ÅSIKT

Sätt betyg på sjukhusen

Foto: anna clarén
framtiden? I flera länder rankas sjukhusen efter sin kvalitet – ge svenska patienter samma chans, kräver artikelförfattarna. Personerna på bilden har inget samband med artikeln.
DEBATT

Åtta av tio svenskar är beredda att åka till ett sjukhus längre bort om de vet att vården där är bättre.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Men i dag får inte patienten veta var vården är bäst.

Nu kräver Vårdföretagarna, Svenskt Näringsliv, Pensionsforum och politikern Anders Lönnberg (s) att svenska sjukhus ska rankas.

– En sådan reform skulle stärka patientens ställning, skriver de.

Förra året konstaterade Socialstyrelsen i en rapport att det råder stora regionala skillnader i behandlingsmetoder. Vården av patienter med några av våra vanligaste folksjukdomar varierar mellan olika delar av landet. Det gäller bland annat insatser vid hjärtinfarkt, behandling med blodfettssänkande mediciner till diabetiker och operationer vid grå starr.

Även behandlingen av vanliga cancersjukdomar som bröstcancer och prostatacancer varierar. Detta skapar osäkerhet hos patienterna. Många blir tveksamma till om de verkligen får den bästa vården.

Förre finansministern Kjell-Olof Feldt har aktivt deltagit i debatten om hur svårt det är för patienten att få information om och utvärdering av olika behandlingsmetoder.

”Dagens sjukvårdssystem liknar ett byråkratiskt riggat lotteri. Att hamna på fel ställe kan innebära döden.”

Varför får inte patienter och allmänhet i Sverige bättre information om sjukhusens medicinska kvalitet, behandlingsmetoder, patienternas upplevelser av bemötande, vård eller service? I länder runt omkring oss däremot utvärderas sjukhus och övrig sjukvård. Allmänhet och patienter kan enkelt, via nätet få seriös information om bland annat sjukhusens kvalitet, resultat och effektivitet, hur patienterna upplever vård och bemötande. Patienterna kan då själva skaffa sig en uppfattning om vid vilket sjukhus de skulle vilja bli behandlade. I flera länder rankas sjukhusen efter sin kvalitet.

I USA har det sedan många år tillbaka gjorts kvalitetsbedömningar av sjukhusen. I England granskas varje sjukhus, allmänläkarmottagning, vårdhem och övrig sjukvårdsverksamhet i en nationell kvalitetsutvärdering. Sjukhus, och övrig sjukvård, ”betygsätts” från noll till tre stjärnor. Listan över hur många stjärnor varje sjukhus i England har finns publicerad på nätet. Ett sjukhus som får tre stjärnor, det vill säga högsta betyg, belönas med extra statliga pengar.

I Norge har stora delar av sjukvården förstatligats. Samtidigt fick invånarna rätt att fritt välja sjukhus. För att underlätta valet började man förra året att redovisa kvalitetsutvärderingar av sjukhusen. Vem som helst kan på nätet få information om hur respektive sjukhus uppfyller de nationella kvalitetskraven.

Här i Sverige rapporteras så gott som dagligen om landstingens omfattande besparingskrav. Sjukhus, kliniker och vårdcentraler skall läggas ned eller förändras. Dyra och nya läkemedel är bannlysta. Allt fler landsting vill införa nya, hårdare prioriteringar.

Om även Sverige införde öppna kvalitetsutvärderingar skulle besluten om sjukvården bli betydligt bättre. I dag saknar de sjukvårdsansvariga säkra kunskaper om sjukvårdens kvalitet. Därför kan de heller inte bemöta invånarnas protester.

Dessutom vill den svenska allmänheten veta vilken kvalitet våra sjukhus håller.

l Av en ny Sifo-undersökning framgår att en överväldigande majoritet av svenska folket, 85 procent, anser att det borde finnas ett system för att utvärdera sjukvården. Det gäller till exempel tillgänglighet, bemötande, medicinsk kvalitet och omvårdnad.

Man anser att resultaten av en sådan utvärdering skall vara offentliga så att även patienter och allmänhet kan ta del av dem.

Framför allt kvinnor – 9 av 10 – tycker att det är viktigt att Sverige får en offentlig redovisning av sjukhusen.

l Sex av tio tror att ett kvalitetssäkringssystem skulle leda till ökad trovärdighet för sjukvården.

l Åtta av tio tycker det är viktigt att fritt få välja sjukhus.

l Den medicinska kvaliteten (66 procent) spelar störst roll vid valet av sjukhus men det allmänna bemötandet är nästan lika viktigt (58 procent).

l De allra flesta (84 procent) är beredda att åka till ett sjukhus längre bort om det har högre kvalitet än ett som ligger närmare.

Undersökningen är gjord på uppdrag av Svenskt Näringsliv och Vårdföretagarna. Intervjuerna har ägt rum under januari och de 1 000 tillfrågade utgör ett representativt urval av svenska folket.

Det finns således många skäl till att myndigförklara den svenska patienten. En sådan reform skulle stärka patientens ställning, öka förtroendet för vården, höja den medicinska kvaliteten och bidra till en bättre och mer effektiv resursanvändning av landstingens ekonomi.

Gösta Jedberger (ordförande i Vårdföretagarna), Ann Lindgren (vd Pensionsforum), Anders Lönnberg (sjukvårdspolitiker Stockholms län s), Anders Morin (ansvarig för välfärdspolitiska frågor Svenskt Näringsliv)