ÅSIKT

Skolan enda vägen till jobb för de unga

UTBILDNING ÅT ALLA Arbetslivsminister Hans Karlsson och ungdomsminister Lena Hallengren menar att ungdomar som inte gått ut gymnasiet har en mycket sämre chans på arbetsmarknaden. Foto: ANDREAS BARDELL
DEBATT

I dag presenteras Ungdomsstyrelsens utredning om ungdomarna ”utanför”. 25 000–30 000 unga i Sverige lever vid sidan om samhället. De varken pluggar eller arbetar.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ungdomsministern Lena Hallengren och arbetslivsminister Hans Karlsson skriver för första gången tillsammans och föreslår att alla unga ska ha en gymnasieutbildning.

I dag presenterar Leif Linde, generaldirektör för Ungdomsstyrelsen, en utredning om ungdomar ”utanför”. Det är ungdomar som är i åldern 16–24 år.

De är cirka 25 000–30 000 som inte studerar, arbetar, aktivt söker arbete eller har någon annan känd sysselsättning.

Dessa ungdomar kan riskera att ”hamna mellan stolarna” när det gäller ansvar och åtgärder. Det är oacceptabelt om det visar sig att en växande grupp unga hamnar i ofrivillig passivitet vid sidan av samhället. Leif Lindes utredning och förslagen till åtgärder kan bli betydelsefulla i det fortsatta arbetet med att knäcka ungdomsarbetslösheten.

Det finns i dag anledning att vara bekymrad över ungdomars situation på arbetsmarknaden. Antalet arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år uppgick enligt Ams till omkring 48 000 i slutet av september 2003. Det är en ökning med 12 000 jämfört med motsvarande tid förra året.

Antalet långtidsarbetslösa ungdomar i samma åldersgrupp har fördubblats under samma period från 4 000 till 8 000. Antalet ungdomar som varit inskrivna vid arbetsförmedlingen mer än två år har dock legat stabilt på omkring 1 000 personer i genomsnitt per år. Vi vet sedan tidigare att ungdomar tillhör en grupp som är särskilt utsatta i en konjunkturavmattning.

De som drabbas först och hårdast är de unga, de har ännu inte fått fotfäste och etablerat sig på arbetsmarknaden. När nu antalet nyanmälda arbetstillfällen minskat och antalet varsel om neddragningar har ökat, bör därför uppmärksamhet riktas särskilt mot ungdomars situation.

Ams har satt upp målet att antalet långtidsarbetslösa ungdomar ska halveras inom ett år. Senast vid utgången av augusti 2004 ska antalet långtidsarbetslösa ungdomar vara minst hälften så många. Ungdomar 18–24 år räknas som långtidsarbetslösa när de varit arbetslösa 3 månader eller längre. Ams och länsarbetsnämnderna har åtagit sig att intensifiera arbetet och öka insatserna för att nå detta mål.

Alla insatser från arbetsförmedlingen ska vara individuellt anpassade och genomföras med kunskap om ungdomars särskilda behov och förutsättningar. I alla moment ska insatserna vara fokuserade på matchning mot lediga arbeten på den reguljära arbetsmarknaden.

Ungdomar som avbryter sina gymnasiestudier har också visat sig vara arbetslösa mycket längre tid än de ungdomar som fullföljer sin gymnasieutbildning. Vårt samhälle blir mer och mer kunskapsinriktat och idag är det väldigt svårt att få fäste på arbetsmarknaden utan en gymnasieutbildning.

Vår utgångspunkt är att alla ungdomar under 20 år ska erbjudas plats på gymnasiet, och att kommunerna tar ett aktivt ansvar för detta.

Vi vet vad arbetslöshet kan innebära för tusentals unga i Sverige. Vi har den rekordhöga arbetslösheten från 1990-talet fortfarande i färskt minne. Men den erfarenheten visar också att vi kan halvera arbetslösheten och vända utvecklingen. Målet om full sysselsättning ligger fast. Vi ska öka sysselsättningen och minska arbetslösheten i alla grupper och över hela landet. Vi vet att unga har en hög rörlighet.

Efter sex månaders arbetslöshet så har ungefär 85 procent av ungdomarna fått ett arbete. Vi har därför i grunden gott hopp och stor tilltro till att regeringen tillsammans med Ams, arbetsförmedlingarna och kommunerna kommer att kunna kan vända den negativa utvecklingen för unga på arbetsmarknaden. Men det kräver engagemang och att vi tar situationen på allvar.

Alla människor ska ha rätt till utbildning, arbete och ett livslångt lärande. Ett ökat arbetskraftsutbud och en hög sysselsättning är avgörande för tillväxten och grunden för vår välfärd.

Unga som varken studerar eller arbetar saknar av naturliga skäl ofta en egen inkomst. Det kan ge en negativ spiral som skjuter upp möjligheten att flytta hemifrån, ta ett lån, bilda familj eller på annat sätt skapa ett självständigt liv. För att förhindra utanförskap, svartjobb eller andra problem är unga människors rätt till arbete en avgörande fråga för regeringen.

Vi ska lyckas med uppgiften att stärka unga, öka deras möjlighet att få ett arbete och ge alla unga chansen att forma ett självständigt liv.

Lena Hallengren (ungdomsminister), Hans Karlsson (arbetslivsminister)

ARTIKELN HANDLAR OM