ÅSIKT

Stoppa muren nu!

Foto: AP
AVSPÄRRAT LAND Den mur som Israel bygger går tvärs igenom palestinska områden. Den kan aldrig lösa konflikten, menar Föreningen för en rättvis fred mellan Israel och Palestina.
DEBATT

Det byggs en mur genom Västbanken. Hittills är den 15 mil lång. Den växer genom samhällen, genom jordbruk och spärrar in palestinierna. I dag protesterar 105 svenskar, bland andra KG Hammar, Maj Britt Theorin och Dror Feiler, mot det pågående bygget. ”Murens uppförande utgör ett klart brott mot internationell rätt”, skriver de.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Just nu färdigställer Israel den första delen av den mur som sedan juni 2002 uppförs inne på den palestinska Västbanken. Nästan femton mil har nu byggts av en avspärrning som på vissa ställen är åtta meter hög – dubbelt så hög som Berlinmuren – och på andra ställen består av ett flera meter högt stängsel. Utmed muren löper vallgravar, patrullvägar och taggtrådshinder. Hela bygget är brett som en motorväg, ibland ända upp till hundra meter.

Bygget av muren har slukat minst 100 hus, 250 växthus och 40 000 oliv- och fruktträd. Dessutom har ytterligare nära 12 000 hektar palestinsk mark tillfälligt konfiskerats av den israeliska staten. På denna mark finns några av Västbankens bördigaste jordbruksområden. Den färdigbyggda sträckan går som mest sex kilometer in på Västbanken och innesluter tjugofem israeliska bosättningar.

Förutom den direkta fysiska förstörelsen har muren skapat flera andra problem. Före den andra Intifadans utbrott 2000 arbetade ett stort antal palestinier inne i Israel. Men efter de senaste årens oroligheter har Israel stängt gränsen för nästan all palestinsk arbetskraft.

Utan andra inkomstkällor har många arbetare återvänt till jordbruket på Västbanken, men i de flesta områden tillåter inte israelerna jordbrukarna att passera de portar som finns i muren. Det innebär en katastrof för de cirka 72 000 palestinier som bor på en sida av muren, men har jord på andra sidan. Om de inte når sina marker, kommer de att förlora sina inkomster. Dessutom finns det en överhängande risk att deras mark konfiskeras permanent. Israel har de senaste åren flitigt använt en gammal lagstiftning som säger att jordbruksmark som inte brukas kan konfiskeras.

Situationen är också mycket oklar för de cirka 14 000 palestinier som nu hamnat mellan gränsen till Israel och muren. Få palestinier tror att den mark som hamnar på västra sidan av muren kommer att förbli i palestinska händer.

Om muren hade byggts längs den gröna linjen som utgör gränsen före 1967 års ockupation hade Israels säkerhetsargument varit mer trovärdiga. Men nu slingrar sig muren fram inne på Västbanken och glufsar, likt bosättningarna, i sig mer och mer palestinsk mark.

Muren byggs nu vidare söderut. Samtidigt diskuterar den israeliska regeringen den exakta sträckningen. Starka krafter inom regeringen vill inkludera ännu fler bosättningar på den västra sidan av muren. Detta skulle föra bygget betydligt längre in på Västbanken och lägga ännu mer palestinsk mark på den israeliska sidan. Beroende på vilket förslag till framtida sträckning som väljs, kommer mellan 10 och 55 procent av Västbanken att hamna på den israeliska sidan av muren. Om det mest radikala förslaget antas, kommer den palestinska delen av Västbanken delas upp i flera delar utan direkta förbindelser med varandra.

Israeliska myndigheter uppför samtidigt murar och stängsel runt Jerusalem och Betlehem. Inte heller här följer sträckningen internationellt erkända gränser, vilket betyder att värdefull palestinsk mark konfiskeras. Förstörelsen av bostäder och egendom är även här omfattande.

Trots att murens uppförande utgör ett klart brott mot internationell rätt, fortsätter Israel byggandet. Helt klart undergräver muren den redan bräckliga fredsprocessen. Dess uppförande går stick i stäv med behovet av förtroendebyggande åtgärder, som kan bryta parternas misstänksamhet gentemot varandra. ”Muren är ett problem”, säger president Bush. ”Det är mycket svårt att utveckla förtroende mellan palestinier och Israel med en mur som slingrar sig genom Västbanken”.

Om murbygget får fortsätta, kommer den palestinska stat som den så kallade färdplanen för fred talar om, inte att bli mer än ett antal öar omgivna av ett Israel som kontrollerar allt. Ett sådant palestinskt hemland à la apartheidtidens Sydafrika är ingen lösning på konflikten. Snarare kommer palestiniernas kamp för sin frihet att fortsätta, samtidigt som apartheidstämpeln kommer att driva den israeliska ockupationsmakten allt längre ut i ensamhet och isolering.

För både palestiniers och israelers skull måste muren stoppas nu!

Föreningen För en rättvis fred mellan Israel och Palestina (www.rattvisfred.nu)