ÅSIKT

Barn som ser våld är också brottsoffer

DEBATT

Många barn i Sverige drabbas hårt av våldsbrott men glöms bort av polis, socialtjänst och rättsväsende. De flesta av dessa barn får varken skydd, stöd eller hjälp, trots att de har rätt till det.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det visar en ny kartläggning och Rädda Barnen kräver omedelbara åtgärder.

Foto: HANNA TELEMAN
SÅG PAPPA SLÅ MAMMA Jonatan, som egentligen heter något annat, såg under tio år sin pappa misshandla mamman. Och han är inte ensam, mellan 100 000 och svenska 200 000 barn blir vittne till våld i hemmet.

Rädda Barnen undersökte 1996 hur polisen och socialtjänsten i fyra kommuner agerade när barn varit med om våld i sina familjer. Då avslöjades allvarliga brister i myndigheternas rutiner. Den stora majoriteten av de drabbade barnen stod utan samhällets stöd.

Sex år senare har Rädda Barnen gjort en ny granskning av polis och socialtjänst i sex kommuner. Tyvärr är bristerna fortfarande stora och många barn som behöver hjälp får det inte. Trots att polisen enlig lag måste anmäla när ett barn far illa, har mindre än en tredjedel av barnen som bevittnat våld kommit till socialtjänstens kännedom.

Endast 20 av 72 barn som upplevt våld i familjen kom till socialtjänstens kännedom. Av dessa fick 18 barn skydd eller erbjöds att bearbeta vad de upplevt. I polisanmälningarna om våld mot kvinnor framgår att åtta barn själva utsatts för våld eller hot i samband med att deras mamma blivit misshandlad.

slagen skapar rädsla och vanmakt som kan komma

att prägla hela uppväxten

Förskolebarn har blivit slagna i ansiktet och tonåringar upptryckta mot väggen. Endast ett av dessa fall av barnmisshandel nådde fram till socialtjänsten. Undersökningen omfattar bara sex kommuner men det finns risk att det ser lika illa ut på andra håll i landet.

Mellan 100 000 och 200 000 barn i Sverige bevittnar våld i sina familjer. De allra flesta ser sin mamma bli slagen och förnedrad. Det är mycket svårt för ett barn att vara med om detta och inte kunna hindra våldet. Vanmakt och rädsla kan prägla hela uppväxten. Så här berättar en femtonårig flicka:

Jag har både sett och hört det mesta, innan jag ens fyllt tio år. Något som de flesta aldrig kommer att se eller höra i hela sitt liv. Jag hoppas dom slipper det. För på ett steg, en rörelse, en sekund kan allt vara över. Livet kan ta slut så fort och jag tror inte att det är så många som tänkt tanken ens. Det tänkte jag när jag såg ett av deras bråk. Jag trodde jag skulle dö.”

En rapport från Kommittén mot barnmisshandel beskriver utvecklingen hos barn som själva misshandlats eller lever i en våldsam familjemiljö som likartad. Om hotet eller faran kommer från en person som barnet söker kärlek och omsorg hos, blir de psykiska effekterna mer omfattande än om hotet kommer från främlingar.

Barn som lever med våld i sin närhet, där det när som helst kan bli ett utbrott, lever i ett förhöjt spänningstillstånd som hindrar deras naturliga utveckling. Men om barnet får hjälp att bearbeta sina upplevelser blir det lättare att kontrollera minnena och barnet blir inte så känslomässigt överväldigat av dem.

Jenny är ett av de barn som fått hjälp av en verksamhet särskilt inriktad på barn som lever med familjevåld. Hon beskriver tydligt varför barn måste ha rätt till stöd vid familjevåld:

De har hjälpt mig på ett sätt som inga andra lyckats med, och jag har kommit så långt att jag nästan aldrig tänker på honom. Och de som varit med om samma sak, kan nog hålla med om att det är underbart när han inte förstör för en själv mer, bara för att man är rädd för honom”

Det kan vara avgörande för barnets psykiska hälsa att det får hjälp att bearbeta sina upplevelser. Det är därför ytterst allvarligt att så få drabbade barn ges den möjligheten. Polis och socialtjänst måste snarast förbättra sina rutiner så att barnen uppmärksammas. Det får inte vara oklart vad den enskilde polismannen eller socialsekreteraren ska göra vid anmälningar om våld i familjen. Det ska vara självklart att polisen i alla sådana anmälningar noterar att det finns barn inblandade. Tyvärr riskerar de misshandlade kvinnornas barn att bli osynliga, eller som en polis i Rädda Barnens undersökning beskriver det:

Vi är dåliga på att uppmärksamma barnen. Kvinnorna har vi kommit längre med. Barnen är fortfarande ett annat kapitel.”

Det finns ett exempel från undersökningen där socialtjänsten nåtts av information om kvinnomisshandel, men där information om barnen uteslutits av polisen.

Det är oacceptabelt och Rikspolisstyrelsen måste snarast ta fram riktlinjer för hur polisens rapportering till socialtjänsten ska gå till. Riktlinjerna ska bland annat innehålla en uppföljning för att kontrollera att anmälan nått socialtjänsten.

I flera kommuner säger socialtjänsten att det låga antalet anmälningar som hittats kan bero på bristande rutiner och dokumentation hos socialtjänsten snarare än hos polisen. En kommun uppger att det troliga är att flera polisanmälningar kommit bort. En annan kommun uppger att de kan ha hänvisat vidare direkt till särskilda reursenheter som inte registrerar eller dokumenterar inkommen anmälan. Anmälningarna har helt enkelt försvunnit och det är uppenbart att socialtjänsten behöver klara riktlinjer.

Det är Socialstyrelsens ansvar att se till att det blir tydligt hur en anmälan om barn som bevittnat våld ska hanteras. Varje barn ska, utifrån sina behov, ha rätt till skydd, stödsamtal och behandling av barn- eller ungdomspsykiatrin.

Ett barn som sett sin mamma bli sönderslagen, omfattas inte av straffbestämmelsen för misshandel. Barnet anses inte ha blivit utsatt för någon brottslig handling. Vi anser att ett barn som tvingats se en närstående misshandlas är ett brottsoffer och ska ses som det i den juridiska processen. Om barnet tillåts vara målsägande måste polisen ta med barnets upplevelser, och inte bara de vuxnas, i utredningen. Som målsägande får barnet rätt till ett juridiskt biträde som för hans eller hennes talan under rättsprocessen. Då får barnet också rätt att yrka skadestånd för det lidande som våldet medfört.

Sammanfattningsvis anser vi att det är oacceptabelt att så få av de barn som tvingas bevittna våld i sina familjer får hjälp. Rädda Barnen kräver därför:

att alla drabbade barn, utifrån sina behov, får rätt till skydd, stödsamtal och behandling

att polisen i alla anmälningar om hot och våld i familjen noterar om det finns barn i familjen och att polisen bör höra barnen så att det blir klart vad barnen upplevt

att Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen snarast tar fram riktlinjer så att dessa barn inte riskerar att bli utan hjälp; det ska vara tydligt hur polis och socialtjänst ska agera

att justitieministern snarast tar initiativ till skärpt lagstiftning, så att barn som bevittnar våld i familjen anses ha varit utsatta för misshandel och kan vara målsägande i rättsprocessen.

Fredrik Malmberg (chef Rädda Barnens Sverigeprogram), Katarina Frisk (handläggare Rädda Barnen)