ÅSIKT

Regeringen måste öka pressen på Vitryssland

DEBATT

Frida Blom (ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen),

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Robert Hårdh (generalsekreterare

Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter)

Under sommaren och hösten har den vitryska regimen ytterligare ökat pressen på det civila samhället i Vitryssland. Flera ideella organisationer och oberoende massmedier har stängts till följd av absurda och politiskt motiverade rättsprocesser. Den 28 oktober stängdes Vitrysslands viktigaste människorättsorganisation, Vjasna, efter ett beslut i Högsta domstolen.

De demokratiska krafterna i landet befinner sig i kris och behöver stöd från omvärlden. Sverige har inom ramen för OSSE riktat viss kritik mot Vitrysslands behandling av människorättsorganisationer. Det är välkommet, men det krävs betydligt mer aktiva åtgärder. Tyvärr är Sverige i dag på väg åt fel håll eftersom demokratibiståndet till Vitryssland kommer att försämras rejält vid årsskiftet.

1998 inledde Sverige en satsning på demokratibistånd till Vitryssland. Svenska organisationer kunde tillsammans med vitryska samarbetspartners genomföra demokratifrämjande projekt med full finansiering från Sida. Många vitryska organisationer har därigenom utvecklats till viktiga samhällsaktörer.

I februari i år diskuterade dåvarande utrikesminister Anna Lindh situationen i Vitryssland med flera svenska ideella organisationer. Hon konstaterade då att man på statlig bilateral nivå inte kunde åstadkomma demokratiska reformer. I stället bad hon uttryckligen oss organisationer om hjälp, och satte därvid sitt hopp till ett samarbete på folkrörelsenivå. Desto mer olyckligt är det att just denna typ av samarbete drastiskt kommer att försvåras vid årsskiftet.

Från januari 2004 försvinner nämligen den fulla Sida-finansieringen av projekten. Svenska organisationer måste då betala 20 procent av projektkostnaderna i så kallad ”egeninsats”. Förändringen riskerar att stjälpa flera pågående projekt och omöjliggör ett antal angelägna insatser i framtiden. Det som för svenska staten utgör en högst marginell besparing innebär för många organisationer ett avgörande ekonomiskt hinder.

Beslutet om att införa egeninsatsen måste upphävas. Det vore en enkel åtgärd som tydligt skulle markera Sveriges engagemang för ett demokratiskt Vitryssland.

Svårigheten att verka på statlig bilateral nivå får heller inte leda till handlingsförlamning. Utrikesminister Laila Freivalds skulle inom EU kunna ta initiativ till en internationell konferens om Vitryssland. En sådan skulle ha hög representation från de Östersjöländer som är medlemmar – eller blivande medlemmar – i EU. Möjligen även Ryssland. Viktigast vore att låta de vitryska röster som vill se demokrati i Vitryssland komma till tals.

Som svar på en fråga i riksdagen angående stängningen av Vjasna sade Laila Freivalds den 30 oktober att regeringen ”Givetvis kommer [---] att följa frågan och överväga lämpligt agerande”. Vi förväntar oss att det agerandet blir snabbt, starkt och offentligt.

Frida Blom (ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen), Robert Hårdh (generalsekreterare Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter)