ÅSIKT

Rösta rätt i dag!

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Öppet brev till

Peter Eriksson, mp

Maria Wetterstrand, mp

Alf Svensson, kd

Lars Leijonborg, fp

Maud Olofsson, c

I dag avgörs en viktig fråga för alla anställda i Sverige: Ska undantaget i lagen om anställningsskydd (las), som innebär att små företag godtyckligt får undanta två personer från turordningsreglerna vid uppsägning, äntligen tas bort?

Vi menar att det är en viktig rättssäkerhetsfråga. De som sägs upp med hänvisning till undantaget kan inte få prövat om uppsägningen är sakligt grundad.

Arbetsgivarens godtycke är avgörande. Vi vet att många drabbas, även om mörkertalet är stort. Inte minst gäller det gravida och föräldralediga kvinnor, men också långtidssjukskrivna och äldre arbetskraft.

EU-rättens förbud mot att diskriminera till exempel gravida är mer långtgående än det svenska. Det märks inte minst vid uppsägningar med stöd av undantaget i las. Denna lagstiftning möjliggör just diskriminering genom arbetsgivarens godtycke.

Vi vet att ni alla är engagerade i kvinnors möjligheter att kombinera yrkesarbete och familj. Att ni ser värdet i att äldre finns kvar på arbetsmarkanden. Undantaget i las är i det perspektivet ett hinder som bör undanröjas.

Jämo har i sitt arbete särskilt uppmärksammat de gravida och föräldraledigas svåra situation på arbetsmarknaden. Kontakter angående diskriminering i arbetslivet i samband med föräldraskap har ökat markant på senare tid. Det går inte att utesluta att det har ett samband med att tvåpersonersundantaget i las infördes den 1 januari 2001.

Under det första året med undantaget i las hade HTF, bara i Stockholm, ett fyrtiotal fall. En sammanställning som LO gjort av situationen inom ett antal förbund, visar på anmärkningsvärt många fall under ett år.

Tyvärr saknas en heltäckande bild över situationen på hela arbetsmarknaden. Men varför vänta på fler larmrapporter? Misstaget kan rättas till redan i morgon.

Det minsta man kan begära av lagstiftaren är att utrymmet för godtycke elimineras. Arbetsgivarens skäl för uppsägningen måste kunna prövas rättsligt.

Vi har inget emot att nyckelpersoner behålls och ser gärna att förutsättningarna för små företag är de allra bästa.

Men den anställde måste i en rättsstat ha en möjlighet att få sin sak prövad.

En anmälan till EU-kommissionen skulle leda till att Sveriges jämställdhetslagstiftning sätts under lupp. Bilden av Sverige som ett land där även kvinnor med barn har en plats i arbetslivet skulle krackelera. Det kan vi undvika om Ni använder Er röst på rätt sätt i dag.

Sture Nordh (Ordförande i TCO), Holger Eriksson (Ordförande i HTF)