag – samtidigt som man medverkar till detta folkrättsbrottsliga krig genom export av krigsmateriel.

Förutom att det är en politik som saknar stöd hos folkmajoriteten så saknas det också juridiskt stöd för vapenexporten som är förbjuden i lag. Undantag från förbudslagen kan visserligen beviljas, men enligt riksdagens riktlinjer inte till stat som befinner sig i väpnad konflikt. Export får heller inte ske i strid med svensk utrikespolitik. Sveriges utrikespolitiska hållning är att kriget är olagligt och ett brott mot den folkrätt Sverige värnar.

Trots det ligger tjugo ärenden om export av krigsmateriel till USA för beslut och nio ärenden om export till Storbritannien. Den pågående utförseln av krigsmateriel omgärdas av stor sekretess. I flera fall handlar det om krigsmateriel som just nu används i folkrättsbrottsliga krigshandlingar i Irak. Inte heller argumenten om att Sveriges säkerhet skulle hotas om exporten skulle frysas under kriget är hållbar. Försvarsberedningen avskrev i sin rapport nyligen inte bara invasionshotet utan också militära hot mot Sverige över huvud taget.

I brist på mer substantiella argument har vapenexportivrarna fått stöd från organisationerna Svenskt Näringsliv och Exportrådet. De påstår hotfullt att om Sverige går emot USA och Storbritannien så riskerar vi att utsättas för handelssanktioner och därmed att riskera tusentals jobb. De menar på fullt allvar att Sverige inte längre kan bedriva en utrikespolitisk uppfattning om den skulle råka gå USA och Storbritannien emot. Vad har Svenskt Näringsliv och Exportrådet för belägg för ett sådant påstående?

Tongångarna påminner om kritiken mot Olof Palmes ställningstagande mot USA:s krig mot Vietnam eller kritiken av sanktionerna mot den sydafrikanska apartheidregimen. Kritik som bevisligen var fel och som tvärtom gagnat Sveriges långsiktiga affärsrelationer.

Det handlar inte heller om svensk försvarsindustri vars exportintressen vi bör värna.

Bofors ägs till 100 procent av amerikanska intressen, Hägglunds i Örnsköldsvik ägs till 100 procent av brittiska intressen och Kockums ägs av ett tyskt företag som i sin tur till 100 procent ägs av en amerikansk bank.

Risken för att ägarna till dessa företag skulle flytta verksamheten är liten, det är i arbetskraften kompetensen sitter och arbetarna vill knappast flytta utomlands.

Visst skulle det bli en förlust för dessa utländska krigsmaterielexporterande företag och för aktieägaren vid ett stopp av krigsmaterielexporten till USA och Storbritannien under det pågående kriget. Men den kortsiktiga ekonomiska förlusten bör ställas i relation till den långt större förlusten det innebär att i praktisk handling överge värnandet av internationell lag och folkrätt och att därmed riskera Sveriges utrikespolitiska trovärdighet.

I förlängningen gagnas såväl världen som USA av en linje som är kritisk, både i ord och i handling, till den nu sittande amerikanska administrationens politik.

Lars Ångström (riksdagsledamot mp)