ÅSIKT

Sluta upp att dalta med arabvärldens diktaturer

DEBATT

Arabvärlden lider av akut demokratiunderskott, menar riksdagsledamoten Henrik von Sydow (m). Han kräver nu att Sverige ska stoppa biståndet till arabvärldens diktaturer, och att vi ska sprida frihetens idéer genom utökat handelsutbyte.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

– Ingen annan region i världen åsidosätter människans frihet som arabvärlden. Den svenska utrikespolitiken måste inriktas på att upprätta mänskliga rättigheter där de är som allra mest nedtrampade, skriver han.

Foto: AP
ARABLEDARE Västvärlden måste bli skarpare i sina krav för att få till stånd bättre mänskliga rättigheter och mer demokrati i arabvärlden. På bilden är de flesta av arabvärldens ledare samlade på konferens i Amman 2001.

”Så länge som Mellanöstern fortsätter att vara en plats där frihet inte flödar kommer det att vara en plats för stagnation, förbittring och våld redo att exporteras”, slog George W Bush nyligen fast.

Han har helt rätt. Ingen annan region i världen åsidosätter människans frihet som arabvärlden. Den svenska utrikespolitiken måste inriktas på att upprätta mänskliga rättigheter där de är som allra mest nedtrampade: i arabstaterna.

På samma sätt som de socialistiska diktaturerna i Sovjet och i Östeuropa innan murens fall utgjorde demokratins motkraft framstår idag arabregimerna som vår tids stora diktaturpakt. Arabförbundets 22 medlemsstater i ”halvmånen” från västra Afrika till bortre Asien är alla diktaturer av varierande hårdhet. Förtryckets kaliber framgår skrämmande tydligt i FN-rapporten med titeln UN-report on Arab Human Development.

Skriften belyser systematiskt hur bristen på politisk frihet gör arabvärlden mer underutvecklad än andra regioner i världen.

”Frihetsunderskottet” fördärvar både den politiska och ekonomiska utvecklingen. Inte i något enda arabland finns det politiska oppositionspartier som på laglig väg kan utmana regimerna. Inte i någon enda arabstat existerar fria massmedier. Årligen översätts blott drygt 300 utländska böcker i hela arabvärlden. De tidningar och tidskrifter som utges är med ytterst få undantag propagandaorgan eller hårt censurerade, liksom i ännu högre grad tv och radio. De 300 miljoner människorna i arabvärlden utgör den region i världen där nätsurfandet är allra minst utbrett, till och med mindre än i Afrika söder om Sahara. Och långtifrån alla araber är i stånd att läsa: 43 procent av arabvärldens vuxna befolkning är analfabeter.

Den tillbakagång som präglar en stor del av den arabiska världen har sin bakgrund i ett förtryck som vill upprätthålla det förflutna på bekostnad av medborgarnas rätt att tänka fritt och bilda opinion. Frånvaron av demokrati, yttrandefrihet och öppenhet mot omvärlden tränger undan bildning och civilisatorisk utveckling till förmån för hat, fördomar och politiskt förtryck där våldsanvändning glorifieras. Ytterst är det ett angrepp på mänsklig värdighet. Det är medeltida rättssystem i en förklädnad av religiös rättstolkning som leder till stening, stympning, tortyr och avrättningar utan hänsyn till människolivets värde.

Här finns dock en läxa att lära för oss alla: det finns inget i vare sig islamsk tro eller arabisk kultur som ursäktar att människor i arabiska länder förtrycks, torteras och förnedras. Alltför många betraktar diktaturerna i Mellanöstern som en funktion av muslimsk kultur och religion. Det är en nedvärdering av människor som har samma rätt till mänskliga fri- och rättigheter som vi, som har samma ansvar för sina handlingar som människor från andra kulturer och annan religiös tillhörighet. Det är allt annat än att visa respekt för islam att acceptera att den förknippas med våld och förtryck. Problemet är knappast att den rika världen förtrycker muslimer, det är deras egna ledare.

Bara ett upprättande av de klassiska mänskliga individuella friheterna kan bryta nedgången i Mellanöstern. Araber och muslimer har samma rätt till demokrati och fri- och rättigheter som alla andra människor. Demokratins genombrott i dessa länder skulle innebära inte bara en respekt för den enskilda människan utan också en större öppenhet till andra länder och andra kulturer. Så här kan demokratins idéer få fäste i arabvärlden:

l Mer kapitalism i Mellanöstern! EU måste skriva fler frihandelsavtal med länder som Libyen, Saudiarabien och Iran. Frihetens idéer passerar gränserna tillsammans med prylar och produkter och öppnar för större kulturellt utbyte. Viktigare vapen än bomber och granater är de klassiska idéerna om mänskliga rättigheter. De demokratiska idealen forslas med företagare och affärsmän som kan agera både fredsmäklare och människorättsaktivister.

l Avskaffa biståndet till arabvärldens diktaturer! Sverige ska stödja demokrati – inte konservera diktaturer! Sverige har ett ansvar för att biståndsinsatser innebär ett stöd för demokratisk utveckling och till de grupper som verkar i denna anda. Så är det inte i dag. Genom att i praktiken stödja dagens regimer med bistånd så konserverar vi diktaturens strukturer och försvagar dem som kan och vill företräda demokrati och mänskliga rättigheter.

l Turkiet med i EU! Bombningarna i Istanbul för en månad sedan visar ännu en gång hur viktigt det är att Turkiet utvecklas till en välmående, sekulariserad och stabil demokrati. Om Turkiet lyckas kommer det att bevisa att ett samhälle med en stor muslimsk majoritet kan vara fullt förenligt med mänskliga rättigheter. EU är idag det ankare som drar Turkiet mot mer av respekt för mänskliga rättigheter. Få saker skulle vara mera hoppfulla och dynamiska än Turkiet som ett gott exempel och en brygga mellan Europa och arabvärlden.

Det öppnar för friheten att flöda också i Tripoli, Teheran och Damaskus.

Henrik von Sydow , Riksdagsledamot för moderaterna