ÅSIKT

Juristutbildningen är otidsenlig

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

När kvinnor ifrågasätter den rådande mansordningen, såsom skett i debatten om att många flickor och kvinnor kränks i domstolarna, påstår en del personer att rättsstaten hotas. Att samhället bryter samman i väsentliga delar om kvinnor kommer i åtnjutande av större respekt och fler rättigheter. Känns argumenten igen? Är inte det något som alltid hävdats så snart mäns rätt till tolkningsföreträde ifrågasatts?

På juristutbildningen i Stockholm är bristen på kritisk analys av juridiken och rättstillämpningen ur t ex köns- och klassperspektiv i det närmaste total. Någon kunskap om det sexualiserade våldet förmedlas inte. Om juristutbildningen gör anspråk på att vara någorlunda modern måste självklart sådant som kön, klass, etnicitet och generation problematiseras i alla kurser och tillhörande litteratur och inte bara vara en extra piff som dyker upp då och då.

Den som ser juridiken och rättssystemet i ljuset av kvinnors och mäns skilda positioner i historien, får en helt annan bild än den som betraktar juridiken enbart i skenet av mäns tolkningar och uppfattningar, d v s det som anses vara det normala, neutrala och objektiva. Det vore mer konstruktivt att föra debatten utifrån den vetskapen om tingens ordning, istället för att utmåla det som att rättsstaten hotar att kollapsa om kvinnor inte får fortsätta att kränkas i rättssystemet. Går det verkligen inte att ha ett rättssäkert samhälle utan att kvinnor kränks?

Sexualbrott och misshandelav kvinnor anmäls inte i de flesta fall, de ses av samhällsnormen ofta inte ens som kriminella gärningar. Uppfattningen är i stället att flickor och kvinnor som utsätts för sådana brott ”gav fel signaler”, ”utsätter sig för faror”, ”väljer fel män” osv. Det kanske är pornografins synsätt som lyser igenom i samhället, lagstiftning och rättsutövning?

Sedan urminnes tider har kvinnor tillskrivits att vara intrigerande och lömska. Att kvinnor falskanmäler män för vålds- och sexualbrott tycks man förutsätta. I vilken mån påverkar det rättsutövningen? Sådana frågor diskuteras inte på juristutbildningen. Juristutbildningen innebär dock inte bara studier. Juridiska föreningen vid Stockholms universitet har inte bara Ida-sången som förhärligar barnvåldtäkter att göra upp med, utan också en del annat. Att vara organiserad kvinnohatare i Antifeministiska samfundet är t ex inget hinder för att få uppdrag i Juridiska föreningen. Det kallas nämligen för ”åsikt”. På festerna sjunger man Kungssången och alla måste prompt säga ”neger” när de svär recentiorseden, eftersom språkdräkten inte moderniserats sedan tillkomsten för ungefär hundra år sedan. Är det inte fint med de gamla juristtraditionerna så säg? Otidsenligt var ordet.

Nätverket Justitias Systrar

genom Maria Schelin

Justitias Systrar är ett nystartat feministiskt nätverk bland kvinnliga juriststudenter

vid Stockholms universitet