ÅSIKT

Skatten på sprit måste sänkas av sociala skäl

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

För att en alkoholpolitik ska kunna kallas framgångsrik måste den aktivt angripa de sociala och bakomliggande orsakerna till varför människor missbrukar. Det handlar om att stärka och föränd-ra människors totala livssituation, det vill säga den miljö och de villkor som präglar våra liv och vår tillvaro. En samhällskontroll av alkoholförsäljning och distribution är därför viktig.

Vi kan konstatera att de öppna gränserna och konkurrensen från grannländerna tyvärr innebär att prisreglering som instrument att dämpa konsumtionen inte längre fungerar. Våra möjligheter att ha kvar en hög beskattning av alkoholen i förebyggande syfte fungerar inte när priserna i vår omvärld är så låga.

Privata intressen har upptäckt den marknad som lågskatteländerna omkring oss ger möjlighet till. Man organiserar privatimport av alkohol, som sedan illegalt säljs vidare i våra bostadsområden och på arbetsplatser. Verksamheten blir en inkörsport för kriminell verksamhet, till exempel organiserad brottslighet. Vid årsskiftet ökar införselkvoterna ytterligare, vilket i sin tur kommer att möjliggöra en drastisk ökning av denna försäljning. Vi i Verdandi oroar oss för att privatimport och illegal försäljning kommer att växa okontrollerat om vi inte gör något för att motverka det. På denna marknad finns inga regleringar, begränsningar eller åldersgränser. Här tas inga sociala hänsyn.

Det är bråttom att ta itu med denna situation! Från Verdandis sida ser vi att det största hotet mot nuvarande samhällskontroll är de höga alkoholpriserna. Om vi vill behålla Systembolagets monopol, vilket svenskarna vill om man får tro opinionsundersökningar, så finns det inget realistiskt alternativ än sänkta skatter på alkohol.

Det behövs en radikal sänkning av skatterna. Minst 20 procent! Då möter vi omvärldens prisnivåer.

Vi vet att det finns ekonomiska intressen som också driver frågan om lägre beskattning. Det privata alkoholkapitalet lägger stora resurser på lobbyverksamhet för att övertyga politikerna om behovet av skattesänkningar. Motiven är dock helt andra än Verdandis. Vi kan inte acceptera att privata vinstintressen och politiska särintressen prioriteras på folkhälsans bekostnad.

Sänkta skatter på alkohol är nödvändigt av sociala och socialpolitiska skäl!

Alf Johansson (Förbundsordförande Verdandi)