ÅSIKT

Varför inte samarbeta om Östersjön?

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I en artikel på Aftonbladet Debatt 21 april tar de båda riksdagsledamöterna Sven Bergström och Roger Karlsson (c) upp miljösituationen i Östersjön. Artikelförfattarna hävdar att regeringen inte agerar tillräckligt kraftfullt för att få Östersjön klassat som ett särskilt känsligt havsområde. Ingenting kan vara mer fel.

Östersjön är ett innanhav med känsliga ekosystem och en unik marin miljö. Regering och samtliga riksdagspartier är fullständigt eniga om Östersjöns behov av särskilt skydd.

Det som utmärker centerpartiet i denna diskussion är uppfattningen att Sverige till varje pris ska agera snabbt på egen hand, i stället för att samarbeta med övriga

östersjöländer. Detta är en märklig inställning.

Arbetet med att klassa Östersjön som ett särskilt känsligt havsområde inleddes i september 2001, långt innan centerpartiet över huvud taget hade uppmärksammat frågan. Samtliga östersjöländer enades då om att undersöka möjligheterna att ge Östersjön denna speciella status. Beslut om en ansökan till FN:s sjöfartsorganisation IMO kommer att tas av östersjöländernas miljöministrar i juni i år. Sverige deltar intensivt i förberedelsearbetet. En väl underbyggd ansökan med alla de underlag som krävs kan färdigställas under hösten i tid till nästa ansökningstillfälle.

För regeringen är det självklart att samverka med grannländer för att söka lösningar på gemensamma problem. Inom ramen för Helsingforskonventionen har Sverige förbundit sig att samverka med övriga parter till skydd för Östersjöns miljö. Frågan är varför Sven Bergström och Roger Karlsson så intensivt motsätter sig att regeringen väljer samarbete också i denna fråga. Är det centerpartiets uppfattning att miljösamarbetet kring Östersjön har spelat ut sin roll?

En klassning som särskilt känsligt havsområde är ett steg i rätt riktning, men har också sina begränsningar. Att klassa Östersjön är tyvärr inte något mirakelmedel som löser alla problem med oljetransporter och det sammanhängande hotet mot den marina miljön. Det är nödvändigt att också på andra sätt verka för att den undermåliga sjöfarten försvinner från våra vatten.

Regeringen arbetar därför aktivt internationellt för att skärpa kraven på sjöfarten. Inom IMO har Sverige exempelvis varit en av initiativtagarna till ett globalt system för att kontrollera att flaggstaterna sköter sina åtaganden. Inom EU-arbetet verkar vi för att kommissionen ska ställa krav på att även närområdet höjer nivån för sjösäkerheten. Det gäller hamnstadskontroller, krav på klassificeringssällskap, isklassregler, sjötrafikövervakning och mycket annat.

Regeringen har riksdagens uppdrag att så snart som möjligt ansöka om att svenskt vatten i Östersjön ska få status som särskilt känsligt havsområde och att påskynda arbetet för att även övriga östersjöländer ska kunna få sina vatten klassade. Detta uppdrag fullföljer vi med kraft och i nära dialog med riksdagen. Vår ambition är att nå framgång i sak. Det är vår förhoppning att centerpartiet vill delta konstruktivt i det fortsatta

arbetet.

Lena Sommerstad (Miljöminister), Ulrica Messing (Transportminister)

ARTIKELN HANDLAR OM