ÅSIKT

Visst tar SSI strålningen på allvar

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Statens strålskyddsinstitut, SSI, har ett uppdrag: att skydda människor och miljön från skadlig verkan av strålning. Vi har inget intresse av att främja utbyggnaden av 3G-systemet.

SSI:s samlade bedömning utifrån dagens kunskap är att strålningen från mobiltelefoni inte medför några hälsorisker för allmänheten. Vår bedömning delas av strålskyddsmyndigheter över hela världen. Tvärt emot vad Olle Johansson påstår i sin debattartikel, så är det internationella forskarsamhället i stort sett enigt om att det inte finns några vetenskapliga belägg för skadliga hälsoeffekter från mobilstrålning. Den uppfattningen redovisas gång på gång i de riskanalyser som gjorts av den internationella strålskyddskommissionen för ickejoniserande strålning (ICNIRP) och av expertgrupper i bland annat Norge, Danmark, Frankrike, Kanada, Sverige, Tyskland och Storbritannien.

SSI har ett internationellt vetenskapligt råd, bestående av sju ledande forskare inom området, som årligen ska ge sin bedömning beträffande hälsoriskerna från elektromagnetiska fält.

Olle Johanssons krav på en oberoende referensgrupp är att slå in öppna dörrar. Den rapport som rådet presenterar inom kort kommer att publiceras, och rådets mötesanteckningar är offentliga.

Olle Johansson vet mycket väl att forskningsresultat bedöms vara vetenskapligt belagda först när andra oberoende forskargrupper har upprepat resultaten. SSI gör sina riskbedömningar utifrån en strikt vetenskaplig grund.

Strålningen från mobilantenner är i regel tusentals gånger lägre än strålningen från en mobiltelefon. Myndigheterna i Norge, Frankrike och England föreslår att föräldrar bör vara försiktiga med att låta barnen använda mobiltelefon, men påpekar att det inte finns belägg för att strålningen skulle utgöra någon hälsorisk.

Olle Johansson står tämligen ensam i sin uppfattning att strålningen från basstationer är farlig. Vad gör honom bättre skickad att bedöma riskerna än nationella och

internationella expert-grupper?

SSI har försökt få tillstånd en dialog med Olle Johansson. År 1999 inbjöds han att hålla ett seminarium på SSI men jag har inte fått något svar. I år ville han diskutera ett forskningsprojekt med SSI. Vi bjöd in honom, men han tackade nej.

Jag förstår att många känner oro inför basstationer, mobiltelefoner och annan exponering för elektromagnetiska fält. Det är viktigt att frågan belyses på sakligt sätt, inte utifrån spekulationer.

Lars-Erik Holm (Generaldirektör SSI)